Challenges in implementing food safety legislation

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2515-6
Title: Challenges in implementing food safety legislation
Author: Tähkäpää, Satu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Food Hygiene and Environmental Health
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-10-28
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2515-6
http://hdl.handle.net/10138/167253
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: After a series of food incidents in the 1990s, the food business sector has become one of the most heavily regulated sectors in the European Union (EU), with ever-evolving regulations regarding both official food control and food business operators (FBOs). The regulatory framework is meaningless if the regulation is not implemented promptly according to transitional provisions and in a unified way. Dissenting implementation of food safety legislation may also endanger the equal treatment of FBOs and the principle of free trade of foodstuff in the EU. This research provides a new perspective on the challenges of implementing food legislation, with the phenomenon surveyed from the viewpoints of both control officials and FBOs. Resources and organization of food control affect actual control work and were thus included. Varying ways of reporting and handling food frauds on the local, national and EU levels were also investigated. Fulfilling food control requirements set in food legislation necessitates an adequate quantity and quality of personnel, whereas organization of food control can differ between countries or areas depending on socio-economic and political factors. In Finland, municipalities alone or as a joint control unit are responsible for local food control in their respective areas. According to the results, this may lead to varying implementation and interpretation of food legislation, endangering equal treatment of FBOs. There is an alarming shortage of food control personnel in some regions in Finland. Even when food safety is the responsibility of FBOs, scarce resources in food control result in a lower percentage of approved in-house control systems among FBOs. This research revealed a connection between the number of approved in-house control systems and the number of reported food- or waterborne outbreaks in the area, especially in regions with inadequate food control resources. EU legislation concerning quality systems, food control plans and food control fees are implemented in Finland at regionally different time points and with different contents directly influencing FBOs in regionally variable ways. Control officials support larger control units, with the rationale that they will increase equal treatment of FBOs. Both control officials and FBOs have problems in implementation of food legislation, and FBOs are also challenged with varying interpretation of legislation and requirements of control officials. As food safety is the responsibility of the FBOs, they need to understand and carefully comply with legislation. The challenges of fish and meat FBOs in implementation of legislation were therefore evaluated. According to this study, the most common problems concerning food safety legislation are related to layout of production premises and transport routes, control fees, requirements concerning in-house control and structures and maintenance of premises. Risk evaluation is problematic for both control officers and FBOs. Traditional food control measures are challenged, when requirements set by law are intentionally violated for financial gain by FBOs, with food deliberately placed on the market with the intention of deceiving the consumer (food fraud). Uniform methods to detect and report food fraud are needed. Hence patterns of food frauds published in the EU Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) in 2008-2012, recalls of notifications published by the Finnish Food Safety Authority Evira in 2008-2012 and local Finnish food fraud cases in 2003-2012 were analysed. Patterns of food fraud and manners of reporting frauds at the local, national and EU levels differ significantly. If the detection and reporting of frauds and the legal consequences incurred by FBOs for frauds differ among member states, it may create distortion of competition.Useat elintarvikekriisit 1990-luvulla aiheuttivat sen, että elintarvikesektorista on tullut yksi eniten säännellyistä aloista Euroopan unionissa (EU). Jatkuvasti kehittyvät ja uudistuvat säädökset koskevat sekä virallista elintarvikevalvontaa että elintarvikealan toimijoita. Säädösten toimivuus edellyttää, että sekä valvojat että toimijat alkavat soveltaa säädöksiä viipymättä ja samalla tavalla. Säädösten erilainen toimeenpano tai soveltaminen voi vaarantaa toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun, aiheuttaa kilpailun vääristymistä tai vaikeuttaa elintarvikkeiden vapaata liikkuvuutta EU:n alueella. Tässä tutkimuksessa tutkittiin elintarvikelainsäädännön toimeenpanoon ja soveltamiseen liittyviä haasteita sekä elintarvikevalvojien että elintarvikealan toimijoiden näkökulmasta. Elintarvikevalvonnan resurssit ja organisointi vaikuttavat suoraan valvontatyöhön ja ovat siksi tutkimuksessa mukana. Tutkimus käsitteli myös elintarvikkeisiin liittyviä petoksia ja niiden vaihtelevia raportointi- ja käsittelytapoja paikallisella, kansallisella ja EU-tasolla. Elintarvikevalvonnalle asetettujen vaatimusten täyttäminen edellyttää riittävää henkilöstöä. Suomessa paikallisesta elintarvikevalvonnasta vastaavat kunnat tai kuntien yhteiset suuremmat valvontayksiköt. Suomessa elintarvikevalvonnan henkilöstön määrä vaihtelee alueittain ja joillain alueilla on huomattava henkilöstövaje. Valvojien mukaan henkilöstövaje huonontaa elintarvikevalvonnan laatua. Tutkimuksessa paljastui yhteys elintarvikevalvonnan rajallisten resurssien ja toimijoiden hyväksyttyjen omavalvontasuunnitelmien sekä raportoitujen elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden määrässä. EU:n lainsäädännön määräykset elintarvikevalvonnan laatujärjestelmistä, valvontasuunnitelmista ja valvontamaksuista on otettu Suomessa käyttöön alueellisesti eri ajankohtina ja sisällöltään erilaisina, mikä aiheuttaa elintarviketoimijoiden alueellisen kohtelun vaihtelua. Valvojat kannattavat suuria valvontayksiköitä ja katsovat niiden lisäävän toimijoiden tasapuolista kohtelua ja yhdenmukaista lainsäädännön soveltamista. Sekä valvojilla että toimijoilla on vaikeuksia elintarvikelainsäädännön soveltamisessa. Valvojien vaihtelevat tulkinnat lainsäädännön vaatimuksista aiheuttavat toimijoille vaikeuksia. Elintarvikealan toimijat vastaavat käsittelemiensä elintarvikkeiden turvallisuudesta ja heidän täytyy tuntea lainsäädäntö ja osata soveltaa sitä. Tutkimuksessa selvitettiin liha- ja kala-alan toimijoiden suurimmat lainsäädännön vaatimuksia koskevat ongelmat. Suurimmat ongelmat liittyivät tuotantotilojen asetteluun, kuljetusreitteihin, valvontamaksuihin, omavalvonnan vaatimuksiin sekä tilojen rakenteisiin. Riskien arviointi oli vaikeaa niin valvojille kuin toimijoillekin. Perinteiset valvontakeinot ovat riittämättömiä, jos elintarvikealan toimija jättää tietoisesti noudattamatta lain vaatimuksia tai harhauttaa kuluttajia saadakseen taloudellista hyötyä. Tutkimuksessa analysoitiin EU:n elintarvikkeita ja rehuja koskevaan nopeaan hälytysjärjestelmään (RASFF) tehdyt elintarvikepetokset, Eviran julkaisemat vastaavat elintarvikkeiden takaisinvedot 2008-2012 sekä Suomessa havaittuja elintarvikepetoksia 2003-2012. Tulosten mukaan elintarvikepetoksia tutkitaan, raportoidaan ja sanktioidaan hyvin vaihtelevilla tavoilla EU:ssa. Elintarvikepetosten torjunta vaatii yhdenmukaisia menettelytapoja ja sääntöjä. Vaihteleva suhtautuminen elintarvikepetoksiin voi pahimmillaan aiheuttaa kilpailun vääristymistä.
Subject: eläinlääketiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
CHALLENG.pdf 941.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record