Maahanmuuttajataustaisten lasten varhaisten matemaattisten taitojen interventiotutkimus esiopetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172873
Title: Maahanmuuttajataustaisten lasten varhaisten matemaattisten taitojen interventiotutkimus esiopetuksessa
Author: Westerholm, Alma
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172873
http://hdl.handle.net/10138/168184
Thesis level: master's thesis
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik
Abstract: Earlier studies have shown that in Finland immigrant children have on average poorer numeracy skills than native Finnish children. More and more children with immigrant background enter schools so effective means to support their numeracy skills are highly needed. The study explores if immigrant children's early numeracy skills can be supported with an intensive early numeracy intervention programme. A total of ten six-year-old immigrant children participated in the study in a preschool in the metropolitan area. Half of the children had intense training in early numeracy skills during the day in preschool twice a week for about eight weeks. The other half of the children formed a control group who participated in preschool activities as usual. The children's early numeracy skills were measured with Early Numeracy Test (Van Luit, Van de Rijt & Aunio, 2006) as pretest, immediate posttest and delayed posttest. There was also a logbook that was filled during and immediately after the training sessions so that assessment of fidelity would be possible. The participants' background information and level of Finnish skills were asked from the preschool teachers. These pieces of information were used as control variable. The children in the intervention group improved their early numeracy skills during the intervention more than the children in the control group. Especially the effect was seen in understanding mathematical relations. The intervention group performed statistically significantly better in the immediate posttest and the delayed posttest than the control group. In counting skills the results weren't significant. In the Early Numeracy Test (Van Luit, Van de Rijt & Aunio, 2006) as a whole, the intervention group performed significantly better in the immediate posttest, but the gap was not statistically significant in the delayed posttest. This study shows that by supporting immigrant children's early numeracy skills with an evidence-based intervention programme, their skills in understanding mathematical relations improve significantly and permanently. The immigrant children can also get their numeracy skills to the same level with the native Finnish children and so the intervention programme for one can prevent them from dropping out of the school system later.Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että maahanmuuttajataustaisten lasten matemaattiset taidot ovat Suomessa keskimäärin heikommat kuin kantaväestöön kuuluvilla lapsilla. Kouluihin tulee jatkuvasti enemmän maahanmuuttajataustaisia lapsia, joiden matemaattisten taitojen tukemiseen tarvitaan tehokkaita keinoja. Tutkimuksessa tarkastellaan, voidaanko maahanmuuttajataustaisten lasten varhaisten matemaattisten taitojen kehitystä tukea intensiivisellä interventio-ohjelmalla. Tutkimukseen osallistui yhteensä kymmenen kuusivuotiasta lasta pääkaupunkiseudun esikoulusta. Puolet lapsista sai varhaisten matemaattisten taitojen intensiivistä harjoitusta esikoulupäivän aikana kaksi kertaa viikossa noin kahdeksan viikon ajan. Loput lapsista muodostivat kontrolliryhmän, joka osallistui tavalliseen esiopetukseen. Lasten varhaisia matemaattisia taitoja mitattiin Lukukäsitetestillä (Van Luit, Van de Rijt & Aunio, 2006) ennen interventiota, välittömästi intervention jälkeen ja viivästytetysti intervention jälkeen. Lisäksi pidettiin päiväkirjaa, jota täytettiin opetustuokioiden aikana ja välittömästi niiden jälkeen, jotta voitiin arvioida harjoitusohjelman toteutuksen tarkkuutta. Kontrollimuuttujina käytetyt lasten taustatiedot ja suomen kielen arviointitiedot pyydettiin esikoulun opettajilta. Interventioryhmään kuuluneiden lasten varhaiset matemaattiset taidot paranivat intervention aikana enemmän kuin kontrolliryhmään kuuluneiden lasten taidot. Erityisesti vaikutus näkyi suhdetaidoissa. Interventioryhmä suoriutui tilastollisesti merkitsevästi kontrolliryhmää paremmin sekä välittömässä että viivästetyssä loppumittauksessa. Lukujonotaidoissa ryhmän vaikutus ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Lukukäsitetestissä (Van Luit, Van de Rijt & Aunio, 2006) kokonaisuudessaan interventioryhmä suoriutui kontrolliryhmää tilastollisesti merkitsevästi paremmin välittömässä loppumittauksessa, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä enää viivästetyssä loppumittauksessa. Tämä tutkimus osoittaa, että tukemalla maahanmuuttajataustaisten lasten varhaisia matemaattisia taitoja tutkimukseen perustuvalla interventio-ohjelmalla, heidän suhdetaitonsa kehittyvät merkittävästi ja pysyvästi. Maahanmuuttajataustaisten lasten matemaattiset taidot voivat myös nousta samalle tasolle kantaväestön lasten kanssa ja niin ollen interventio-ohjelma voi osaltaan estää heitä putoamasta koulutusjärjestelmän ulkopuolelle myöhemmin.
Subject: interventio
maahanmuuttaja
varhaiset matemaattiset taidot


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record