Motivaatio- ja volitiopsykologinen näkökulma akateemiseen prokrastinaatioon : sisällönanalyysi prokrastinoivien opiskelijoiden motivaatiosta, kiinnostuksesta, minäpystyvyydestä ja volitiosta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172876
Title: Motivaatio- ja volitiopsykologinen näkökulma akateemiseen prokrastinaatioon : sisällönanalyysi prokrastinoivien opiskelijoiden motivaatiosta, kiinnostuksesta, minäpystyvyydestä ja volitiosta
Alternative title: Motivational and volitional psychology perspective of academic procrastination : A content analysis of procrastinating students' motivation, interest, self-efficacy beliefs and volition
Author: Utriainen, Elisa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172876
http://hdl.handle.net/10138/168169
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The aims of the study. Academic procrastination is a prevalent problem among students whose everyday life is often filled with deadlines. As up to 95 % of procrastinating students would like to decrease their delaying behaviour, and procrastination has many negative outcomes, it is important to study antecedents of procrastination and develop interventions. The current study employs Klingsieck's (2013) definition of procrastination which states that procrastination is "the voluntary delay of an intended and necessary and/or personally important activity, despite expecting potential negative consequences that outweigh the positive consequences of the delay". The purpose of the present study is to extend the current knowledge about motivational and volitional psychology perspective of procrastination, and the following research questions were answered: 1. What factors influence the study motivation of the procrastinating students? 2. What kind of interest do the procrastinating students express in their studies? 3. How do the procrastinating students perceive their self-efficacy to perform their studies? 4. What kind of volitional factors do the procrastinating students mention? Methods. The data consists of transcripted interviews of eight students identified as procrastinators in a previous study. The study is conducted as a qualitative, data-driven content analysis including the development of a category system for each research question. Additionally, these categories are used to create a student profile for each informant. Results and conclusions. The results indicate that procrastinating students had several factors which motivated them to study and they also expressed interest towards their studies. However, only two students expressed strong individual interest. Procrastinating students had doubts about their ability to succeed in their studies and found especially the beginning of their studies difficult due to insufficient skills to study at university. Finally, some of the students had self-regulative problems, and the profiles revealed that students' motivational and volitional features differed from each other. This study supports the view that students have individual patterns for the antecedents of procrastination and for that reason also different kinds of interventions should be available to them.Tavoitteet. Akateeminen prokrastinaatio on yleinen ongelma opiskelijoiden arjessa, sillä heidän opintojaan rytmittävät usein opintotehtävien viimeiset palautuspäivät ja tentit. Ilmiön tutkiminen ja prokrastinaatiota vähentävien interventioiden kehittäminen on tärkeää, koska jopa 95% prokrastinoivista opiskelijoista haluaisi vähentää heidän viivyttelytaipumustaan, ja prokrastinaatiolla on useita negatiivisia seurauksia. Tässä tutkimuksessa prokrastinaatio määriteltiin "aiotun ja välttämättömän ja/tai henkilökohtaisesti tärkeän tehtävän tekemisen vapaaehtoista viivyttelyä huolimatta siitä, että viivyttelyn odotetaan johtavan negatiivisiin seurauksiin, jotka kumoavat viivyttelyn positiiviset seuraukset" (Klingsieck, 2013). Tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä tietoa prokrastinaation motivaatio- ja volitiopsykologisista tekijöistä ja tutkimuskysymykset olivat: 1. Mitkä tekijät vaikuttavat prokrastinoivien opiskelijoiden opiskelumotivaatioon? 2. Millaista kiinnostusta prokrastinoivat opiskelijat ilmaisevat opintojansa kohtaan? 3. Millaisena prokrastinoivat opiskelijat kokevat oman pystyvyytensä opintojen suorittamiseen? 4. Millaisista opintoihin vaikuttavista volitionaalisista tekijöistä prokrastinoivat opiskelijat kertovat? Menetelmät. Tutkimuksen aineisto koostui kahdeksasta litteroidusta haastattelusta, joissa haastateltavana olleet opiskelijat identifioitiin prokrastinoijiksi aikaisemmassa tutkimuksessa. Haastattelut analysoitiin laadullisella ja aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä, jonka lopputuloksena jokaiseen tutkimuskysymykseen vastaa oma kategoriasysteemi. Kategorioiden avulla jokaiselle opiskelijalle luotiin oma profiili. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tuloksista selviää, että prokrastinoivien opiskelijoiden elämässä oli useita tekijöitä, jotka vaikuttavat heidän opiskelumotivaatioonsa positiivisesti. Opiskelijat osoittivat myöskin kiinnostusta opintojansa kohtaan, mutta vain kahdella opiskelijalla kiinnostus oli voimakasta henkilökohtaista kiinnostusta. Prokrastinoivilla opiskelijoilla oli epäilyksiä siitä, selviävätkö he opinnoistaan. Etenkin opintojen alku koettiin haastavana yliopistossa tarvittavien opiskelutaitojen ollessa vielä puutteellisia. Joillakin opiskelijoilla oli useita itsesäätelyn ongelmia ja profiilit paljastivat, että opiskelijoiden motivaatio- ja volitiopsykologiset tekijät erosivat selvästi toisistaan. Tutkimus tukee näkemystä siitä, että syyt prokrastinaatioon eroavat yksilökohtaisesti ja tästä syystä opiskelijoille tulisi olla tarjolla erilaisia interventioita.
Subject: akateeminen prokrastinaatio
motivaatio- ja volitiopsykologinen näkökulma
motivaatio
volitio
minäpystyvyys
kiinnostus
sisällönanalyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
elisa_utriainen_progradu_2016.pdf 1.913Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record