Kohti taloudellista toimintakykyä : Yrityskylä-oppituntien vaikutus taloudellisen osaamisen ja toimeliaisuuden kehittymiseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172885
Title: Kohti taloudellista toimintakykyä : Yrityskylä-oppituntien vaikutus taloudellisen osaamisen ja toimeliaisuuden kehittymiseen
Author: Nikarmaa, Pyry
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172885
http://hdl.handle.net/10138/168171
Thesis level: master's thesis
Abstract: Neoliberalisms influence is growing in today's society and responsibilities are moved from the state to its citizens. Individuals own capabilities are now more important than ever. Financial capabilities are especially important. Before responsibilities can be transferred to individuals, it must be ensured that citizens have sufficient capabilities. At the moment this is not so. Finnish basic education is a great place to teach necessary financial capabilities with the help of financial education. Financially capable individuals want to and can operate actively and responsibly in different financial environments. The current knowledge on the effects of financial education or the level of financial capabilities of our youths is not sufficient. In this thesis I studied the effects of ten Me & MyCity lessons on financial capabilities. Financial capabilities were narrowed to informational level. I tried to find out how financial capabilities improve and are there differences between genders. With help of some earlier tests I constructed a survey consisting of 30 objective multiple choice items to test my research questions. 207 students from 11 different school classes answered my survey. 171 students answered the survey both before and after Me & MyCity lessons and 170 answers were eligible for further analyses. All students participated in the Me & MyCity in Helsinki-Vantaa in the spring of 2016. To test the suitability of my test I did item analysis and IRT analysis. The result was that my test was sufficient in the scale of this research. The test should be improved if used in forthcoming research. Three items that were not functioning correctly were removed from the test. The test was slightly easy and therefore didn't differentiate better students as well as it could have. The development of financial capabilities was tested with paired samples T test. The differences between genders were tested with a T test. Financial capabilities improved by 15,6%. The progression was varied between sub-factors. Gender did not affect the results. Answers stating "I don't know" decreased by 52% in the second questionnaire. The increase of correct answers was significantly lower. Me & MyCity improves financial capabilities at least on informational level. The progression was low level, although this may be partly caused by the incorrect calibration of the research instrument. Education is transforming from teaching singular skills and subjects towards teaching holistic capabilities. Effective methods are required both for this transformation and to supervise its results. Me & MyCity is in part specialized to financial education and is therefore a good place to start improving financial education and the measurement of financial capability.Uusliberalistisen yhteiskunnan murroksessa vastuu omasta pärjäämisestä siirtyy yhä enemmän valtiolta yksilölle ja kansalaisten oma osaaminen saa enemmän merkitystä. Erityisen tärkeää osaaminen on talouteen liittyvissä kysymyksissä. Ennen kuin vastuu voidaan siirtää yksilölle, tulee riittävistä taidoista varmistua. Nyt toimintakyky ei ole jakaantunut tasaisesti kaikille kansalaisille. Erityisesti uuden POPS:in myötä peruskoulun avulla on mahdollista tukea kokonaisvaltaisesti oppilaiden taloudellista toimintakykyä talouskasvatuksella. Taloudellisesti toimintakykyinen yksilö osaa ja haluaa aktiivisesti hallita omaa elämäänsä taloudellisessa toimintaympäristössä. Riittävää tutkimustietoa talouskasvatuksen onnistumisesta tai lasten ja nuorten taloudellisen toimintakyvyn tilasta ei kuitenkaan ole. Tutkimuksessa tarkastelin taloudellisen toimintakyvyn kehittymistä Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden kymmenen oppitunnin aikana. Taloudellinen toimintakyky rajattiin koskemaan tiedollisia valmiuksia. Tutkimuksessa pyrin selvittämään miten taloudellinen toimintakyky kehittyy ja onko kehityksessä eroja sukupuolten välillä. Tutkimusta varten rakensin aikaisempia kyselyitä hyödyntäen 30:sta objektiivisesta monivalintakysymyksestä koostuvan mittarin. Kyselyyn vastasi kevään 2016 aikana Helsinki-Vantaan Yrityskylässä vierailleista lapsista 207 oppilasta 11 luokalta. 170 oppilaan osalta pystyin tekemään analyysin oppituntien aikana tapahtuneesta kehityksestä sekä ennen ja jälkeen oppitunteja toteutetun kyselyn perusteella. Mittarin toimivuuden tarkastelemiseksi toteutin osioanalyysin ja IRT-analyysin. Totesin mittari kohtuullisen toimivaksi. Kolme osiota jouduttiin poistamaan mittarin parantamiseksi. Mittari oli helpohko ja ongelmana oli heikko erottelukyky erityisesti taitotasoltaan parempien oppilaiden kohdalla. Mittari vaatisi kehittämistä jatkokäyttöä varten. Taloudellisen toimintakyvyn kehittymistä testasin toistettujen mittausten t-testillä. Sukupuolen välisiä eroja tutkin t-testin avulla. Taloudellinen toimintakyky kehittyi 15,6 %. Kehitys oli eri suuruista eri osatekijöittäin. Sukupuolella ei ollut merkittävää tai merkityksellistä vaikutusta toimintakyvyn tasoon tai sen kehittymiseen. En tiedä –vastausten määrä vähentyi 52 %, mikä on huomattavasti enemmän kuin oikein vastausten määrä. Yrityskylä-oppimiskokonaisuus kehittää taloudellista toimintakykyä ainakin tiedollisia valmiuksia mitattaessa. Kehitys oli kuitenkin kohtuullisen pientä, mikä johtuu osittain mittaustavasta ja mittariin liittyvistä ongelmista. Opetuksen ideaalin siirtyessä yksittäisistä taidoista ja oppiaineista kokonaisvaltaisen toimintakyvyn opettamiseen, tarvitaan toimivia mittareita ja laadukkaita tapoja opettaa. Yrityskylä-oppimiskokonaisuus on erikoistunut osittain talouskasvatukseen, joten oppimiskokonaisuuden kehittäminen vaikuttavammaksi ja mahdollisen laajemman mittarin kehittäminen olisivat tärkeitä panostuskohteita kansallisesti.
Subject: Yrityskylä
taloudellinen toimintakyky
taloudellinen osaaminen
Subject (yso): talouskasvatus
yrittäjyyskasvatus
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pyry Nikarmaa Pro Gradu.pdf 2.786Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record