Aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä yleisesti koetut psykososiaaliset vaikeudet.PARADISE24-kyselyn tutkimusperusta.

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/167298

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä yleisesti koetut psykososiaaliset vaikeudet.PARADISE24-kyselyn tutkimusperusta.
Author: Pitkänen, T; Levola, J; Tourunen, J; Kaskela, T; Holopainen, A
Publisher: Kela
Date: 2016
Language: Suomi
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 143
ISBN: 978-952-284-007-3 (nid.)
978-952-284-008-0 (pdf)
ISSN: 2343-2780 (ISSN-L)
2343-2780 (painettu)
2343-2799 (verkkojulkaisu)
URI: http://hdl.handle.net/10138/167298
Abstract: Ihmisen kokonaistilanne on tärkeä ottaa hoidossa ja kuntoutuksessa huomioon. Psychosocial Factors Relevant to Brain Disorders in Europa (PARADISE) -hanke toteutettiin kymmenen instituutin yhteistyössä professori Ciezan johdolla 2010–2013. Tavoitteena oli kehittää tutkimukseen perustuva menetelmä, jonka avulla voidaan kartoittaa psykososiaalisia vaikeuksia eri aivotoiminnan häiriöiden hoidossa, kuntoutuksessa ja tutkimisessa. Hankkeessa oli lähtökohtana oletus psykososiaalisten vaikeuksien horisontaalisesta epidemiologiasta. Hankkeessa tutkittiin yhdeksää aivotoiminnan häiriötä: dementiaa, depressiota, epilepsiaa, migreeniä, MS-tautia, Parkinsonin tautia, skitsofreniaa, aivoverenkiertohäiriötä ja päihderiippuvuutta. Kunkin häiriön osalta toteutettiin systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja fokusryhmähaastattelu. Esiin nousseet psykososiaaliset vaikeudet luokiteltiin ja linkitettiin kansainväliseen toimintakykyluokitukseen (ICF). Eri häiriöille yhteisten 64 psykososiaalisen vaikeuden yleisyyttä ja intensiteettiä tutkittiin yksilöhaastatteluissa (n = 722). Tulosten pohjalta muodostettiin yleisiä psykososiaalisia vaikeuksia mahdollisimman laajasti kattava PARADISE24-kysely. Oletus eri häiriöiden yhteisistä psykososiaalisista ongelmista osoittautui todeksi. Kyselyyn valikoitui neljätoista kysymystä ICF:n osa-alueelta b Ruumiin/kehon toiminnot ja kymmenen kysymystä osa-alueelta d Suoritukset ja osallistuminen. Psykososiaalisten vaikeuksien intensiteetissä esiintyi kuitenkin häiriöiden välillä eroja siten, että psykiatristen tai päihdehäiriöiden takia haastatellut käyttivät laaja-alaisesti viisiportaista vastausvaihtoehtojen asteikkoa, mutta neurologisten häiriöiden yhteydessä kaksi- tai kolmeportainen asteikko vaikutti riittävältä. PARADISE24-kysely sisältää olennaiset kysymykset, mutta jatkotutkimusta tarvitaan erityisesti kyselyn toimivuudesta seurantakäytössä. Raportissa esitetään PARADISE24-kyselyn valmistamisen tutkimusperusta horisontaalisten tulosten sekä erikseen päihdehäiriöiden näkökulmasta.
Description: 167 s.
Subject: psykososiaaliset vaikeudet
aivotoiminnan häiriöt
toimintakyky
dementia
masennus
epilepsia
migreeni
MS-tauti
Parkinsonin tauti
skitsofrenia
aivoverenkiertohäiriöt
päihderiippuvuus
horisontaalinen epidemiologia
kysely
Order price: 36,00


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tutkimuksia143.pdf 1.373Mb PDF View/Open
Liite3.pdf 157.3Kb PDF View/Open
Liite4.pdf 125.5Kb PDF View/Open
Liite5.pdf 129.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record