Conceptions about good teaching and experiences about developing teaching : Associate professors' conceptions about good teaching, construction of the conceptions and experiences about the resources and difficulties in developing teaching in Aalto University School of Engineering

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172879
Title: Conceptions about good teaching and experiences about developing teaching : Associate professors' conceptions about good teaching, construction of the conceptions and experiences about the resources and difficulties in developing teaching in Aalto University School of Engineering
Author: Tuominen, Jasmiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172879
http://hdl.handle.net/10138/168172
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkielman tavoitteena on tuoda esiin associate professorien näkemyksiä hyvästä opettamisesta, heidän tavoistaan rakentaa näkemyksensä sekä heidän kokemistaan resursseista ja vaikeuksista opetuksen kehittämisessä. Tuloksia tarkasteltiin osittain professorien urapolkuun (tenure track) kuuluvan opetusosaamisen arvioinnin kautta. Tutkielmassa haettiin vastausta seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 1) Millaisia ovat associate professorien näkemykset hyvästä opettamisesta? 2) Minkä elementtien kautta associate professorit rakentavat näkemyksensä? 3) Millaisia kokemuksia associate professoreilla on opetuksen kehittämisen resursseista? 4) Millaisia kokemuksia associate professoreilla on opetuksen kehittämisen vaikeuksista? Metodit. Tutkielmassa haastateltiin seitsemää Insinööritieteiden korkeakoulun associate –tason professoria, joista kaikki olivat osallistuneet opetusosaamisen arviointiin ennen urapolulle valituksi tulemista. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluin ja ne pidettiin talvella 2015-2016. Kerättyjen aineistojen laadullinen analyysi toteutettiin abduktiivisella temaattisella analyysillä. Tutkimuksen taustalla on Boyerin (1990) käsite oppineisuus opetuksessa (the scholarship of teaching) ja Kreberin ja Crantonin (2000) siihen lisäämä näkemys, jonka mukaan kolmella eri reflektion tavalla (sisältö-, prosessi- ja premissireflektio) saavutettavat kolme tiedon kenttää (ohjaava, pedagoginen ja suunnitelmallinen tieto) rakentavat opetuksen oppineisuuden. Boyerin (1990) käsitettä ja Kreberin ja Crantonin (2000) reflektioita ja tiedon kenttiä hyödynnettiin haastateltavien hyvän opettamisen näkemysten, resurssien sekä vaikeuksien analysoinnissa. Tulokset ja johtopäätökset. Haastatteluista ilmeni kolme erilaista näkemystä hyvästä opettamisesta. Näkemykset olivat 1) opettaminen monipuolisten eväiden antamisena työelämää varten 2) opettaminen opiskelijoiden aktivoimisena sekä 3) opettaminen opiskelijoiden huomioimisena. Haastateltavat rakensivat näkemyksensä yhteensä kahdeksan eri elementin kautta, joista pedagogiset opinnot ja keskustelut pedagogisten asiantuntijoiden kanssa nähtiin keskeisimpinä oman näkemyksen muutokseen vaikuttaneina tekijöinä. Kaikissa näkemyksissä korostettiin opiskelijan aktivoimista eri tavoin. Olennaisimmiksi resursseiksi opetuksen kehittämisessä nousivat pedagogiset opinnot, keskustelut pedagogisten asiantuntijoiden kanssa sekä oma aktiivisuus. Keskeisimmiksi vaikeuksiksi opetuksen kehittämisessä nousivat pedagogisten taitojen ja ajan puute sekä etäisyys pedagogisten asiantuntijoiden ja opettajien välillä. Haastatteluiden perusteella näkemykset hyvästä opettamisesta sekä koetut resurssit ja vaikeudet voidaan osittain selittää yhteiskunnan taloudellisella tilanteella sekä yliopisto-opettajien työmäärällä. Lisäksi opetuksen kehittämisen vaikeuksia voisi helpottaa tekemällä opetusosaamisen arviointiprosessista läpinäkyvämmän ja helpottamalla pedagogisten asiantuntijoiden tavoittamista.Aims. The aim of this thesis is to bring forth Aalto university School of Engineering associate professors' conceptions of good teaching, their construction of the conceptions and experiences about resources and difficulties in developing teaching. These issues are partly elaborated in the light of teaching competence assessment which is part of the tenure track career path for professors. In this thesis the following research questions were addressed: 1) What are the associate professors' conceptions of good teaching? 2) Through which elements the associate professors construct their conceptions? 3) What kinds of experiences the associate professors have about the resources in developing teaching? 4) What kinds of experiences the associate professors have about the difficulties in developing teaching? Methods. Seven associate professors of the School of Engineering were interviewed and they had all participated in teaching competence assessment before being admitted as associate professor. Seven thematic interviews were conducted in the Winter 2015-2016. The qualitative method of analysis was an abductive thematic analysis. The theoretical framework is based on Boyer's concept of the scholarship of teaching and Kreber and Cranton's (2000) perception of three knowledge domains (instructional, pedagogical and curricular knowledge) that are based on three reflections (content, process and premise reflection) which together construct the scholarship of teaching. Boyer's (1990) concept and Kreber and Cranton's (2000) three types of reflections and knowledge domains were utilized in analyzing the conceptions of good teaching as well as resources and difficulties in developing teaching. Results and conclusions. Three different conceptions about good teaching emerged. The conceptions were 1) teaching as providing multifunctional tools for working life, 2) teaching as activation of students and 3) teaching as emphasizing students. The interviewees constructed their conceptions through eight elements of which pedagogical training and discussions with pedagogical experts were described as central in changing own conception. Activating students was emphasized in all of the conceptions, but in different ways. The most fundamental resources for developing teaching were pedagogical training, discussions with pedagogical experts and proactivity. The most central difficulties for developing teaching were lack of pedagogical skills, time and the distance in between pedagogical experts and teachers. Based on the interviewees reports, the conceptions of good teaching, resources and difficulties in developing teaching could be partly explained with the financial situation of the society as well as university teachers' workload. Additionally, the difficulties in developing teaching could be eased by making the assessment process of teaching competence more transparent and reaching pedagogical experts easier.
Subject: the scholarship of teaching
resources
difficulties
developing teaching


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record