Unraveling the meanings of textile hobby crafts

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2497-5
Title: Unraveling the meanings of textile hobby crafts
Author: Kouhia, Anna
Other contributor: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos
Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga fakulteten, institutionen för lärarutbildning
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education, Käsityötieteen koulutus
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-11-12
Language: en
Belongs to series: URN:ISSN:1798-713X
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2497-5
http://hdl.handle.net/10138/167969
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The purpose of this study is to investigate the meanings of modern day textile hobby crafts for makers who engage with crafts as a creative leisure outlet. The research is embodied in the term unraveling, which conceptualizes the study both as a means to reflect on the meanings of embodied practice, and as a way to open up new perspectives on making. The theoretical framework reviews contemporary textile hobby crafting culture and uncovers how it has found new meaning in recreational leisure, gendered domesticity and individual resourcefulness linked with Do-It-Yourself. The thesis consists of three sub-studies. The first level of examination is based on interviews with craftspeople coming from different cultural backgrounds, who were asked to talk about how they see the meaning and value of craft making in their lives. Secondly, textile hobby craft making is approached as a collective practice through a study conducted with an open-curricula craft group. Thirdly, the story of a craft-maker-researcher is sewn into the research narrative through autoethnographic cinema in order to create an understanding of the performativity of craft practice from the perspective of a young maker. The three studies address how hobby craft making opens up opportunities for learning, sharing, community building and self-discovery, and how it materializes experiences of belonging to a social group and nurtures emotional sensibility in relation to one s own being. The studies show that the meanings attached to hobby craft making have many dimensions, and can be characterized as multiple, overlapping, connective, contextual, shifting and conflicting. Regardless of individual differences, there is a range of commonalities shared by the craftspeople, and accordingly, a wider sense of the world, which becomes agreed upon by the people interested in textile hobby crafts. This suggests that as people take up hobby crafting, they become involved in the negotiation of comprehensive strategies for discussing and sharing hobby practices. This implies that a shared view of the world plays an important role in cultivating meaningfulness of one s craft work, as it generates a common cultural interpretation of the meanings of craft as a leisure pursuit. All in all, experiencing personal meaningfulness seems to be the most important reason for taking up textile hobby craft activities.Kahden viimeisen vuosikymmenen aikana käsityöharrastamisen merkitys ihmisten arjessa on korostunut yhä useampien ihmisten löytäessä käsityöstä sisältöä elämäänsä. Käsitöiden suosio kertoo yhtäältä myönteisestä suhtautumisesta taitoa ja osaamista kohtaan, toisaalta harrastamisen kulttuurin muuttumisesta osana laajempaa yhteiskunnallista ja kulttuurista kehitystä. Tämä väitöstutkimus tarkastelee käsityön harrastamisen merkityksiä osana ihmisten vapaa-aikaa. Tutkimuksessa tarkastelu rajautuu pehmeisiin harrastuskäsitöihin (textile hobby crafts), joita tutkimuksessa lähestytään vapaa-ajan, sukupuolistuneen kotiympäristön sekä