Inspiraatiota ja ulkonäköihanteita : Kuudesluokkalaisten tyttöjen näkemyksiä mediakulttuurin seksualisoituneesta naiskuvasta ja mediakasvatuksen tarpeellisuudesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172899
Title: Inspiraatiota ja ulkonäköihanteita : Kuudesluokkalaisten tyttöjen näkemyksiä mediakulttuurin seksualisoituneesta naiskuvasta ja mediakasvatuksen tarpeellisuudesta
Author: Rautio, Iina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172899
http://hdl.handle.net/10138/168157
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: There has been done some research on the relationship between girls and media before, but the amount of current studies is very little because of the vast change of media culture. Also the perspective of these researches has rarely been in the girls them selves. Thereby the porpoise of this research is to enlighten sixth grade girls' perspectives on the phenomenon at hand. The goal is to find out how these girls' interpret the female image of visual media culture and how media effects on the development of their self-image. Girls' thoughts on the necessity of media education are also in a significant role. Theme interview that was done in groups was the method that was used in this research to collect the data. Sixteen sixth grade girls were interviewed in five interview groups. Three base materials representing visual media culture were used in the theme interviews. The collected data was analyzed by theory-guided content analysis. The data was categorized mostly to themes that rose from the interviews and and results were compared to the theoretical framework. The results of this research were divided into three broader themes that were convergent with the research questions. First of all the girls analyzed and interpreted the female image of media culture. Sexualization was clearly seen in all of the base materials, but the girls reacted more disapprovingly to the material that was closet to their own everyday context. It is easier for the girls to accept sexualization in public media culture, where the objectification of women has become an ordinary phenomenon. Secondly the girls discussed medias influence on their self-esteem. The girls expressed how they get inspired through the pictures they see in media and discussed on the meaning it has on their clothing and appearance ideals. They make purchase decisions and admire sporty bodies through media, yet the true influence was hard to recognize for some of the girls. Be-cause of the many effects that media has, the girls think that issues related to it should also be talked about in school. Especially the risks and problematic situations that media contains were seen as something that should be dealt with together. All in all the sixth grade girls showed as skill-full agents of media culture, for whom social media especially is a significant part of every day life.Median ja tyttöjen suhdetta on tutkittu jonkin verran aikaisemmin, mutta mediakulttuurin nopean muutoksen takia ajankohtaista tutkimusta on vähän saatavilla. Tutkimusta on tehty myös vähän tyttöjen omasta näkökulmasta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin nostaa esille kuudesluokkalaisten tyttöjen omia ajatuksia kyseisestä ilmiöstä. Tavoitteena on selvittää, kuinka tytöt tulkitsevat visuaalisen mediakulttuurin naiskuvaa sekä millä tavoin media vaikuttaa heidän minäkuvansa kehittymiseen. Merkittävässä roolissa ovat myös tyttöjen ajatukset mediakasvatuksen tarpeellisuudesta. Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä käytettiin ryhmissä tapahtuvaa teemahaastattelua. Tukimusta varten haastateltiin kuuttatoista kuudesluokkalaista tyttöä, joista muodostui viisi haastatteluryhmää. Teemahaastatteluiden virikeaineistoina toimi kolme erilaista visuaalisen mediakulttuurin aineistoa. Kerätty haastatteluaineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Aineisto luokiteltiin pääsääntöisesti haastatteluista nousseiden teemojen kautta ja tuloksia verrattiin teoreettiseen viitekehykseen. Tutkimuksen tulokset oli jaettavissa kolmeen laajempaan teemaan, jotka mukailivat tutkimuskysymyksiä. Ensinnäkin tytöt analysoivat ja tulkitsivat mediakulttuurin esittämää naiskuvaa. Seksualisoitumisen nähtiin selkeästi olevan läsnä kaikissa virikeaineistoissa, mutta tytöt reagoivat paheksuvimmin aineistoon, joka oli lähimpänä heidän omaa kokemusmaailmaansa. Tästä voidaan päätellä, että tyttöjen on helpompi hyväksyä seksualisoitunut lähestymistapa julkisessa mediakulttuurissa, jossa naiskuvan objektisointi on arkipäiväistynyt ilmiö. Toiseksi tytöt pohtivat mediakulttuurin vaikutusta omaan minäkuvaansa. Tytöt ilmaisivat inspiroituvansa mediasta näkemistään kuvista sekä pohtivat median merkitystä pukeutumisen ja ulkonäköihanteiden kannalta. Median kuvien kautta tehdään ostopäätöksiä sekä ihaillaan urheilullisia vartaloita, mutta tytöistä osan kohdalla suoranaista vaikutusta oli vaikea tunnistaa. Mediakulttuurin moninaisista merkityksistä johtuen tyttöjen mielestä ilmiötä tulisi käsitellä myös koulussa. Etenkin mediaan liittyvät riskit sekä ongelmalliset tilanteet nähtiin aihealueina, joista voitaisiin vähintään keskustella yhdessä. Kaiken kaikkiaan kuudesluokkalaiset tytöt näyttäytyvät taitavina media-kulttuurissa toimijoina, joille etenkin sosiaalinen media on olennainen osa arkea.
Subject: mediakulttuuri
tytöt
naiskuva
seksualisoituminen
minäkuva
mediakasvatus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_Rautio.pdf 1.713Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record