Do we listen to earthworms? : Tools for evaluating the Finnish Action Plan on the sustainable use of plant protection products

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5649-82-6
Title: Do we listen to earthworms? : Tools for evaluating the Finnish Action Plan on the sustainable use of plant protection products
Author: Autio, Sari
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Department of Environmental Sciences
Finnish Safety and Chemicals Agency Tukes
Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, ympäristötieteiden laitos
Helsingfors universitet, bio- och miljövetenskapliga fakulteten, miljövetenskapliga institutionen
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-11-04
Language: eng
Belongs to series: Tukes Publications Series - URN:ISSN:1799-5604
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5649-82-6
http://hdl.handle.net/10138/167494
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Sari Autio: Do we listen to earthworms? Tools for evaluating the Finnish National Action Plan on the sustainable use of plant protection products Qualitative programme evaluation procedures for the Finnish National Action Plan on the Sustainable Use of Plant Protection Products (NAP) were developed in this study. The purpose of the NAP is to reduce the risks to human health and the environment from the use of plant protection products. The NAP was studied using systems thinking as a complex, purposeful system with goals defined within the framework of the European legislation concerning plant protection products. Due to the multidisciplinary nature of the NAP, the research approach is integrating. Soft Systems Methodology was used to analyse the goals of stakeholders involved in the preparation and implementation of the NAP to make the implicit pre-assumptions behind it visible, and an explicit programme logic was formulated for it. A range of evaluation questions were derived to focus on gathering data and evidence needed to support qualitative evaluation of the programme s achievements in adequate detail and from multiple perspectives. Existing heuristic tools were explored that initially appeared to be appropriate for framing the goal-setting for a qualitative assessment of the NAP. Four models of heuristic tools were selected for the NAP tool box: 1) Critical Systems Heuristics, 2) sustainability screening of National Sustainable Development Strategies, 3) Limiting Factors Analysis and 4) Systemic Programme Logic. These heuristic tools were adapted to consider the specific characteristics of the use of plant protection products, in order to improve their applicability in this purpose. The heuristic tools were aggregated as a separate guidance for practical evaluation needs of governance. The NAP was reviewed also from the perspective of stakeholder participation, as a process of collective learning. Users are in prime position to adopt safer application techniques in reducing environmental and health risks in the long term. The quality of training, extension services and information for the users, as well as the mutual atmosphere of the actors influence the willingness to adopt the knowledge provided. A joint co-production of knowledge between all stakeholders should be considered so as to keep the influence from accumulating solely on limited high-level expert circles. Halfway through the first programme period, the actors involved still have time to prepare for the evaluation, which will take place around the year 2020. Finland has to report to the European Commission and other Member States about achieving the goals of the NAP. Key words: National Action Plan (NAP), sustainable use of plant protection products, reducing environmental and health risks, evaluation, heuristic tool, programme logic, collective learning, participatory action research, systemSari Autio: Kuuntelemmeko lieroja? Välineitä kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön kansallisen toimintaohjelman arvioimiseen Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön kansallista toimintaohjelmaa (National Action Plan; NAP) varten kehitettiin laadullisia arviointimenettelyjä osallistuvan toimintatutkimuksen avulla. Toimintaohjelman tavoitteena on vähentää kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvia riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle. NAPia tarkasteltiin systeemiajattelun keinoin kompleksisena, tarkoituksellisena systeeminä, jonka tavoitteet on määritelty Euroopan Unionin kasvinsuojeluainelainsäädännön puitteissa. NAPin monitieteisen luonteen vuoksi tutkimusote oli integroiva. Toimintaohjelman laatimiseen ja toteuttamiseen osallistuvien tahojen tavoitteita analysoitiin pehmeän systeemimetodologian avulla saattamalla näkyviksi sidosryhmien perusoletuksia ja formuloimalla NAPin julkilausuttu ohjelmalogiikka. Laadittiin myös joukko arviointikysymyksiä tarvittavan tutkimustiedon ja muun näytön hankkimiseksi kuvaamaan moniulotteisesti ohjelman tuloksellisuutta. Työssä testattiin olemassa olevia heuristisia välineitä kehystämään NAPin laadullisen arvioinnin tavoitteenasettelua. Heuristiseen työkalupakkiin valikoitui neljä mallia: 1) kriittinen systeemiheuristiikka, 2) kansallisten kestävän kehityksen strategioiden kestävyysseulonta, 3) rajoittavien tekijöiden analyysi ja 4) systeeminen ohjelmalogiikka. Malleja muokattiin soveltumaan kasvinsuojeluaineiden käyttöön liittyvien erityispiirteiden arviointiin. Heuristiset välineet koottiin hallinnon käytännöllisiä arviointitarpeita varten erilliseksi ohjeeksi. NAPia tarkasteltiin myös sidosryhmien osallistumismahdollisuuksien kannalta, kollektiivisen oppimisen prosessina. Kasvinsuojeluaineen käyttäjä on avainasemassa ympäristön ja terveyden suojelun kannalta turvallisten käyttötapojen pitkäjänteisessä omaksumisessa. Käyttäjille tarjottavan koulutuksen, neuvonnan ja tiedotuksen laatu samoin kuin toimijoiden keskinäinen ilmapiiri vaikuttavat tarjottavan tiedon omaksumishalukkuuteen. Tiedon tuottamiseen yhteisvoimin eri toimijoiden kesken tulee jatkossa kiinnittää huomiota, jotta vaikutusvalta ei keskittyisi liiaksi ylätason suppeille asiantuntijatahoille. Ensimmäisen ohjelmakauden puolivälissä toimijoilla on aikaa valmistautua ohjelman toteutumisen arviointiin noin vuonna 2020. Suomen tulee raportoida Euroopan komissiolle ja muille jäsenmaille NAPin tavoitteiden toteutumisesta. Avainsanat: kansallinen toimintaohjelma, NAP, kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö, ympäristö- ja terveysriskien vähentäminen, arviointi, heuristinen väline, ohjelmalogiikka, kollektiivinen oppiminen, osallistuva toimintatutkimus, systeemi
Subject: ympäristömuutos
ympäristöpolitiikka
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
dowelist.pdf 4.007Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record