More interaction and high quality content : Descriptions of university teachers and academic developers on international teaching

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172875
Title: More interaction and high quality content : Descriptions of university teachers and academic developers on international teaching
Author: Saares, Taru
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172875
http://hdl.handle.net/10138/168189
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The purpose of this thesis is to study practitioners' perceptions on internationalization of teaching. The aim was especially to identify and investigate the themes inside practitioner's descriptions of international teaching. The practitioners that are considered in this study are teachers and academic developers in university context who develop and practice both teaching and internationalization. Their perceptions were studied by asking: how is international teaching described by developers of teaching? In previous literature, the meaning of internationalization is often seen as unclear. Two solutions are: trying to capture a common definition or accepting the different interpretations on internationalization. In previous studies, the internationalizing environment in universities has often been described as globalizing, which requires changes in universities and its duties. Simultaneously, universities' internationalization is considered as an original and essential characteristic of universities. According to the previous literature, I expected to obtain different descriptions of international teaching and its importance. The chosen methods were used to collect descriptions on internationalization and identify the themes that were discussed in these descriptions. Six interviews were implemented where international teaching and universities internationalization was discussed by use of predetermined themes and assistance questions. The collected data was analyzed by use of thematic analysis. As a result of the analysis, six themes were recognized from the descriptions of university teachers and academic developers on international teaching. These themes were categorized as either international interaction or international content. Both international interaction and content were described as desirable goals but were also recognized as problematic. Additionally, international teaching was described as a response to the changes in the globalizing environment and as a defining characteristic of universities. The results of this study can be used as tools for thinking and as framework for understanding international teaching and universities' internationalization.Tämän pro gradu tutkielman tarkoituksena oli tutkia käytännön toimijoiden (practitioners) käsityksiä opetuksen kansainvälistymisestä. Tavoitteena oli erityisesti tunnistaa ja selvittää, minkälaisia teemoja käytännön toimijoiden kuvauksista kansainvälisestä opetuksesta, löytyy. Tässä tutkimuksessa käytännön toimijoita edustavat yliopisto kontekstissa toimivat opettajat ja opetuksen kehittäjät, jotka opetuksen ja kansainvälistymisen kehittämisessä ja toteuttavat niitä käytännössä. Käsityksiä tutkin kysymällä: Miten opetuksen kehittäjät kuvaavat kansainvälistä opetusta? Aiemmissa teoretisoinneissa ja tutkimuksissa kansainvälistymisen merkitys on havaittu usein epäselväksi, johon ratkaisuksi on tarjottu niin yhtenäisen määritelmän muodostamista kuin erilaisten käsityksien hyväksymistä. Yliopistojen kansainvälistymisen ympäristö on kuvattu globalisoituvana aiemassa kirjallisuudessa, mikä vaatii muutoksia myös kansainvälisessä opetuksessa. Vaihtoehtoisesti yliopistojen kansainvälisyys on nähty myös yliopistojen alkuperäisenä ja keskeisenä piirteenä. Aiemman kirjallisuuden perusteella odotin saavani erilaisia kuvauksia kansainvälisestä opetuksesta ja sen tärkeydestä. Ilmiön tutkimiseksi valitsin metodit, joilla pystyin keräämään kuvauksia kansainvälisestä opetuksesta ja jäsentämään kuvauksissa käsitellyistä teemoista. Aineisto koostui kuudesta haastattelusta, joissa kansainvälisestä opetuksesta ja yliopistojen kansainvälisyydestä keskusteltiin ennalta määriteltyjen teemojen ja apukysymysten avulla. Kerättyä aineistoa analysoin temaattisen analyysin avulla. Analyysin tuloksien mukaan opettajien ja opetuksen kehittäjien kuvauksista kansainvälisestä opetuksesta voitiin tunnistaa kuusi olennaista teemaa, jotka kategorisoitiin joko kansainväliseksi vuorovaikutukseksi tai sisällöksi. Sekä kansainvälinen vuorovaikutus että sisältö kuvattiin tavoiteltavana mutta samaan aikaan ongelmallisina. Kansainvälisen opetuksen kuvattiin samanaikaisesti ympäristön muutoksiin vastaavana että yliopistojen määrittelevänä piirteenä. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää ajattelun työkaluina ja ne voivat edesauttaa kansainvälisen opetuksen ja yliopistojen kansainvälistymisen ymmärtämisessä.
Subject: international teaching
teaching
globalization
international content
international interaction
universities' internationalization


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record