Values and stances towards expert knowledge

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1100-5
Title: Values and stances towards expert knowledge
Author: Ahola, Salla
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-10-21
Language: eng
Belongs to series: URN:ISSN:2343-2748
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1100-5
http://hdl.handle.net/10138/167078
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Laypeople’s stances towards expert knowledge and the relationships of personal values to such stances are little studied and remain less than clear. The purpose of this dissertation was to shed more light on these stances and their relationships to personal values, and thereby to contribute to a greater understanding of them. More specifically, this study focusses on the readiness of laypeople to question experts’ views, their non-adherence to doctors’ instructions, and their preferences to seek health advice or treatment from either medical experts (i.e. doctors) or from practitioners of complementary and alternative medicine (CAM) as well as the associations of personal values with each of these. This study used population-based samples from a range of European countries. One of the three sub-studies used survey data collected in Finland for the specific purposes of this study and the other two sub-studies used open-access data from the European Social Survey. The data was mostly quantitative and was analysed using statistical methods, such as logistic regression analysis. The first of the three sub-studies examined the ten values specified in Schwartz’s (1992) theory of basic human values as well as the values of rational truth and non-rational truth proposed by Wach and Hammer (2003b). The results showed that the values of rational truth and power were positively associated with the readiness to question experts’ views (RQEV), whereas the values of security, conformity and tradition were negatively associated with RQEV. Moreover, the analysis of laypeople’s reasons for not disagreeing with experts indicated that these reasons were related to individual factors (personal characteristics, unwillingness to disagree and trust in experts), situational factors (importance of the issue and practical realities), social risks and views on experts. The results of the second sub-study indicated that endorsing openness-to-change values (vs. conservation values) was positively associated with non-adherence to doctors’ instructions. In the third sub-study, endorsing conservation values (vs. openness-to-change values) was found to be positively associated with preferring doctors’ consultations and negatively associated with preferring other practitioners and with the use of CAM treatments. It was also found that valuing self-transcendence (vs. self-enhancement) was positively associated with CAM use. Furthermore, a context-specific factor, namely country-level personal freedom, was found to be negatively associated with the preference to consult doctors, and positively associated with preferring other practitioners and the use of CAM. This study demonstrates that taking into account motivational constructs, such as personal values, contributes to an understanding of how laypeople relate to expert knowledge.Maallikoiden tavoista suhtautua asiantuntijatietoon ja arvojen yhteyksistä näihin suhtautumistapoihin on toistaiseksi vain vähän tutkimustietoa. Tämä väitöstutkimus tarkastelee asiantuntijatietoon suhtautumista kolmesta näkökulmasta. Ensimmäinen liittyy valmiuteen kyseenalaistaa asiantuntijoiden näkemyksiä, toinen lääkäreiden antamien ohjeiden noudattamiseen ja kolmas halukkuuteen konsultoida ensisijaisesti joko lääkäreitä tai täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen harjoittajia terveysneuvojen tai hoidon saamiseksi. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä erilaisista suhtautumistavoista ja arvojen yhteydestä niihin. Tutkimuksessa käytettiin väestöotoksiin pohjautuvia kyselyaineistoja Suomesta ja yli kymmenestä muusta Euroopan maasta. Aineisto oli pääasiassa määrällistä, ja sen analysoimiseen käytettiin tilastollisia menetelmiä, kuten logistista regressioanalyysia. Ensimmäisessä tutkimuksen kolmesta osatutkimuksesta tarkasteltiin Schwartzin (1992) arvoteorian kymmentä arvoa sekä kahta teorian ulkopuolista, rationaaliseen ja ei-rationaaliseen totuuteen liittyvää arvoa. Tulokset osoittivat, että rationaaliseen totuuteen ja valtaan liittyvät arvot olivat positiivisessa yhteydessä valmiuteen kyseenalaistaa asiantuntijoiden näkemyksiä, kun taas säilyttämisarvojen (turvallisuus, yhdenmukaisuus ja perinteet) yhteydet tähän valmiuteen olivat negatiivisia. Lisäksi analysoitiin ihmisten raportoimia syitä siihen, miksi he eivät olleet esittäneet asiantuntijalle eriävää näkemystään tai olleet asiantuntijan kanssa eri mieltä. Näiden syiden havaittiin liittyvän yksilöllisiin ja tilannetekijöihin, sosiaalisiin riskeihin ja näkemyksiin asiantuntijoista. Toisessa osatutkimuksessa tarkasteltiin sekä suhtautumista lääkäreiden ohjeiden noudattamiseen että ohjeiden mukaan toimimista (reseptin noudattaminen). Tutkimuksessa havaittiin, että muutosvalmiusarvot olivat yhteydessä vähäisempään ohjeiden noudattamiseen. Kolmannessa osatutkimuksessa puolestaan havaittiin, että säilyttämisarvot olivat yhteydessä yhtäältä taipumukseen konsultoida lääkäreitä ja toisaalta vähäisempään vaihtoehtoisten toimijoiden konsultoimiseen ja vaihtoehtohoitojen käyttämiseen. Itsensä ylittämisen arvostaminen taas oli positiivisessa yhteydessä vaihtoehtohoitojen käyttämiseen. Lisäksi todettiin, että myös maittain vaihtelevalla henkilökohtaisen vapauden tasolla oli merkitystä: Mitä vapaampia ihmiset olivat, sitä enemmän he olivat taipuvaisia konsultoimaan vaihtoehtoisia toimijoita ja käyttämään vaihtoehtohoitoja. Vähäisempi vapaus taas oli yhteydessä taipuvaisuuteen konsultoida lääkäreitä. Kaiken kaikkiaan tämä tutkimus osoitti, että ihmisiä motivoivien tekijöiden, kuten arvojen, huomioiminen voi auttaa ymmärtämään erilaisia tapoja suhtautua asiantuntijatietoon.
Subject: sosiaalipsykologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
VALUESAN.pdf 738.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record