Kuvionuotti-interventio : monitapaustutkimus esiopetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172877
Title: Kuvionuotti-interventio : monitapaustutkimus esiopetuksessa
Author: Nuorsaari, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172877
http://hdl.handle.net/10138/168183
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives. The purpose of this multi-case study was firstly to develop a new kind of intervention and secondly to see if this intervention will possibly enhance pre-school aged children's emerging literacy and mathematical skills. The intervention was carried out during a eight weeks period. The intervention consisted of playing the piano and composing with figurenotes. Figurenotes is a musical notation system invented in Finland. The same musical information can be shown with figurenotes as can be with traditional, western music notation. Previous studies have shown the benefits of musical training enhancing emerging literacy and mathematical skills. I was also curious to know if the musical training had some other benefits on the children's skills. I wanted also to use my experience as a music pedagogue and early childhood special education teacher in this thesis. Methods. This is a multi-case study with consists of the developing and carrying out the new figurenotes intervention and of five cases who took part in the intervention. The cases are all pre-school aged children who have special education needs. The data was collected with two standardized tests, Niilo Mäki Institution's Fonologia- and Nopean sarjallisen nimeämisen- tests, which measure child's phonological awareness and rapid serial naming and two assignments related to phonological awareness and series made of basic figures. In addition a board game was played to observe the children's ability to count. The data consists also of the observations I made during these measurements and during the intervention. This study is qualitative because I wanted to observe and study closely the learning processes of the children before, during and after the figure notes intervention. Results and conclusions. On the basis of this multi-case study there can't be made any conclusions of the cause and effect relations between the measurements and the figure-notes intervention, but it can be seen as a description of these five cases and their learning processes. Also it can be said on the basis of this study that it is very supporting knowledge to make plans regarding future studies on this field and on these subjects of study.Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää uudenlainen kuvionuotti–interventio, joka toteutettiin esiopetusikäisten lasten kanssa, jotka soittivat kahdeksan viikon ajan pianoa ja sävelsivät. Kuvionuotit ovat suomalainen keksintö, joilla saadaan esitettyä sama informaatio kuin perinteisellä, länsimaisella nuottikirjoituksella. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että musiikillinen harjoittelu kehittää lasten lukivalmiustaitoja ja matemaattisia valmiuksia sekä oppimisvalmiuksien taustalla vaikuttavia työmuistitaitoja. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, voiko kuvionuotein toteutetulla pianonsoitolla ja säveltämisellä vaikuttaa em. taitojen edistämiseen ja millaisia vaikutuksia soittamisella ja säveltämisellä mahdollisesti voisi olla. Intervention kehittämisen taustalla oli myös halu kehittää uudenlaista toimintaa varhaiskasvatuksen erityisopetuksen piiriin ja hyödyntää tässä tutkijan omaa koulutusta ja työkokemusta musiikkipedagogina ja varhaiskasvatuksen erityisopettajana. Menetelmät. Tutkimusaineistoni koostuu kuvionuotti–intervention suunnittelun ja toteuttamisen kuvaamisesta sekä viidestä tapauksesta, jotka osallistuivat interventioon. Kuvionuotti-intervention kehittämistä kuvaan konstruktiivisen tutkimusotteen avulla. Tapaukset ovat kaikki esiopetusikäisiä lapsia, joilla on tehostetun tuen päätös. Tutkimusaineisto on kerätty ennen ja jälkeen kahdeksan viikon intervention tehdyistä alku- ja jälkimittauksista, jotka toteutin Niilo Mäki Instituutin Fonologia – ja Nopean sarjallisen nimeämisen testeillä sekä kahdella kynätehtävällä ja lautapeliä pelaamalla, jotka kuvaan tarkemmin tutkielmassani. Lisäksi aineistooni kuuluu dokumentointi havainnoistani koskien em. testejä, tehtäviä ja lautapeliä sekä opetuspäiväkirjaan tekemäni havainnointi intervention ajalta jokaista tapausta koskien. Tutkimukseni on laadullinen, koska halusin tuoda näkyväksi nimenomaan tapausten oppimisprosesseja ja niihin liittyviä ilmiöitä. Tulokset koostuvat sisällöllisistä kokonaisuuksista, jotka olen koonnut mittaustulosten ja havainnointieni pohjalta nostamistani oppimiseen liittyvistä ilmiöistä ja liittänyt niihin aiemmasta tutkimuksesta saatua tietoa sekä kuvausta intervention toiminnallisesta sisällöstä. Tulokset ja johtopäätökset. Tämän monitapaustutkimuksen pohjalta ei voida luoda todistettavia syy-seuraussuhteita, vaan se on juuri näitä tapauksia koskeva kuvaus oppimisprosesseja ja -ilmiöitä koskien. Tutkimustuloksista muodostamani sisällölliset kokonaisuudet ovat: pianonsoitto ja työmuistitaidot, tarkkaavaisuuden suuntaaminen ja oman toiminnan ohjaus, kuvionuotit ja visuaalinen hahmottaminen, musiikillinen harjoittelu ja fonologiset prosessit ja pianonsoitto ja hienomotoriikka.
Subject: kuvionuotit
interventio
lukivalmiustaidot
matemaattiset valmiudet
oman toiminnan ohjaus
työmuisti
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
anna-nuorsaari.pdf 701.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record