Finnish elementary school teachers perspectives on gifted education

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2503-3
Title: Finnish elementary school teachers perspectives on gifted education
Author: Laine, Sonja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-11-19
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2503-3
http://hdl.handle.net/10138/168133
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The main purpose of this doctoral thesis is to investigate Finnish elementary school teachers perspectives on gifted education. In particular, teachers conceptions of giftedness, their attitudes toward gifted education and the practices they are using to address gifted students needs are examined. The thesis is intended to increase understanding of the current state of gifted education from the perspective of teachers in Finland, a context in which emphasis is on inclusion and differentiated teaching. The thesis is comprised of four articles. The first analyzes the public discus- sion of giftedness in print media during the years 1992-2007 in order to enrich the view of the Finnish context by revealing different conceptions of giftedness and gifted students in that time period. The three other articles (II-IV) are based on survey data gathered from Finnish elementary school teachers (N=212) during the school year 2010-2011. The instrument used was a mixed questionnaire, including both qualitative and quantitative items. By mixing both qualitative and quantitative data and analysis methods the thesis thereby utilizes a mixed methods approach. The results indicate that teachers conceptions, even though simplistic, as well as their attitudes are in many ways supportive of the gifted and their education in general. In particular, teachers attitudes toward differentiated teaching for the gifted were mainly positive, whereas they were mostly negative about acceleration and ability groupings. Furthermore, teachers descriptions of their practices revealed that, even though they differentiate their teaching, they do not necessarily use evidence-based practices shown to be effective with gifted students. Together these findings suggest that the practical functionality of a differentiation paradigm might be questioned. The thesis also emphasizes that, in Finland, meeting the needs of gifted students depends heavily on individual teachers, which may lead to inequality in delivering quality education to the gifted.Tämän väitöskirjan päätavoitteena on selvittää suomalaisten luokanopettajien näkökulmia lahjakkaiden kasvatukseen. Tarkemmin sanottuna väitöskirjassa tutkitaan opettajien käsityksiä lahjakkuudesta, asenteita lahjakkaiden kasvatusta kohtaan ja lahjakkuuden tukemisessa käyttämiä menetelmiä. Tutkimus pyrkii näin ollen lisäämään ymmärrystä lahjakkaiden kasvatuksen nykytilasta Suomessa, koulujärjestelmässä, jossa inkluusiota ja opetuksen eriyttämistä korostetaan. Väitöskirja koostuu neljästä artikkelista. Ensimmäisessä artikkelissa analysoidaan Helsingin sanomissa ja Opettaja -lehdessä vuosina 1992-2007 käytyä lahjakkuuskeskustelua. Tavoitteena on rikastuttaa kuvaa Suomen kontekstista paljastamalla erilaisia lahjakkuuteen ja lahjakkaisiin oppilaisiin liitettäviä käsityksiä. Kolme muuta artikkelia (II-IV) pohjautuvat lukuvuoden 2010-2011 aikana suomalaisilta luokanopettajilta (N=212) kerättyyn aineistoon. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella, joka piti sisällään sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia osioita. Yhdistelemällä sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia aineistoja ja analyysimenetelmiä tutkimus hyödyntää monimenetelmällistä lähestymistapaa. Väitöskirjan tulokset tuovat esille, että opettajien käsitykset, vaikkakin pelkistettyjä, ja asenteet ovat monella tapaa suotuisia lahjakkaiden kasvatusta kohtaan. Erityisesti opettajien asenteet lahjakkaiden opetuksen eriyttämistä kohtaan olivat positiivisia, mutta he asennoituivat negatiivisesti lahjakkaiden ryhmittelyyn ja opetuksen nopeuttamiseen. Sen lisäksi opettajien kuvaukset omista lahjakkuuden tukemisen tavoista paljastivat, että opettajat käyttävät opetuksen eriyttämistä lahjakkuuden tukemisessa. Opettajat eivät kuitenkaan välttämättä käytä tutkimuksellisesti tehokkaiksi todettuja menetelmiä. Yhdessä tulokset indikoivat, että eriyttämisparadigman toimivuus käytännössä saattaa vaarantua erilaisista opettajiin liittyvistä tekijöistä kuten pelkistetyistä käsityksistä tai tehottomien menetelmien käytöstä. Tutkimus vahvistaa näkökulmaa siitä, että lahjakkaiden tarpeisiin vastaaminen Suomessa riippuu opettajasta, mikä saattaa puolestaan johtaa epätasa-arvoiseen tilanteeseen lahjakkaiden keskuudessa.
Subject: kasvatustiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Finnishe.pdf 751.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record