Identiteettiä etsimässä : vähintään kahdessa maassa asuneiden nuorten aikuisten kokemuksia paikan merkityksestä heidän identiteettiensä muotoutumisessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172894
Title: Identiteettiä etsimässä : vähintään kahdessa maassa asuneiden nuorten aikuisten kokemuksia paikan merkityksestä heidän identiteettiensä muotoutumisessa
Alternative title: Searching for identity : Experiences of the meaning of place in the identity formation process of young adults who have lived at least in two countries
Author: Boele, Rosa-Maria
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172894
http://hdl.handle.net/10138/168188
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. Today migration and mobility have become easier and more common, which will affect people's relations to place. The purpose of this study was to examine the link between identity and place from the perspective of an individual, who belongs to diverse groups. This means that the meaningful places for identity formation were not necessarily mutually shared with the larger group. The aim was, above all, to bring out an individual's perspective on the importance of place in identity building process and to determine the impact of changed places due to occurred migration for an individual and his identity construction. The research task is to describe, analyze and interpret the significance of place for identity formation process for young adults who once lived in at least two countries. The link between identity and place occurs in the research groups place relationships and social contacts, which have evolved in the context of migration. Methods. The research data consisted of three interviews of young adults who had lived in at least two countries. All of the people from the research group had dual nationalities of both parents' homelands. From all of the interviewees one of the parents was Finnish and the other from another European country. Theme interview was used as the method of collecting data. It was conducted by individual interviews, which utilized theoretical frameworks main themes. These themes were identity, place, migration and social relations. The data was analyzed by means of a qualitative research by using the narrative analysis. Following the content analysis, the data was coded in various categories, which allowed us to examine the formation of identity in relation to place. The analysis referred the theory but didn't connect only to it because it also arose from the data. Results and conclusions. The research result shows clearly that the place and changes of place has an importance for the construction process of identities. Examining the link between identity and the place the uniqueness of the experience and the individual's personal perspectives were emphasized. The upper categories of the analysis; identity, location, migration and social relations, were a useful in presenting the results of the study. However, the upper categories had a lot of duplication and only by violating the structure by joining the categories together the actual research results were brought out. The research results were formed by the interactive whole of place and identity, which reflected the research groups' experiences of how meaningful the place had been in their identity formation. It showed also how a wide range of individual factors contributed to the formation of a sense of belonging as well as the relevance of the place. Due to migration, the changes of places played a big role in shaping the re-search groups identities. The migration affected the identities, relations of place and social relations to change toward the diverse cross boarder and diasporic manifestations. However, the research groups' reports were strongly personal and contained a lot of unique features. References to cross-border and diasporic identities, open understandings of place and widespread connections in addition to cross-border relationships were common to the entire research group. However, it should be borne in mind that the diasporic, hybrid, and the cross-border identities shouldn't be seen only connected to place, but identity should always be remembered identity consisting of a variety of factors. In addition to place the constructs of identity consist of various factors, ranging from situations and different life paths.Tavoitteet. Nykypäivänä liikkuminen on yleistynyt ja muuttunut helpommaksi, mikä vaikuttaa ihmisten paikkasuhteisiin. