Is there such a thing...? : A study of antiracism education in Finland

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2560-6
Title: Is there such a thing...? : A study of antiracism education in Finland
Author: Alemanji, Aminkeng Atabong
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos
Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga fakulteten, institutionen för lärarutbildning
Date: 2016-10-31
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2560-6
http://hdl.handle.net/10138/167781
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: In this thesis I set out to investigate what antiracism education in Finland is at a conceptual, methodological and practical level. At the conceptual level, this study examines how and why antiracism is theorised and explores the challenges to and possible gains from a potential shift in existing antiracist strategies in Finland. At the practical and methodological levels (using both literature and research data) this study investigates how antiracism education Finland is done and how it could be done differently. This thesis includes a collection of five articles. The first article, If an apple is a foreign apple you have to wash it very carefully : Youth discourses on racism (2016), is set at the intersection of formal and non-formal education and critically examines the use of wrong questions in antiracism discourses. The second article, Antiracism Apps as Actants of Education for Diversities (2015), examines how two mobile phone applications could be used as antiracism educational tools, bearing in mind the potentials and limitations of such technologies. The third article, Educating Children to Survive within a Neo-Racist Framework: Parents' Struggle, (submitted), set in informal/non-formal education, investigates the different strategies employed by mothers of immigrant background children to educate their child or children on how to respond to racial violence. Article four, Zebra World - The Promotion of Imperial Stereotypes in a Children's Book (2015), challenges the binary and stereotypical agenda of educational materials regarding how they tell the story of us and them. The last article, Holocaust Education: An Alternative Approach to Antiracism Education? A Study of a Holocaust Textbook Used in 8th Grade in an International School in Finland (2015), examines how, through the notion of intersectionality, educators can use the concepts of racism and neo-racism to teach about the Holocaust and vice versa. Grounded in an understanding of racism based on postcoloniality and neo-racism, this study investigates racism in Finland using four interrelated lenses: Finnish exceptionalism, coloniality of power, whiteness theory and denial of racism. It unearths the hidden structural hierarchies (re)produced, sustained and recycled by power structures. In addition, this study argues that since antiracism as a word endorses a recognition of the existence of racism, it is important to build and offer antiracism programmes in and out of schools. It calls for antiracism education as a discipline to be given more space in formal education and proposes strategies through which this can be achieved. Furthermore, it proposes that antiracism education must be ready to be self-critical, bearing in mind that there is no one true solution to racism.Tässä tutkimuksessa tarkastellaan antirasistista kasvatusta Suomessa käsitteellisellä, menetelmällisellä ja käytäntöjen tasolla. Antirasistisen kasvatuksen käsitteellinen tarkastelu keskittyy siihen, miten antirasismin käsite ymmärretään, miksi se ymmärretään näin sekä millaisia haasteita ja uusia avauksia sisältyy olemassa olevien antirasististen strategioiden mahdolliseen muuttumiseen Suomessa. Antirasistisen kasvatuksen menetelmien ja käytäntöjen osalta tarkastelen sekä tutkimuskirjallisuutta että aineistoa hyödyntäen sitä, miten antirasistista kasvatusta Suomessa tehdään ja kuinka sitä voitaisiin tehdä toisin. Väitöskirja koostuu viidesta artikkelista. Ensimmäinen artikkeli If an apple is a foreign apple you have to wash it very carefully : Youth discourses on racism (painossa), joka käsittelee formalin ja non-formaalin kasvatuksen yhtymäkohtaa, kritisoi antirasistisia diskursseja väärien kysymysten kysymisestä. Toinen artikkeli Antiracism Apps as Actants of Education for Diversities (2015), tarkastelee, kuinka kahta mobiilisovellusta voidaan käyttää antirasistisen kasvatuksen välineinä pitäen samalla mielessä sekä teknologian tuomat mahdollisuudet että sen ajat. Kolmas artikkeli Educating Children to Survive within a Neo-Racist Framework: Parents' Struggle, (lähetetty arvioitavaksi), asettuu informaalin ja non-formaalin kasvatuksen alueelle tarkastellen, millaisia strategioita maahanmuuttajataustaisten lasten äidit käyttävät kasvattaessaan lastaan tai lapsiaan kohtaamaan ja vastaamaanrodullistamiseen perustuvaan väkivaltaan. Neljäs artikkeli Zebra World - The Promotion of Imperial Stereotypes in a Children's Book (2015) haastaa kasvatusmateriaalien binaarisen ja stereotyyppisen asetelman kysyessään kuinka ne kertovat tarinaa meistä ja heistä . Viimeinen, viides artikkeli Holocaust Education: An Alternative Approach to Antiracism Education? A Study of a Holocaust Textbook Used in 8th Grade in an International School in Finland (2015) tarkastelee, kuinka kasvattajat voivat hyödyntää intersektionaalisuuden käsitettä käyttäessään rasismin ja uusrasismin käsitteitä holokaustin ja rasismin välisiä yhteyksiä opettaessaan. Tämä tutkimus nostaa Suomessa ilmenevän rasismin tarkastelun kohteeksi hyödyntäen neljää toisiinsa kiinnittyvää näkökulmaa, jotka perustuvat postkolonialistisiin ja uusrasismia käsitteleviin teoretisointeihin. Näkökulmat ovat: suomalaisen erinomaisuuden ja erityisyyden kertomus (Finnish exceptionalism), koloniaaliset valtarakenteet (coloniality of power), valkoisuuden teoria (whiteness theory) sekä rasismin kiistäminen (denial of racism). Nämä näkökulmat tuovat esiin näkymättömät rakenteelliset hierarkiat, joita valtarakenteet tuottavat, pitävät yllä sekä muodostavat ja käyttävät yhä uudelleen. Lisäksi tämä tutkimus painottaa, että koska antirasismin käsite perustuu rasismin olemassaolon tunnistamiselle, antirasististen kasvatusmenetelmien rakentaminen ja tarjoaminen sekä koulussa että sen ulkopuolella on tärkeää. Tutkimus peräänkuuluttaa antirasistisen kasvatuksen näkemistä omana tutkimusalanaan, jolle tulisi olla enemmän tilaa formaalissa kasvatuksessa sekä esittää keinoja tämän toteuttamiseksi. Tutkimus myös ehdottaa, että antirasistisen kasvatuksen sisällä tarvitaan valmiutta itsekriittisyyteen, sillä rasismin ongelmaan ei ole yhtä ainoaa ratkaisua.
Subject: education
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Istheres.pdf 686.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record