yksilöllisiä resursseja korostavan tee-se-itse (Do-It-Yourself) kulttuurin näkökulmista. Merkitysten tarkasteleminen näyttäytyy tutkimuksessa purkamisena, joka viittaa sekä käsityöntekijän kokonaisvaltaiseen kehollis-materiaaliseen vuorovaikutuksen että tapaan ymmärtää tutkimusprosessi uusien näkökulmien etsimisenä ja avaamisena. Tutkimuksessa tutkijan itsereflektio on keskeisessä roolissa, ja tämän vuoksi tutkimus avaa näkökulmia erityisesti nuorten käsityöntekijöiden harrastamiseen. Tutkimus koostuu kolmesta osajulkaisusta, jotka lähestyvät tutkimustehtävää eri aineistoin ja näkökulmin. Ensimmäinen osatutkimus syventyy eri kulttuuritaustoista tulevien harrastajien käsityökokemuksiin avoimien haastattelujen kautta, mahdollistaen harrastajien äänen kuulumisen sekä rikkaan ja syvällisen aineiston. Osatutkimus piirtää kuvan käsityöstä monipuolisena harrastuksena, joka voi tuottaa harrastajilleen niin toiminnallisia, materiaalisia, esteettisiä, kokemuksellisia, ilmaisullisia, moniaistisia, yhteisöllisiä kuin narratiivisiakin merkityksiä. Toinen osatutkimus tarkastelee käsityötä kollektiivisena käytäntönä, tavoitteenaan ymmärtää yhteisöllisyyden kokemuksen rakentumista monikulttuurisessa, jakamiseen perustuvassa käsityöryhmässä vapaan sivistystyön kentällä. Osatutkimuksen aineisto koostuu tutkijan reflektiivisestä päiväkirja-aineistosta sekä yhdeksän käsityöryhmään osallistuneen henkilön haastatteluista, joiden perusteella käsityön yhteisöllisyyden todetaan rakentuvan vastavuoroisen toimijuuden, sosiaalinen vuorovaikutuksen, aktiivisen osallistuminen sekä jaettu vastuun kautta. Kolmas osatutkimus kehittää autoetnografista elokuvametodia, jonka kautta tutkimuksessa kuvataan ja käsitteellistetään nuoren käsityöharrastajan kokemuksia omasta harrastuksestaan ja sen merkityksellisyydestä. Itsereflektiivinen analyysi tuottaa käsityöstä kuvan kokemuksellisena omavaraisuuden muotona, joka tarjoaa harrastajille tavan toteuttaa omaa sisäistä minuuttaan sekä oman elämänsä tarpeita ja tavoitteita. Metodisesti tutkimus kehittää oman kokemuksen tarinallistamisen ja visualisoinnin tapoja autoetnografisen elokuvametodin (autoethnographic cinema) kautta. Keskeisenä tuloksena väitöstutkimus esittää, että käsityöharrastus avaa mahdollisuuksia oppimiseen, jakamiseen, yhteisöllisyyden rakentamiseen ja itsensä löytämiseen. Käsityöharrastus näyttäytyy kompleksisena toimintana, joka yhtäältä tuottaa harrastajille kokemuksia kulttuurisesta kuulumisesta, toisaalta materialisoi käsityöharrastajien kokemuksia omasta itsestään. Tutkimus esittää, että käsityön merkitykset ovat moninaisia, päällekkäisiä, yhdistäviä, kontekstuaalisia, muuttuvia ja ristiriitaisia, ja että käsityöharrastajat kokevat merkityksellisyyden yksilöllisesti ja muuttuvasti. Merkitykset myös kehkeytyvät ajan kuluessa ja käsityöharrastuksen löytäessä uusia materiaalisia muotoja. Merkitysten yksilöllisyydestä huolimatta käsityöharrastajat kuitenkin jakavat monia ajatuksia ja kokemuksia käsitöistä. Tutkimus osoittaa, että jakaminen muiden harrastajien kanssa näyttäytyy tärkeänä merkityksellisyyden kokemuksen muodostumisessa, sillä koetun samanmielisyyden kautta rakentuu myös ajatus käsityöharrastuksen kulttuurisesta merkityksellisyydestä. Silti omakohtainen merkityksellisyyden kokeminen näyttäytyy tärkeimpänä tekijänä käsitöiden harrastamisessa. Monelle harrastajalle käsityöstä on tullut osa vapaa-aikaa, ja siksi se näyttäytyy harrastajilleen yhtä lailla läsnäolevana voimavarana, tapana ymmärtää maailmaa sekä kyvykkyytenä toimia ja tulla tietoiseksi omasta taidostaan tekemisen kautta.
Subject: käsityötiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Unraveli.pdf 2.568Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record