Aineen olemuksesta materian muuntumiin

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7131-18-3
Title: Aineen olemuksesta materian muuntumiin
Author: Heino, Timo
Contributor: Academy of Fine Arts Doctoral Programme
Date: 2016
Thesis level: Doctoral Thesis in Fine Art
Doctoral thesis
ISBN: 978-952-7131-17-6 (painettu)
978-952-7131-18-3 (pdf)
URI: URN:ISBN:978-952-7131-18-3
http://hdl.handle.net/10138/167417
Abstract: Tutkin taiteessani aineellisuuden merkityksiä ja merkitysten aineellisuutta. Keskityn prosesseihin, joissa aineiden symboliikka sekä niihin liittyvät uskomukset, käsitykset ja käsitteet kytkeytyvät aineiden materiaalisuuteen, niiden käsinkosketeltavaan konkreettisuuteen ja jatkuvaan muutokseen moninaisten yhdistelmien osina. Tutkimuskohteeni on se, mitä aineet, ainesyhdistelmät ja niistä koostetut esineet ilmentävät, jos niitä tarkastellaan sosiaalisten arvo- ja normijärjestelmien, rajattujen päämäärien ja tavanomaisten käyttötarkoitusten ulkopuolella. Keskeinen kiinnostuksen kohteeni on länsimaisessa kapitalistisessa yhteiskunnassa elävien ihmisten kompleksinen suhde aineelliseen maailmaan. Samalla pohdin inhimillisen ja ei-inhimillisen alueen välistä ainestenvaihduntaa ja aineellista kiertokulkua sekä näille prosesseille perustuvia maailmasuhteita. Tutkimukseni painottuu kuvataiteellisiin produktioihin, jotka muodostavat kiinnekohdan tutkimukseni kirjallisen osuuden monihaaraiselle teoreettiselle ja käsitteelliselle pohdinnalle. Menetelmänäni on ollut muodostaa teoksissani sellaisia aineellisia kombinaatioita, jotka ylittävät ja yhdistävät yhteiskunnassamme aineille määriteltyjen osa-alueiden ja kategorioiden rajoja. Lisäksi tutkin sitä, mitä aineen ja aineellisuuden ajatellaan olevan sekä erityisesti kuvataiteen aineellisuutta. Hyödynnän tutkimuksessani muun muassa Bruno Latourin hybridin käsitettä, Karl Marxin ympäristöfilosofiaa sekä Mary Douglasin antropologista tutkimusta liasta ja puhtaudesta. Tutkimuksessani tuon esiin teosteni kautta erilaisia aineellisia vuorovaikutussuhteita sekä niihin liittyviä merkitys- ja symbolikerrostumia. Tutkin muun muassa puhtauden ja lian, ajallisuuden ja etäisyyksien, orgaanisen, synteettisen, teollisen ja käsityön sekä fetisismin, addiktion ja abjektion kaltaisia aineellisuuteen sisältyviä ilmiöitä. Yhdeksi keskeisimmäksi nimittäjäksi teoksissani hahmottuu pysymättömyys, joka punoutuu kiinteästi muistin aineellisuuteen, esineiden aineelliseen muistiin sekä olemassaolon ruumiillisuuteen, haurauteen ja hajoavuuteen. Lisäksi paneudun arkisissa aineissa ja ainesyhdistelmissä piileviin myyttisiin ulottuvuuksiin. Tutkimukseni tuloksena esitän, että yksilön minuus muodostuu ja muokkautuu erilaisten vuorovaikutussuhteiden ja ainestenvaihdunnan verkostoissa. Puhtauden ja lian tai mielen ja ruumiin kaltaisesta dualismista ei päästä eroon fokusoimalla yksipuolisesti vain niistä toiseen, vaan ne on otettava huomioon yhtäaikaisina ja usein ristiriitaisiksi koettuina minuuden ja olemassaolon ilmentyminä.In my art I study the meanings of materiality and the materiality of meanings. I focus on processes in which the symbolism of substances and the associated beliefs, notions and concepts are connected with the materiality of substances, their tangible physicality and continuous change as constituent parts of complex wholes. The purpose of my research is to discover what is expressed by material substances, their combinations and objects created from them when they are examined outside social systems of values and norms, delimited objectives, and conventional uses. A key interest in my research is the complex relations of Westerners with the material world. I also consider the exchange of substances and material cycles between human and non-human realms, and the worldviews based on such processes. My research consists primarily of artistic productions that provide a point of reference for the ramified theoretical and conceptual analysis in the written component of the thesis. My method has been to create material combinations that transcend and combine the socially determined boundaries between different sub-fields and categories of materials. I also study common notions of matter and particularly the materiality of visual art. My theoretical tools include Mary Douglas’s anthropological studies of dirt and cleanliness, the environmental philosophy of Karl Marx, and the concept of hybrid as presented by Bruno Latour. Through my artworks, I elucidate various material interactions and associated layers of meaning and symbol. I study phenomena contained within such material relations as cleanliness and dirt, temporality and distance, industrial, organic and craftwork, fetishism, addiction and abjection. A key denominator in my work is impermanence, which is firmly linked to the materiality of memory, the material memory of objects, as well as the bodily aspect of existence, its fragility and disintegration. I also investigate the inherent mythic aspects of mundane substances and their combinations. As a result of my research, I contend that the self of the individual is formed and modified in networks of interaction and substance exchange. The dualisms of cleanliness and dirt, or body and mind, cannot be undone by focusing simply on just one half of the pair; both elements must be considered as simultaneous and often conflicting manifestations of self and existence.
Description: Dokumentaatio sisältyy kirjalliseen osaan.Työn esitarkastetut taiteelliset osiot: Teokset: Koivuniemen herra (2007); Parrakas neitsyt (2006); Sylkäisty avaruus (2013); Addiktio (2011); Kietoutumia (2008-2009); Miehenpuolikas (2008).
Subject: ainestenvaihdunta
aineellisuus
Douglas, Mary
Latour, Bruno
Marx, Karl
Subject: ainestenvaihdunta
aineellisuus
Douglas, Mary
Latour, Bruno
Marx, Karl
Subject (ysa): taiteellinen tutkimus
kuvataide
materiaalisuus
ruumiillisuus
merkitykset
symbolit
hybridit
ympäristöfilosofia
muisti
Rights: This publication is work protected by copyright. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Timo_Heino_2016.pdf 3.872Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record