Kuluttajatuntemuksen vahvistaminen sosiaalisen median avulla

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi sv
dc.contributor.author Hoppu, Kaisa
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201608292641
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/166913
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten elintarvikealan yritykset pystyvät hyödyntämään sosiaalista mediaa kuluttajatuntemuksen vahvistamisessa. Sosiaalinen media on luonut uusia mahdollisuuksia yritysten ja kuluttajien väliseen kommunikaatioon, kun yritykset ja kuluttajat voivat saada helposti yhteyden toisiinsa. Myös kuluttajien on helpompi keskustella keskenään, ja yrityksillä on mahdollisuus seurata tätä keskustelua. Yrityksillä on mahdollisuus oppia tuntemaan kuluttajiaan paremmin ja sen vuoksi tutkimuksessa etsittiin vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Miten sosiaalisen median kanavia voidaan hyödyntää kuluttajatuntemuksen vahvistamisessa elintarvikealalla? Millaista tietoa kuluttajista ja kuluttajilta saadaan sosiaalisen median kautta? Millaisia haasteita tiedon hyödyntämiselle on? Tutkimuksen teoria keskittyy kuluttajien ja yritysten väliseen vuorovaikutukseen ja arvon yhteisluomiseen, asiakkaan osallistumiskäyttäytymiseen sosiaalisessa mediassa sekä kuluttajatiedon luomiseen ja hankintaan. Niiden pohjalta rakennettiin tutkimuksen viitekehys. Empiiriselle tutkimukselle valittiin kvalitatiivinen tutkimusote ja tutkimusmenetelmäksi teemahaastattelu. Aineisto kerättiin haastattelemalla kymmentä eri elintarvikealan yrityksen edustajaa, ja se analysoitiin teemoittelemalla. Tutkimuksen tulokset vahvistivat aiempien tutkimusten tuloksia siitä, että sosiaalinen media voi auttaa yrityksiä vahvistamaan kuluttajatuntemustaan. Se, kuinka merkittävä rooli kanavalla siinä on, riippuu kuitenkin siitä, kuinka vuorovaikutusorientoituneita yritykset ovat, eli kuinka keskeinen osa heidän liiketoimintaansa vuorovaikutus kuluttajien kanssa on, ja kuinka aktiivisesti he hyödyntävät sosiaalisen median mahdollisuuksia. Kuluttajatuntemus vahvistuu, kun yritykset ovat kuluttajiensa kanssa vuorovaikutuksessa sosiaalisen median kautta, seuraavat kuluttajien siellä käymää keskustelua ja hyödyntävät kanavia kuluttajatutkimuksissaan. Silloin heidän on mahdollisuus saada tietoa kuluttajistaan. Toistaiseksi perinteiset tutkimusammattilaisten tekemät kuluttajatutkimukset ovat kuitenkin suurimmalle osalle yrityksistä tärkeimpiä kuluttajatiedon lähteitä. Jotta sosiaalista mediaa voitaisiin hyödyntää paremmin tiedon johtamisessa, sieltä olisi saatava enemmän tietoa, erityisesti syvällisempää tietoa kuluttajien tarpeista, ja yritykset tarvitsivat enemmän resursseja sekä vahvempaa osaamista kerätä ja hyödyntää tietoa. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject sosiaalinen media fi
dc.subject kuluttajatuntemus fi
dc.subject asiakassuhteen hallinta fi
dc.title Kuluttajatuntemuksen vahvistaminen sosiaalisen median avulla fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Livsmedelsekonomi sv
dc.subject.discipline Food Economics en
dc.subject.discipline Elintarvike-ekonomia fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201608292641

Files in this item

Files Size Format View
Pro Gradu_Kaisa Hoppu.pdf 1.210Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record