"Voisko joku auttaa?" : Lasten myötätuntotekojen rakentuminen päiväkodin arjessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172905
Title: "Voisko joku auttaa?" : Lasten myötätuntotekojen rakentuminen päiväkodin arjessa
Author: Kaasalainen, Reetta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172905
http://hdl.handle.net/10138/168175
Thesis level: master's thesis
Abstract: A large body of experimental research indicates that from an early age children are able to engage in compassionate behaviour. However, less focus has been paid on how children's compassionate behaviour is constituted in naturalistic settings. The aim of this study was to investigate what are children's compassionate acts in a natural kindergarten setting and how do children's peer relationships interrelate with these acts. The study is part of the research project "Constituting Cultures of Compassion in Early Childhood Education (CoCuCo)". The theoretical framework of the study is based on the complex concept of compassion and the constitution of children's compassionate behaviour in social contexts. Although human's have a natural tendency to empathy and compassion, the sociocultural context in which people interact has a great influence on whether compassion is nurtured or suppressed. Previous research suggests that as children age their compassionate behaviour changes, which might be due to the increase in children's social understanding. The current study was conducted by observing 30 5-7-year-olds children's interaction in a kindergarten setting. Children's compassionate acts and contextual factors were recorded by using a semi-structured observation form. The data was analysed using qualitative analysis methods. Sociograms compiled by child group's staff were used to define children's peer relationships. The findings of the study showed a wide variation in children's compassionate acts. Acts such as helping and defending a friend were more frequent among children than acts of caring, comforting and inclusion. There was no clear correlation between children's compassionate acts and peer relationships. Children exhibited more compassion towards other peers than close friends but also failed to respond to the need of a non-friend peer more frequently. In addition, children with more reciprocal friendships seemed to engage more in compassionate behavior while at the same time failing to react compassionately to peers' needs more frequently than children with less reciprocal friendships. The findings strengthen the idea of compassion's complex nature and call for broader research on how children's acts of compassion are constituted in naturalistic settings in children's everyday life.Kokeellinen tutkimus osoittaa lasten käyttäytyvän myötätuntoisesti jo varhaisessa vaiheessa, mutta lasten myötätuntoisesta käyttäytymisestä heille luonnollisessa toimintaympäristössä on vain vähän tutkittua tietoa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on lasten vuorovaikutusta havainnoimalla selvittää, millaisia myötätuntotekoja lasten välillä ilmenee ja miten lasten keskinäiset sosiaaliset suhteet ovat yhteydessä myötätuntotekojen ilmenemiseen lapsille luonnollisessa päiväkotiympäristössä. Tutkimukseni on osa "Myötätunnon rakentuminen varhaiskasvatuksen arjessa - Constituting Cultures of Compassion in Early Childhood Education (Co-CuCo)" –tutkimushanketta. Tutkimukseni teoreettinen viitekehys käsittelee myötätunnon kompleksista luonnetta ja myötätunnon rakentumista vuorovaikutuksessa sosiaalisen ympäristön kanssa. Ihmisillä on luontainen taipumus empatiaan ja myötätuntoon, mutta sosiaalinen ympäristö, jossa ihminen toimii, on yhteydessä siihen, vaalitaanko tätä luontaista taipumusta vai tukahdutetaanko se. Aikaisemman tutkimuksen mukaan lasten myötätuntoisessa käyttäytymisessä tapahtuu muutoksia heidän vanhetessaan, mikä saattaa johtua sosiaalisen ymmärryksen lisääntymisestä. Tutkimukseni aineistonkeruumenetelmänä käytin havainnointia. Havainnoin 30:a 5-6-vuotiasta lasta heille luonnollisessa päiväkotiympäristössä käyttäen apuna puolistrukturoitua havainnointilomaketta. Vertaissuhteiden määrittelyssä käytin apunani päiväkotiryhmän henkilöstöltä saamiani sosiogrammeja. Analysoin aineiston käyttämällä laadullisia analyysimenetelmiä. Tutkimukseni tulokset osoittivat lasten myötätuntotekojen välillä olevan suurta vaihtelua. Yleisimpiä myötätuntotekoja olivat auttaminen ja puolustaminen, kun puolestaan välittämiseen, lohduttamiseen ja mukaan pyytämiseen liittyvät teot olivat harvinaisia lasten keskuudessa. Lasten myötätuntotekojen ja vertaissuhteiden välillä ei ollut selkeää yhteyttä. Toteutuneista myötätuntoteoista suurin osa kohdistui muita kuin läheisiä kavereita kohtaan, mutta toisaalta tapauksissa, joissa myötätunnon tarpeeseen ei vastattu, osallisina oli useammin lapset, jotka eivät olleet läheisiä kavereita keskenään. Aikaisempien tutkimusten tuloksista poiketen kaverisuhteiden määrällä ei ollut yhteyttä lasten myötätuntotekoihin. Tulokset vahvistavat käsitystä myötätunnon kompleksisesta luonteesta ja antavat aihetta laajempaan tutkimukseen siitä, miten lasten myötätunto rakentuu heille luonnollisessa ympäristössä.
Subject: compassion
children's compassionate acts
friendship
peer relationships
myötätunto
lasten myötätuntoteot
kaverisuhteet
vertaissuhteet
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record