Kuun asento ja ajoituksen taito rauduskoivuvesakon raivaustyössä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201608292644
Title: Kuun asento ja ajoituksen taito rauduskoivuvesakon raivaustyössä
Author: Ahlfors, Roy
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201608292644
http://hdl.handle.net/10138/166917
Thesis level: master's thesis
Discipline: Skogsekologi
Forest Ecology
Metsäekologia
Abstract: Vuosittain suuria summia joudutaan investoimaan vesakontorjuntatyöhön. Vuonna 2014 met-sänhoito- ja metsänparannustöiden taimikonhoitokustannukset olivat Suomessa 424 euroa / ha, yhteensä noin 67,5 miljoonaa euroa noin 165 000 hehtaarilla. Siksi on tärkeää tietää oikea kaa-toajankohta nuoren metsikön vesakon raivaustyössä, mikä vähentäisi vesomista sekä taimikon hoitotöitä ja niiden kustannuksia. Tutkimukseni käsittelee kuun asentoa ja ajoituksen taitoa rauduskoivujen taimien ja vesojen raivaustyössä. Vielä vuosisatoja sitten Suomessa oli melko yleistä, että työn aloittamisajankoh-taa suunniteltaessa otettiin huomioon kuun asento ja vaihe taivaalla. Aihetta on Suomessa tut-kittu aikaisemmin hyvin vähän, eikä tällä tutkimusmenetelmällä koskaan aikaisemmin. Tutki-muksessa tutkittiin kuun vaiheiden ylä- ja alakuun sekä hydrometereologisten tekijöiden yhte-yttä ja vaikutusta puiden taimien kaatoajankohtaan ja verrattiin tuloksia suomalaiseen kansan-perinne tietoon. Taimien ja vesojen raivaus-perkaustyö tehtiin kuun vaiheiden mukaan kesä–elokuussa 2015. Tämän pro gradu -työn tutkimustehtävänä on tutkia, kuvata, analysoida ja tulkita valittuina kuunasentopäivinä raivatun ja katkaistun rauduskoivuvesakon vesan kasvun muuttumista (kas-vu ja kuoleminen) Länsi-Vantaan Königstedin vuorella, 66° 95´ 66,7´´N 37° 97´50,9´´E. Koe-alat sijaitsevat tuoreessa kangasmaastossa (MT). Työssä tutkittiin kesän ja syksyn 2015 välisenä aikana tutkimuskohteeseen perustetuilta ympy-räkoealoilta kaadettujen taimien koekantoihin syntyneiden rauduskoivujen vesojen kasvun muuttumista. Ympyräkoealoja oli yhteensä 99 kappaletta ja kunkin koko oli 4,9 m². Tutkimuksen tulosten mukaan yläkuun rauduskoivujen vesojen keskimääräiset kappalemäärät olivat 39 % suurempia kuin alakuissa ja yleisesti vesoittuminen oli vähäisintä alakuissa. Tut-kimustulokset vahvistavat käsitystä vanhan kansan perimätietoa kuun vaiheiden merkityksestä puiden vesomiseen.Large sums of money are to invest annually to control secondary sprouting. In 2014 the cost of selective clearing operations in recently planted forests in Finland were 424 euros/hectare, amounting to a combined sum of ca. 67,5 million. Euros on ca. 165 000 hectares. Therefore it is crucial to select the right timing for clearing operations to minimize sprouting and costs mixed time expended. My study involves the Moon phases and the proper timing of clearing saplings and secondary sprouts of silver birch. Some centuries ago it was quite common in Finland to take phases of the Moon phases into account when planning for a suitable time to begin clearing birch stands. This subject has not been extensively studied in Finland and never using this method. The research studies the relation and impact of the Moon phases as well as hydrometeorological factors to the harvesting time of seedlings and compares the results to Finnish folklore. The harvesting of the seedlings was timed to correlate with the Moon phases, from June to August 2015. The aim of this project is to study, describe, analyze and interpret the changes in sprouting (growth and death) of silver birch which are cleared/cut on certain dates corresponding to the different Moon phases, studied in scientific methods on sampling sites situated in western Vantaa on Königsted hill in 66° 95` 66,7´´ N 37° 97´ 50,9´´ E. All round of plots is located on Finnish MT-type growth sites. In this project were conducted during the summer and autumn 2015 on 99 pieces of round to plots and each of a surface area of square meters of 4,9 m²,circular test-sites established in the study area by measuring the changes in sprouting of silver birch. According to the results of the study the average number of silver birch sprouts was 39 % bigger during the waxing moon than the waning moon, and sprouting was generally lesser on waning moon than on any different phase. The results seem to be fairly well in line with the perception of old Finnish folklore about the impact of Moon phases in relation to secondary sprouting.
Subject: alakuu
kallus
kesäpäivänseisaus
kortteli
kuukalenteri
kuun kiertovaiheet
kuun syntymä
suomalainen kansanperinne
raivaustyö
restituutio
transpiraatio
täysikuu
uusikuu
vesa
vesoittuminen
vesominen
yläkuu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record