Aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä yleisesti koetut psykososiaaliset vaikeudet.PARADISE24-kyselyn tutkimusperusta.

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/167298

Tilaa julkaisu

Tilaa julkaisu
Julkaisun nimi: Aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä yleisesti koetut psykososiaaliset vaikeudet.PARADISE24-kyselyn tutkimusperusta.
Tekijä: Pitkänen, T; Levola, J; Tourunen, J; Kaskela, T; Holopainen, A
Kuuluu julkaisusarjaan: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 143
ISSN: 2343-2780 (ISSN-L)
2343-2780 (painettu)
2343-2799 (verkkojulkaisu)
ISBN: 978-952-284-007-3 (nid.)
978-952-284-008-0 (pdf)
Tiivistelmä: Ihmisen kokonaistilanne on tärkeä ottaa hoidossa ja kuntoutuksessa huomioon. Psychosocial Factors Relevant to Brain Disorders in Europa (PARADISE) -hanke toteutettiin kymmenen instituutin yhteistyössä professori Ciezan johdolla 2010–2013. Tavoitteena oli kehittää tutkimukseen perustuva menetelmä, jonka avulla voidaan kartoittaa psykososiaalisia vaikeuksia eri aivotoiminnan häiriöiden hoidossa, kuntoutuksessa ja tutkimisessa. Hankkeessa oli lähtökohtana oletus psykososiaalisten vaikeuksien horisontaalisesta epidemiologiasta. Hankkeessa tutkittiin yhdeksää aivotoiminnan häiriötä: dementiaa, depressiota, epilepsiaa, migreeniä, MS-tautia, Parkinsonin tautia, skitsofreniaa, aivoverenkiertohäiriötä ja päihderiippuvuutta. Kunkin häiriön osalta toteutettiin systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja fokusryhmähaastattelu. Esiin nousseet psykososiaaliset vaikeudet luokiteltiin ja linkitettiin kansainväliseen toimintakykyluokitukseen (ICF). Eri häiriöille yhteisten 64 psykososiaalisen vaikeuden yleisyyttä ja intensiteettiä tutkittiin yksilöhaastatteluissa (n = 722). Tulosten pohjalta muodostettiin yleisiä psykososiaalisia vaikeuksia mahdollisimman laajasti kattava PARADISE24-kysely. Oletus eri häiriöiden yhteisistä psykososiaalisista ongelmista osoittautui todeksi. Kyselyyn valikoitui neljätoista kysymystä ICF:n osa-alueelta b Ruumiin/kehon toiminnot ja kymmenen kysymystä osa-alueelta d Suoritukset ja osallistuminen. Psykososiaalisten vaikeuksien intensiteetissä esiintyi kuitenkin häiriöiden välillä eroja siten, että psykiatristen tai päihdehäiriöiden takia haastatellut käyttivät laaja-alaisesti viisiportaista vastausvaihtoehtojen asteikkoa, mutta neurologisten häiriöiden yhteydessä kaksi- tai kolmeportainen asteikko vaikutti riittävältä. PARADISE24-kysely sisältää olennaiset kysymykset, mutta jatkotutkimusta tarvitaan erityisesti kyselyn toimivuudesta seurantakäytössä. Raportissa esitetään PARADISE24-kyselyn valmistamisen tutkimusperusta horisontaalisten tulosten sekä erikseen päihdehäiriöiden näkökulmasta.
Kuvaus: 167 s.
URI: http://hdl.handle.net/10138/167298
Päiväys: 2016
Avainsanat: psykososiaaliset vaikeudet
aivotoiminnan häiriöt
toimintakyky
dementia
masennus
epilepsia
migreeni
MS-tauti
Parkinsonin tauti
skitsofrenia
aivoverenkiertohäiriöt
päihderiippuvuus
horisontaalinen epidemiologia
kysely
Tilaushinta: 36,00


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Tutkimuksia143.pdf 1.373MB PDF Avaa tiedosto
Liite3.pdf 157.3KB PDF Avaa tiedosto
Liite4.pdf 125.5KB PDF Avaa tiedosto
Liite5.pdf 129.6KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot