Westerners and others in Finnish school textbooks

Show simple item record

dc.contributor.author Mikander, Pia
dc.date.accessioned 2016-10-05T05:10:32Z
dc.date.available 2016-10-18 fi
dc.date.available 2016-10-05T05:10:32Z
dc.date.issued 2016-10-28
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-2500-2 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/167465
dc.description.abstract This study focuses on the worldview constructed in Finnish and Swedish history, social studies and geography textbooks in Finland. I have approached the textbooks from a postcolonial perspective. This means a focus on the descriptions of global power relations, more explicitly the descriptions of Westerners and others. Postcolonial scholars have shown that education has long been Eurocentric, particularly in school subjects such as history and geography. They have also pointed out that the outcomes of colonialism have both epistemological and material aspects. Learning about the world, as consisting of superior Westerners and inferior others, has gone hand in hand with aspiring for its domination. Today, the world no longer consists of colonial powers and colonies; however, researchers have suggested that globalization can be seen as ongoing colonialism. This has implications for education. School textbooks reflect the dominant values of a society. Studying them is a way of clarifying how society constructs what is normal, suitable and ideal. The textbooks researched for this study include the history, social studies and geography textbooks (basic education, years 5-9) printed between 2005 and 2010 by all major Finnish textbook publishers. They were based on the 2004 curriculum, which states that the underlying values of basic education include human rights, equality and democracy. Meanwhile, research shows that prejudiced and racist attitudes are prevalent and increasing among young people in schools in Finland. This suggests that there is a particular need to study the descriptions of Westerners and non-Westerners in the textbooks. The purpose of this research is to explore discourses in history, social studies and geography textbooks, particularly concerning the construction of the concept of the West and its relation to the rest of the world. Research question: How do the textbooks construct an understanding of the West and Western people as superior to others? Some relevant analytical concepts from Laclau and Mouffe s discourse theory analysis have been used in the research. Based on these concepts, the textbook texts were organized in order to find central themes and to explore discourses. Laclau s and Mouffe s ontological assumptions, including the idea that what is considered objective can be seen as ideological, have also been important for the analysis. The articles included in the thesis show how the hegemony of a superior West is depicted in different ways. This includes descriptions of historical events as well as current global relations. While most of the old stereotypes about non-Westerners have begun to vanish from the textbooks, there are other statements that work to strengthen the image of the West as superior to others. Western violence is hidden or justified in past as well as current conflicts. Values such as democracy and human rights are considered essentially Western. The articles also show how hegemony can work to make ideological claims into common sense. This includes subtle descriptions of ideological choices presented as neutral, even though they involve assumptions that clash with the principles of human rights and democracy. Examples of phenomena that are portrayed as neutral include the control of non-Westerners migration, non-Western populations and a non-challenging attitude towards the structures of global inequality. en
dc.description.abstract Studien fokuserar på den världsbild som konstrueras i finländska (finska och svenska) läroböcker i historia, samhällslära och geografi. Läroböckerna synas ur ett postkolonialt perspektiv. Fokus ligger på hur globala maktrelationer, särskilt gällande "västerlänningar" och "andra" beskrivs. Postkoloniala forskare har visat att skolundervisningen länge varit eurocentrisk, särskilt i skolämnen som historia och geografi. De har också konstaterat att resultaten av kolonialismen har både epistemologiska och materiella aspekter. Att lära sig om världen som bestående av över- och underlägsna människor har gått hand i hand med strävanden efter dess dominans. Idag består världen inte längre av kolonialmakter och kolonier, däremot finns det röster som talar för att globaliseringen kan ses som en fortsättning på kolonialismen. Detta kan anses få konsekvenser för utbildningen. Läroböcker återspeglar de dominerande värderingarna i ett sam-hälle. Att studera dem är ett sätt att tydliggöra hur samhället kon-struerar vad som är normalt, lämpligt och idealiskt. Forskningsmaterialet i denna studie består av de sex största finländska läro-boksförlagens läroböcker i historia, samhällslära och geografi (årskurs 5-9) som är tryckta mellan 2005 och 2010. Böckerna är baserade på läroplanen från år 2004, som betonar mänskliga rättigheter, jäm-ställdhet och demokrati i sin värdegrund. Trots den tydliga värdegrunden visar forskning att fördomar och rasistiska attityder är vanliga och tilltagande bland ungdomar i skolor i Finland. Det visar att det finns ett särskilt behov av att studera beskrivningar av västerlän-ningar och icke-västerlänningar i läroböckerna. Syftet med denna forskning är att undersöka diskurser i läroböcker i historia, samhällslära och geografi, med särskild betoning på hur väst och västerlänningar samt dessas förhållande till resten av världen konstrueras. Forskningsfråga: Hur konstruerar läroböckerna uppfattningar om väst och västerlänningar som överlägsna andra? Avhandlingen använder sig av begrepp från Laclau och Mouffes dis-kursteoretiska analys. Baserat på dessa begrepp har lärobokstexterna organiserats för att få syn på centrala teman och diskurser att belysa. Uppfattningen om att det som anses objektivt kan ses som ideologiskt är en del av den ontologiska utgångspunkten för avhandlingens ana-lys. Avhandlingens artiklar visar hur hegemonin om västerlänningar som överlägsna avbildas på olika sätt. Som exempel används be-skrivningar av historiska händelser såväl som nuvarande globala re-lationer. Medan de flesta gamla stereotyper om icke-västerlänningar har börjat försvinna från läroböcker, finns det andra uttryck som stär-ker bilden av västvärlden som överlägsen andra. Västerländskt våld är dolt eller rättfärdigat i beskrivningar av både historiska och nutida konflikter. Värden som demokrati och mänskliga rättigheter beskrivs som typiskt västerländska. Artiklarna visar också hur hegemonibe-greppet fungerar genom att få ideologiska påståenden att låta icke-ideologiska, som "sunt förnuft". Med detta menas subtila beskriv-ningar av ideologiska val som presenteras som neutrala, trots att de innebär åtgärder som strider mot principerna om mänskliga rättig-heter och demokrati. Beskrivningar av behovet av att kontrollera icke-västerlänningars migration och befolkningar men också en icke-utmanande attityd gentemot strukturella globala orättvisor är exem-pel på fenomen som porträtteras som neutrala. sv
dc.language.iso eng
dc.publisher Unigrafia fi
dc.relation.ispartof University of Helsinki, Institute of Behavioural Sciences, Studies in Education fi
dc.relation.ispartof URN:ISSN:1798-8322 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject education fi
dc.title Westerners and others in Finnish school textbooks en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Artikkeliväitöskirja fi
dc.type.ontasot Artikelavhandling sv
dc.ths Holm, Gunilla
dc.ths Pihl, Joron
dc.opn Røthing, Åse
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga fakulteten, institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.type.publication doctoralThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
WESTERNE.pdf 681.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record