"Kuten miehet tekee" : Monitaitoisuus, avain miesten arjen hallintaan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172886
Title: "Kuten miehet tekee" : Monitaitoisuus, avain miesten arjen hallintaan
Author: Ripatti, Hannu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172886
http://hdl.handle.net/10138/168173
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: Objectives. The objective of this study is to discover the meaning of being multi-skilled in everyday life for men, as well as to show how being multi-skilled is manifested and visible in their lives. The issue is topical in the sense that it is by no means a given anymore that it the smooth running of day-to-day life in the family is the responsibility of a woman. In addition, more and more households are formed by only one person. Furthermore, alternative types of housing are an increasingly important alternative to a traditional nuclear family, especially for young men. The basis of the study is a synthesis of skills based on the existing literature. This creates the opportunity to study the day-to-day lives of men from several viewpoints at once, and to create the basis for the concept of being multi-skilled. Methods. The empirical data used in the study was collected by conducting individual, semi-structured, thematic interviews with seven men between the ages of 21 and 59, living in the capital region or western Uusimaa. The data was analysed principally using qualitative methods in a theory-driven analysis with a phenomenographic approach. In order to increase the reliability of the results, the data was also submitted to quantitative analysis. The data collected in the first part of the survey was analysed based on the knowledge gained from source literature. In the second stage of analysis, larger skillsets were formed in order to describe the actual meaning of being multi-skilled. In the third stage of analysis the skills described by the men were organised into a description of what being multi-skilled is. At the same time, the whole concept became visible in their lives. The men interviewed in the course of the study came to be seen as "products" of their national culture, upbringing, education, life experiences, friendships and other aspects of their private lives. Results and conclusions. The results of this master's thesis show that the skills that men need to navigate their everyday lives can be described with the concept of being multi-skilled. The concept includes three individual factors: the skill of being a human, actual productive skills and a vision of skills to be learned in the future. Being multi-skilled appears in the lives of men as various social, functional and cognitive skills. The experience of doing things together and offering and receiving assistance was described as essential. It is possible to conclude that mastering everyday life via being multi-skilled is both the right and the duty of each person regardless of their gender.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on etsiä vastaus siihen mitä on monitaitoisuus miesten arjen hallinnassa. Lisäksi pyrkimyksenä on kuvata miten monitaitoisuus ilmenee ja tulee näkyväksi miesten arjessa. Aiheen tekee ajankohtaiseksi se, että nykypäivänä ei ole mitenkään itsestään selvää, että nainen on se, joka vastaa perheen arjen sujumisesta. Samoin yhä useammat kotitaloudet ovat yhden henkilön muodostamia. Myös vaihtoehtoiset asumismuodot etenkin nuorten miesten keskuudessa ovat vaihtoehto perinteiselle ydinperheelle ja sen arjelle. Tutkimuksen lähtökohtana oli kirjallisuuden avulla rakennettu synteesi taidosta ja taitavasta toiminnasta. Se loi mahdollisuuden tarkastella miesten haastatteluissa kuvaamaa jokapäiväistä arkeaan ja arjessa tarvitsemiaan taitoja moniulotteisesti ja luoda samalla perustan käsitteelle monitaitoisuus. Menetelmät. Tutkimuksessa käytetty empiirinen aineisto kerättiin yksilöhaastatteluina puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla seitsemältä iältään 21–59 -vuotiaalta pääkaupunkiseudulla ja läntisellä Uudellamaalla asuvalta mieheltä. Aineisto analysoitiin pääosin laadullisin tutkimusmenetelmin teoriaohjaavassa analyysissä fenomenografisella tutkimusotteella. Tulosten luottavuuden lisäämiseksi aineistoa analysoitiin myös määrällisin tutkimusmenetelmin. Analyysin ensimmäisessä vaiheessa saatua aineistoa käsiteltiin lähdekirjallisuuden avulla syntyneen tietämyksen mukaan. Toisessa analyysivaiheessa muodostettiin laajemmat taitokokonaisuudet jotka avasivat monitaitoisuuden sisältöä. Kolmannessa analyysivaiheessa miesten kuvaamat taidot järjestyivät kuvaamaan sitä mitä on monitaitoisuus miesten arjessa. Samalla monitaitoisuus miesten arjen hallinnassa tuli näkyväksi. Tutkimuksessa haastatellut miehet näyttäytyivät "kokonaisvaltaisina" kansallisen kulttuurinsa, kotikasvatuksensa, koulutuksensa, elämän kokemuksensa, ystävyyssuhteidensa ja muun yksityiselämän "tuotteena". Tulokset ja johtopäätökset. Tämän pro gradu -tutkielman tulokset osoittavat, että niitä taitoja joita miehet tarvitsevat arjen hallintaan voidaan kuvata käsitteellä monitaitoisuus. Tämän tutkimuksen perusteella monitaitoisuus muodostui kolmesta osatekijästä; ihmisenä olemisen taidosta, tekemisen taidosta ja visiona tulevaisuuden taidosta. Tutkimustulosten perusteella monitaitoisuus tuli näkyväksi miesten arjessa sosiaalisina, toiminnallisina ja kognitiivisina taitoina. Tutkimuksessa nousi esiin miesten kokemus yhdessä tekemisen, auttamisen ja avun vastaanottamisen tärkeydestä. Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että arki ja sen hallinta monitaitoisuuden avulla on samanaikaisesti jokaisen ihmisen oikeus ja velvollisuus sukupuoleen katsomatta.
Subject: monitaitoisuus
miesten arki
arjen hallinta
kotitaloustiede
fenomenografia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
gradu Ripatti.pdf 2.262Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record