Huolen puheeksiotto ja lastensuojeluilmoituksen tekeminen : päiväkodin ja koulun työntekijöiden kokemuksia yhteistyöstä perheen kanssa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172878
Title: Huolen puheeksiotto ja lastensuojeluilmoituksen tekeminen : päiväkodin ja koulun työntekijöiden kokemuksia yhteistyöstä perheen kanssa
Author: Kuusinen, Veera
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172878
http://hdl.handle.net/10138/168162
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aim of this study was to find out experiences of day care and school workers about collaboration with families during the process of making a mandatory report to child welfare. Workers in day care and school are obligated to report to child welfare if they start having concerns about a child's or his/her family's wellbeing. Along with the changes in legislation preventive services and earlier help for families are being emphasized. As a result the amount of mandatory reports to child welfare from the services close to child such as day care and school have increased. Collaboration with the family is often part of the process of making the mandatory report. Despite of that there is still very little we know about it. The purpose of this study was to examine, how families react to the concern and discussion about a mandatory report introduced by day care or school workers and also what is the workers' professional role in the collaboration with parents during that process. The data of this study is part of the data of Lastensuojelun kehittämis- ja tutkimushanke (LaskeTut 2013–2015) about the process of mandatory reporting. The data consists of 11 focus group interviews carried out in maternity and child welfare clinic, early childhood education, school, and specialized medical care. The data was collected during the spring of 2015. For this study two interviews from the workers of early childhood education and two interviews from the workers of school were chosen for the analysis. In total 13 cases about the process of mandatory reporting were introduced by the interviewees. The data was analyzed with mean content analysis. The results of this study showed that discussing about concerns and mandatory report is an emotional situation for families. The reactions of families changed depending on the cases, but four styles of reactions were found that could be distinguished from each other. They did not rule each other out but one style was always emphasized in the situations. In some cases families reacted positively and were understanding about the concern and a proposition of mandatory report. In those cases the discussions about the concerns were constructive and the concern became shared regardless of which one the worker or the parent first mentioned it. Parents who had difficulties on accepting the concern or the proposition of a mandatory report introduced by worker showed negative reaction. Those parents also showed anger and aggressive behavior towards workers. In some cases the reaction of parents changed suddenly from negative to positive or vice versa. Different views between parents and workers, parents diminishing the concern or ending the collaboration showed denial of the concern. In those cases parents did not see the reason for mandatory report. Workers' professional responsibility on collaboration with family during the process of mandatory reporting emerged from workers' experiences in addition to families' reactions. These responsibilities create the basis for collaboration with family. Workers felt they have a responsibility of thinking the child's best in all situations even if it would complicate the collaboration with parents. Bringing up the concerns was also considered part of their professional obligation. In addition workers of school discussed and listened the child's version of the concern and the situation of the family. Workers also tried to support parents in their challenging life situations by giving advices. Collaboration with family during the process of mandatory reporting evoked strong feelings in workers. However workers were aware of their own position and responsibility of controlling their personal feelings and keeping their actions professional. Based on the results of this study collaboration between family and workers from day care and school during the process of mandatory reporting includes some challenges and requires personal and professional views to meet.Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää päiväkodin ja koulun työntekijöiden kokemuksia perheen kanssa tehtävästä yhteistyöstä lastensuojeluilmoitusprosessissa. Päiväkodin ja koulun työntekijöillä on laissa määritelty velvollisuus ilmoittaa, jos heillä herää huoli lapsen tai perheen hyvinvoinnista. Lakimuutosten myötä ehkäisevien palveluiden merkitys ja yhä varhaisemman avun saaminen perheille on korostunut. Lastensuojeluilmoituksia tehdäänkin entistä enemmän, etenkin lasta lähinnä olevista palveluista, koulusta ja päiväkodista. Yhteistyö perheen kanssa on usein osa viranomaisten tekemän lastensuojeluilmoituksen prosessia. Tästä yhteistyöstä kuitenkin tiedetään vielä hyvin vähän. Tämän tutkielman tarkoituksena oli tarkastella, miten perhe suhtautuu päiväkodin tai koulun työntekijöiden esiin ottamaan huoleen ja keskusteluun lastensuojeluilmoituksesta sekä millainen työntekijöiden ammatillinen rooli on perheen kanssa tehtävässä yhteistyössä lastensuojeluilmoitusprosessissa. Tutkielman aineisto on osa Lastensuojelun kehittämis- ja tutkimushankkeessa (LaskeTut 2013–2015) kerättyä lastensuojeluilmoitusprosessia koskevaa aineistoa. Aineiston muodostaa lastensuojeluilmoituksia tekeville ilmoitusvelvollisille tahoille tehdyt 11 fokusryhmähaastattelua äitiys- ja lastenneuvolan, varhaiskasvatuksen, koulun ja erikoissairaanhoidon henkilöstölle. Aineisto kerättiin kevään 2015 aikana. Tätä tutkielmaa varten aineistosta valittiin kaksi varhaiskasvatuksen ja kaksi koulun henkilöstön haastattelua. Haastatteluissa käsiteltiin yhteensä 13 lastensuojeluilmoitusprosessia koskevaa haastateltavien esiin ottamaa tapausta. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Tutkielman tulokset osoittivat, että huolesta ja lastensuojeluilmoituksesta keskusteleminen on perheelle tunteellinen tilanne. Perheen suhtautuminen tilanteessa vaihteli tapauskohtaisesti, mutta erotettavissa oli neljä toisistaan eroavaa suhtautumistapaa. Ne eivät olleet toisiaan poissulkevia, mutta usein jokin niistä oli korostuneesti tilanteissa läsnä. Osassa tapauksista perhe suhtautui myönteisesti ja ymmärtävästi esiin tulleeseen huoleen ja lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. Tällöin huolesta keskusteltiin rakentavasti, ja siitä muodostui yhteinen riippumatta siitä, oliko huolen tuonut esille työntekijä vai vanhempi. Kielteinen suhtautuminen tuli esille vanhempien vaikeutena ottaa vastaan työntekijöiden esiin tuoma huoli tai ehdotus lastensuojeluilmoituksen tekemisestä. Vanhemmat saattoivat suuttua työntekijöille ja käyttäytyä aggressiivisesti heitä kohtaan. Suhtautuminen saattoi myös äkisti muuttua kielteisestä myönteiseen tai päinvastoin. Huolen kieltäminen tuli esiin vanhempien ja työntekijöiden näkemyserojen, huolen vähättelyn sekä yhteistyön katkaisemisen kautta. Vanhemmat eivät tällöin nähneet syytä lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. Työntekijöiden kokemuksista nousi esiin perheen suhtautumisen lisäksi työntekijöiden ammatillinen vastuu perheen kanssa tehtävässä yhteistyössä. Nämä työntekijöiden kokemat ammatin myötä tulevat velvollisuudet muodostivat raamit perheen kanssa työskentelylle lastensuojeluilmoitusprosessin aikana. Työntekijät kokivat heillä olevan vastuu ajatella lapsen parasta myös tilanteissa, joissa se vaikeuttaa vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä. Myös huolen puheeksi oton koettiin kuuluvan heidän velvollisuuksiinsa. Lisäksi lapsen kanssa keskusteleminen ja lapsen näkemyksien kuunteleminen huolesta sekä perheen tilanteesta tulivat esiin koulun työntekijöiden kokemuksissa. Työntekijät pyrkivät lisäksi tukemaan vanhempia heidän vaikeissa tilanteissaan ja antamaan heille neuvoja arjen tasapainottamiseksi. Yhteistyö perheen kanssa huolen ja lastensuojeluilmoituksen ympärillä herätti voimakkaita tunteita myös työntekijöissä. Työntekijät kuitenkin tiedostivat oman asemansa ja vastuunsa henkilökohtaisten tunteiden hillitsemiseen sekä asialinjalla pitäytymiseen. Tulosten perusteella lastensuojelullisen huolen sekä lastensuojeluilmoituksen tekemisen ympärillä toteutettu yhteistyö perheen ja työntekijöiden välillä sisältää joitakin haasteita ja vaatii yksityisen ja ammatillisen näkökulman kohtaamista.
Subject: lastensuojeluilmoitus
huoli
perhe
päiväkodin työntekijä
koulun työntekijä
yhteistyö
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record