Kuluttajatuntemuksen vahvistaminen sosiaalisen median avulla

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201608292641
Titel: Kuluttajatuntemuksen vahvistaminen sosiaalisen median avulla
Författare: Hoppu, Kaisa
Medarbetare: Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2016
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201608292641
http://hdl.handle.net/10138/166913
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Livsmedelsekonomi
Food Economics
Elintarvike-ekonomia
Abstrakt: Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten elintarvikealan yritykset pystyvät hyödyntämään sosiaalista mediaa kuluttajatuntemuksen vahvistamisessa. Sosiaalinen media on luonut uusia mahdollisuuksia yritysten ja kuluttajien väliseen kommunikaatioon, kun yritykset ja kuluttajat voivat saada helposti yhteyden toisiinsa. Myös kuluttajien on helpompi keskustella keskenään, ja yrityksillä on mahdollisuus seurata tätä keskustelua. Yrityksillä on mahdollisuus oppia tuntemaan kuluttajiaan paremmin ja sen vuoksi tutkimuksessa etsittiin vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Miten sosiaalisen median kanavia voidaan hyödyntää kuluttajatuntemuksen vahvistamisessa elintarvikealalla? Millaista tietoa kuluttajista ja kuluttajilta saadaan sosiaalisen median kautta? Millaisia haasteita tiedon hyödyntämiselle on? Tutkimuksen teoria keskittyy kuluttajien ja yritysten väliseen vuorovaikutukseen ja arvon yhteisluomiseen, asiakkaan osallistumiskäyttäytymiseen sosiaalisessa mediassa sekä kuluttajatiedon luomiseen ja hankintaan. Niiden pohjalta rakennettiin tutkimuksen viitekehys. Empiiriselle tutkimukselle valittiin kvalitatiivinen tutkimusote ja tutkimusmenetelmäksi teemahaastattelu. Aineisto kerättiin haastattelemalla kymmentä eri elintarvikealan yrityksen edustajaa, ja se analysoitiin teemoittelemalla. Tutkimuksen tulokset vahvistivat aiempien tutkimusten tuloksia siitä, että sosiaalinen media voi auttaa yrityksiä vahvistamaan kuluttajatuntemustaan. Se, kuinka merkittävä rooli kanavalla siinä on, riippuu kuitenkin siitä, kuinka vuorovaikutusorientoituneita yritykset ovat, eli kuinka keskeinen osa heidän liiketoimintaansa vuorovaikutus kuluttajien kanssa on, ja kuinka aktiivisesti he hyödyntävät sosiaalisen median mahdollisuuksia. Kuluttajatuntemus vahvistuu, kun yritykset ovat kuluttajiensa kanssa vuorovaikutuksessa sosiaalisen median kautta, seuraavat kuluttajien siellä käymää keskustelua ja hyödyntävät kanavia kuluttajatutkimuksissaan. Silloin heidän on mahdollisuus saada tietoa kuluttajistaan. Toistaiseksi perinteiset tutkimusammattilaisten tekemät kuluttajatutkimukset ovat kuitenkin suurimmalle osalle yrityksistä tärkeimpiä kuluttajatiedon lähteitä. Jotta sosiaalista mediaa voitaisiin hyödyntää paremmin tiedon johtamisessa, sieltä olisi saatava enemmän tietoa, erityisesti syvällisempää tietoa kuluttajien tarpeista, ja yritykset tarvitsivat enemmän resursseja sekä vahvempaa osaamista kerätä ja hyödyntää tietoa.
Subject: sosiaalinen media
kuluttajatuntemus
asiakassuhteen hallinta


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post