Wau, mikä pyörähdys! : Tyttöjen ja poikien kehuminen päiväkodin arjessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172907
Title: Wau, mikä pyörähdys! : Tyttöjen ja poikien kehuminen päiväkodin arjessa
Author: Stenberg, Auli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172907
http://hdl.handle.net/10138/168166
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: At my Master's Thesis I have researched praises provided by educators at nursery school. I've sorted out how educators praise children and in what kind of situations. I've also tried to sort out how gender of child reflects the amount and quality of praises. In addition I wanted to know how the educators rationalize their actions at situation they're providing praises. Praising children at education situation is discussed a lot at media but there have been quite a few researches about this topic. My research is qualitative and I've analyzed the material by using content analysis method. I've collected the research material from one nursery school at Helsinki by videotaping three mornings and three hours at time. In addition I interviewed the educators by exploiting so called stimulated recall -method so that educators had opportunity to comment their actions from the basis of video clips that I found interesting. From the filmed material I've picked up the praises that educators have directed towards children and analyzed those especially in gender point of view. Results of the research showed that educators praise children mostly with short nonverbal characterizations. Especially using adjective "good". Children were mostly praised at situations where they moved from activity or place to another. I've compared my results to another Master's Thesis (Teräs 2010) and got opposite results regarding deviation of praises between boys and girls. At my research girls got 64 % of all the praises and boys 36 %. At various range of praises (performance, looks/clothes/toy & personality) girls got considerably more praises than boys. Cognitive skills were most praised among performance-linked praises. Looks and Clothes were praised second most. Girls got 73 % and boys 27 % of the praises which were linked to looks and clothes. Educators didn't see that gender would be significant factor when directing the praises. They concentrated to comment the interaction between their self and child and rationalizing their actions at situation they're providing praises.Tutkin pro gradussani kasvattajien suuntaamia kehuja päiväkodin arjessa. Tutkimuksessani olen selvittänyt, miten kasvattajat kehuvat lapsia ja missä tilanteissa. Olen myös pyrkinyt selvittämään, miten lapsen sukupuoli vaikuttaa kehujen määrään ja laatuun. Tämän lisäksi olen halunnut tietää, miten kasvattajat itse perustelevat omaa toimintaansa kehutilanteessa. Tälläkin hetkellä lasten kehumisesta kasvatustilanteissa keskustellaan mediassa, mutta aihetta on tutkittu varsin vähän Suomessa. Tutkimukseni on laadullinen tutkimus. Aineiston olen analysoinut sisällönanalyysin menetelmällä. Keräsin aineistoni pääkaupunkilaisesta päiväkodista, kuvaamalla siellä kolmena aamupäivänä kolme tuntia kerrallaan. Tämän lisäksi haastattelin kasvattajia ns. stimulated recall -metodia hyödyntäen, jolloin kasvattajat saivat kommentoida omaa toimintaansa minua kiinnostaneiden videokatkelmien pohjalta. Kuvaamastani aineistoista olen poiminut kasvattajien lapsille suuntaamat kehut ja analysoin tutkimuksessani kehuja etenkin sukupuolen näkökulmasta. Tutkimukseni tulokset osoittivat, että kasvattajat kehuvat lapsia eniten lyhyillä verbittömillä luonnehdinnoilla, etenkin kehuvalla adjektiivilla "hyvä". Lapsille suunnattiin eniten kehuja siirtymätilanteissa, joilla tarkoitetaan tilanteita, joissa siirrytään toiminnasta tai tilasta toiseen. Sukupuolen vaikutus kehujen määrään oli tutkimuksessani päinvastainen kuin Teräksen (2010) tekemässä pro gradu -tutkimuksessa, jonka tuloksiin olen verrannut omia tuloksiani. Tutkimuksessani tytöille suunnattiin 64 % kehuista ja pojille 36 % kehuista. Kehujen eri kohteissa (suoritus, ulkonäkö/vaate/lelu ja persoona) tytöt saivat huomattavasti enemmän kehuja kuin pojat. Suoritukseen liittyvistä kehuista kognitiivisia taitoja kehuttiin eniten. Toiseksi eniten kehuttiin ulkonäköä ja vaatteita. Tytöille suunnattiin 73 % ja pojille 27 % ulkonäköön ja vaatteisiin kohdistuneista kehuista. Kasvattajat eivät itse nähneet sukupuolta merkittävänä tekijänä kehujen suuntaamisessa. Videotilanteita kommentoidessaan he keskittyivät kommentoimaan omaa ja lapsen välistä vuorovaikutusta sekä perustelemaan omaa toimintaansa kehutilanteessa.
Subject: kehuminen
päiväkoti
kasvattaja
tasa-arvo
sukupuoli
kasvatus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record