Línguas maternas no ensino básico : espanhol e português na área metropolitana de Helsínquia

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2674-0
Title: Línguas maternas no ensino básico : espanhol e português na área metropolitana de Helsínquia
Alternative title: Äidinkielet perusopetuksessa : espanja ja portugali Helsingin seudulla
Author: Piippo, Jarna
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, nykykielten laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-11-25
Language: pt
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2674-0
http://hdl.handle.net/10138/168134
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This dissertation examines the current state of tuition of Spanish and Portuguese as mother tongues (heritage languages) in the basic education of the metropolitan area of Helsinki, where the number of plurilingual pupils is rapidly increasing. The theoretical framework is based on U. Bronfenbrenner's ecological systems theory. The research object is approached from both micro and macro perspectives in the light of demographic statistics, official documents and qualitative and quantitative data collected by questionnaires. The Finnish Constitution promotes the preservation and development of all mother tongues; however, the local authorities are not obligated to provide their tuition. Around 50 mother tongues are being taught with a State subsidy. Among the observed municipalities, Espoo has created the best framework for the tuition. The Education Department's centralized practices are the most efficient for information, enrolments, timetables and formation of groups, as well as for teacher recruitment, orientating and training. The biggest challenges for the teachers are the heterogeneity of the groups, the uncertainty of their own post and not belonging to the rest of the school community. They wish the parents had a more serious attitude towards the tuition and their own role in sustaining the mother tongue. The teaching is not systematically planned. The lack of materials could be compensated by digital resources, which would connect the pupils to the whole Spanish and Portuguese speaking world, but the equipment is often incomplete or the teachers don't have enough know-how to exploit it. Even though plurilingual practices would be particularly fruitful for these groups, many teachers prohibit the use of Finnish. Parents support their children's language development in different ways, having succeeded in maintaining their oral language skills and positive linguistic attitudes. The perceptions and experiences of the tuition vary. In general parents considered reading, writing and oral language skills to be more important than linguistic identity, history and culture. Pupils have a predilection for games and play, but they do not feel that they learn in the classes, nor are they interested in the contents. Currently, only a fifth of those entitled to tuition can or want to take part in it. Investigation on mother tongue tuition is almost non-existent in Finland, and the results of this study will help to improve the tuition of Spanish and Portuguese, and also other languages. The most urgent areas to be developed are shown to be the rationalization of the municipal-level practices, the elaboration and implementation of concrete language-specific curricula, teacher training and the commitment of the families. All this would be achieved best if mother tongue tuition were given the same status as other school subjects.Väitöskirja tarkastelee espanjan ja portugalin oman äidinkielen (kotikielen, ylläpitokielen) opetusta Helsingin seudun perusopetuksessa, missä monikielisten oppilaiden osuus kasvaa nopeasti. Tutkimuskohdetta lähestytään eri näkökulmista virallisten asiakirjojen, väestötietojen sekä kyselyin kerättyjen aineistojen kautta. Suomen perustuslaki tukee omien äidinkielten ylläpitoa ja kehittämistä, mutta kuntia ei velvoiteta järjestämään niiden opetusta. Valtionavustuksen turvin Helsingissä ja Espoossa opetetaan noin 40:tä eri äidinkieltä ja Vantaalla 30:tä. Tarkastelluista kunnista Espoo on luonut opetukselle parhaimmat puitteet. Opetusviraston keskitetyn työnjaon ansiosta tiedotukseen, ilmoittautumisiin, lukujärjestysten laadintaan ja opetusryhmien muodostamiseen liittyvät käytänteet toimivat tehokkaimmin, samoin kuin opettajien rekrytointi, perehdytys ja täydennyskoulutus. Opettajille haasteita ovat ikärakenteeltaan ja taitotasoltaan epäyhtenäiset ryhmät, oman työsuhteen epävarmuus sekä ulkopuolisuus muusta kouluyhteisöstä. He toivovat vanhempien suhtautuvan vakavammin opetukseen ja omaan rooliinsa äidinkielen pääasiallisina ylläpitäjinä. Opetus ei ole suunnitelmallista. Materiaalipulaa helpottaisivat sähköiset materiaalit ja ympäristöt, joiden avulla voitaisiin luoda yhteydet koko espanjan- ja portugalinkieliseen maailmaan, mutta laitteisto on usein puutteellista tai opettajien tietotaito riittämätöntä sen hyödyntämiseen. Monikieliset työtavat olisivat erityisen soveltuvia kirjavissa ryhmissä, mutta osa opettajista kieltää suomen puhumisen tunneilla. Vanhemmat tukevat lastensa kielenkehitystä monin tavoin, joten etenkin suullista kielitaitoa ja myönteisiä kieliasenteita on kyetty ylläpitämään. Käsitykset ja kokemukset opetuksesta vaihtelevat. Vanhemmat pitävät lukemista, kirjoittamista ja suullista kielitaitoa tärkeämpinä kuin kieli-identiteettiin, historiaan ja kulttuuriin liittyviä osa-alueita. Oppilaat ovat mieltyneitä peleihin ja leikkeihin, mutta eivät koe oppivansa tunneilla eivätkä ole kovin kiinnostuneita opetuksen sisällöistä. Opetukseen osallistuukin vain viidennes siihen oikeutetuista. Oman äidinkielen opetusta ei ole aiemmin tutkittu Suomessa juuri lainkaan. Tutkimustulokset hyödyttävät espanjan ja portugalin lisäksi muidenkin kielten opetusta. Tärkeimmiksi kehityskohteiksi nousivat kuntatason käytänteiden järkeistäminen, konkreettisten kielikohtaisten opetussuunnitelmien laatiminen ja käyttöönotto, opettajien täydennyskoulutus sekä perheiden sitouttaminen. Kaikki tämä onnistuisi parhaiten, jos oma äidinkieli nostettaisiin muiden oppiaineiden rinnalle.
Subject: Iberoromaaniset kielet
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Línguasm.pdf 11.81Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record