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella identiteetin ja paikan kytköstä moninaisiin ryhmiin kuuluvan yksilön näkökulmasta, jolloin identiteetin rakentumiselle merkitykselliset paikat eivät välttämättä olleet yhteisesti jaettuja suuremman ryhmän kanssa. Tavoitteena oli ennen kaikkea tuoda esiin yksilön näkökulmaa paikan merkityksestä identiteetin rakentumisprosessissa ja selvittää millainen vaikutus liikkumisen myötä tapahtuneilla paikan vaihdoksilla on yksittäiseen ihmiseen ja hänen identiteettinsä rakentumiseen. Tutkimustehtävänä on kuvata, analysoida ja tulkita vähintään kahdessa maassa asuneiden nuorten aikuisten kokemuksia paikan merkityksestä heidän identiteettinsä muotoutumisen prosessissa. Identiteetin kytkös paikkoihin ilmenee tutkimusjoukon paikkasuhteissa ja sosiaalisissa kontakteissa, jotka ovat muotoutuneet muuttokontekstissa. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto koostui kolmesta vähintään kahdessa maassa asuneen nuoren aikuisen yksilöhaastattelusta. Tutkimusjoukosta kaikilla oli kaksoiskansallisuus kummankin vanhemman kotimaata mukaillen. Kaikkien haastateltavien vanhemmista toinen oli suomalainen ja toinen kotoisin jostain muusta Euroopan maasta. Aineistonkeruumenetelmänä toimi teemahaastattelu, joka suoritettiin yksilöhaastatteluna teoreettisessa viitekehyksessä esiintyviä aihepiirejä mukaillen. Teemoina olivat identiteetti, paikka, muutto ja sosiaaliset suhteet. Tutkimusaineisto analysoitiin laadullisesti narratiivisen analyysin keinoin. Aineisto koodattiin sisällönanalyysin avulla erilaisiin kategorioihin, joiden avulla tarkasteltiin identiteetin muotoutumista suhteessa paikkaan. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa teoria toimi analyysin apuna. Analyysi ei silti kytkeytynyt pelkästään teoriaan, vaan tapahtui myös aineistosta käsin. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulos osoittaa selkeästi, että paikalla ja paikanvaihdoksilla on merkitystä identiteettien rakennusprosessissa. Identiteetin ja paikan kytköstä tarkasteltaessa korostui kokemusten ainutkertaisuus ja yksilön henkilökohtainen näkökulma. Analyysin jaottelu identiteetin, paikan, muuton ja sosiaalisten suhteiden muodostamiin yläluokkiin, oli hyödyllistä tutkimustulosten esittelyn ja erittelyn kannalta. Yläluokissa oli kuitenkin paljon päällekkäisyyttä ja vasta rakenteen rikkominen ja luokkien yhdistäminen toi esiin varsinaisen tutkimustuloksen. Tutkimustulos muodostuikin paikan ja identiteetin vuorovaikutuksellisesta kokonaisuudesta, joka kuvasti kuinka merkitykselliseksi kahdessa maassa elänyt nuori aikuinen koki paikalla olleen hänen identiteettinsä muotoutumisessa ja kuinka monenlaiset yksilölliset tekijät vaikuttivat kuulumisen tunteen muodostumista sekä paikan merkityksellisyyttä. Muuton myötä tapahtuneilla paikanvaihdoksilla oli merkitystä tutkimusjoukon identiteettien rakentumisessa. Muutto vaikuttikin niin identiteetin, paikkasuhteiden kuin sosiaalisten suhteiden ilmenemismuotoihin ja ajoi niitä kohti moninaisia, ylirajaisia ja diasporisia ilmenemismuotoja. Tutkimusjoukosta jokaisen henkilön kertomus oli kuitenkin vahvasti yksilöllinen ja sisälsi paljon ainutkertaisia piirteitä. Yhteistä koko tutkimusjoukolle olivat viitteet ylirajaisesta ja diasporisesta identiteetistä, avoin paikkakäsitys ja laajalle levinneet yhteydet paikkoihin sekä ylirajaisten ihmissuhteiden ilmeneminen. On kuitenkin syytä pitää mielessä, ettei diasporista, hybridiä ja ylirajaista identiteettiä nähdä ainoastaan paikkaan liittyvänä asiana, vaan muistetaan identiteetin muodostuvan aina monenlaisista tekijöistä. Identiteetin rakennusaineina toimiikin paikan lisäksi lukemattomia muita tekijöitä, jotka vaihtelevat tilanteiden ja elämänpolkujen mukaan.
Subject: identiteetti
paikka
muutto
kokemus
narratiivisuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record