Vuorotyön ja parisuhteen yhteensovittaminen : moniroolisuus lapsettomien vuorotyöläisten arjessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172884
Title: Vuorotyön ja parisuhteen yhteensovittaminen : moniroolisuus lapsettomien vuorotyöläisten arjessa
Author: Leino, Hanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172884
http://hdl.handle.net/10138/168170
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: Aims: The aim of this study is to describe how childless shift workers combine a romantic relationship, free time and work. It was examined from the point of view of everyday life. The central theory was the model of multiple role involvement which means that different roles of a person can strain or enhance each other. The purpose of the study is to investigate how shift work affects combining work and a romantic relationship. Another purpose is to investigate which factors are crucial for the successful combining of shift work and a romantic relationship. Methods: The study focused on childless shift workers who were in a romantic relationship. The research data was collected by an online questionnaire which was published on the Facebook page of five labor unions. The questionnaire included background questions, six scaled questions and ten open-ended questions. The sample consisted of 139 shift workers from different professions and age groups. The research data was analyzed by using content analyzing and categorizing. The participants were divided to six types by using the fact how well they had succeeded in combining shift work and a romantic relationship. The combining of shift work and a romantic relationship had succeeded excellent, well, moderate, bad, very bad or better than in a previous relationship. Results and conclusions: Shift work seemed to be a challenging and straining working time model. However, most of the couples had succeeded in combining work and a romantic relationship. The factors behind successful combining of shift work and a relationship were 1) love and willingness to continue a romantic relationship, 2) relationship-oriented attitude, 3) openness and communication skills, 4) planning schedules and spending time with his/her spouse, 5) flexibility and adapting shift work, 6) consciousness of own responsibility of combining work and a romantic relationship, and 7) the model of employment of the spouse. It is necessary to have both practical and romantic skills in combining work and a romantic relationship. It is also crucial to spend quality time with his/her spouse.Tavoitteet: Tutkimuksen tavoitteena on kuvata lapsettomien vuorotyöläisten elämänalueiden yhteensovittamista. Tutkimusaihetta tarkasteltiin arkielämän ja arjen hallinnan näkökulmista. Keskeisenä teoriana oli moniroolisuuden malli, joka voi näyttäytyä kuormittavana tai vahvistavana tekijänä yksilön arjessa. Tutkimuksen avulla selvitettiin, millaisena vuorotyö näyttäytyy tutkimushenkilöiden arjessa työn ja parisuhteen yhteensovittamisen näkökulmasta. Lisäksi selvitettiin, millaiset tekijät ovat keskeisiä vuorotyön ja parisuhteen yhteensovittamisen onnistumisen kannalta. Menetelmät: Tutkimuksen kohdejoukon muodostivat parisuhteessa elävät, lapsettomat vuorotyöläiset. Tutkimusaineisto kerättiin viiden ammattiliiton facebook-sivuilla jaetun verkkokyselyn avulla. Kysely koostui taustatietokysymyksistä, kuudesta asteikollisesta kysymyksestä ja kymmenestä avoimesta kysymyksestä. Tutkimushenkilöitä oli yhteensä 139. He edustivat kaikkia vuorotyön muotoja eri ammattialoilta ja eri ikäryhmistä. Tutkimusaineisto analysoitiin sisällönanalyysin ja tyypittelyn avulla. Tutkimushenkilöt jaettiin tyypittelyn avulla kuuteen onnistumistyyppiin sen mukaan, kuinka hyvin he olivat oman arvionsa mukaan onnistuneet vuorotyön ja parisuhteen yhteensovittamisessa. Onnistumistyypit olivat onnistujat, yrittäjät, sopeutujat, luovuttajat, eroherkät ja virheistä oppineet. Tulokset ja johtopäätökset: Vuorotyö näyttäytyi haastavana ja kuormittavana työaikamuotona työn ja parisuhteen yhteensovittamisen näkökulmasta. Suurin osa pariskunnista oli kuitenkin onnistunut vuorotyön ja parisuhteen yhteensovittamisessa vähintään kohtalaisesti. Vuorotyön ja parisuhteen yhteensovittamisen onnistumista kuvaavia tekijöitä olivat 1) rakkaus ja halu jatkaa parisuhdetta, 2) parisuhdekeskeisyys, 3) avoimuus ja hyvä keskusteluyhteys puolison kanssa, 4) ajankäytön suunnittelu ja puolison kanssa yhdessäolo, 5) joustaminen ja vuorotyöhön sopeutuminen, 6) oman vastuun tiedostaminen yhteensovittamisessa sekä 7) puolison työmarkkina-asema. Vuorotyön ja parisuhteen yhteensovittamisessa tarvitaan käytännöllisiä ja romanttisia yhteensovittamisen tekijöitä sekä laadukasta parisuhdeaikaa.
Subject: vuorotyö
parisuhde
elämänkokonaisuus
moniroolisuus
arki


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record