"Ikäihmiselläkin on oikeus vielä oppia uutta, kasvaa" : Tieto- ja viestintäteknologia oppimisen tukena

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172881
Title: "Ikäihmiselläkin on oikeus vielä oppia uutta, kasvaa" : Tieto- ja viestintäteknologia oppimisen tukena
Author: Niemi, Mia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201610172881
http://hdl.handle.net/10138/168191
Thesis level: master's thesis
Abstract: Older adults' need for information and communication technology (ICT) skills is highlighted in many societal contexts. The benefits of learning ICT that are most commonly referred to are its ability to support the wellbeing, active agency and autonomy of the elderly. The aim of this study is to analyse the factors influencing older adults' use and learning of ICT. The socio-cultural theory utilised in this study offers a perspective to view learning in later life, the importance of social support and the use of information and communication technology as a learning context. The study examines the factors that promote and inhibit learning and the use of ICT, what kind of new learning challenges the digital environment poses and the specific questions and issues regarding ICT teaching. Nine employees were interviewed for this study. The workers had experience in teaching as well as supporting learning and participation of older adults in ICT. The interviews were conducted as individual theme interviews in early 2015. The content analysis method was used for data analysis. The main findings of this study suggest that social support, especially in the form of peer support, is the ideal way to promote older adults' ICT learning. Emotional factors and self-efficacy can have a negative affect on learning and therefore socially mediation is needed. Furthermore, new challenges are constantly being presented by the ever-changing digital landscape as well as the need for new skills such as critical reading and multiliteracy. The use of, and adaptation to, new cultural tools varies among the elderly while technology often times doesn't meet the needs of older generations or is not accessible to them. In conclusion, individuality and social factors need to be considered when promoting ICT learning for the elderly. Moreover, there is a need for learning spaces as well as adult centred media education that sustains lifelong learning opportunities.Ikääntyneiden tieto- ja viestintäteknologiataitojen tarvetta korostetaan monissa yhteiskunnallisissa yhteyksissä. Aiemmissa tutkimuksissa tieto- ja viestintäteknologian (TVT) hyödyiksi mainitaan muun muassa sen mahdollisuudet tukea hyvinvointia, aktiivista toimijuutta ja autonomiaa. Tämän tutkielman tavoitteena oli analysoida ikääntyneiden tieto- ja viestintäteknologian oppimiseen ja käyttöön vaikuttavia tekijöitä. Tutkielmassa käyttämäni sosiokulttuurinen teoria tarjoaa näkökulman tarkastella ikääntyneen oppimisen eri lähtökohtia ja tuen merkitystä tieto- ja viestintäteknologian kontekstissa. Tutkimuksessa tarkastellaan mitkä tekijät edistävät tai estävät TVT:n oppimista ja käyttöä, millaisia uusia oppimishaasteita digitaalinen ympäristö asettaa ja minkälaisia erityiskysymyksiä ikääntyneiden TVT-opetukseen liittyy. Haastattelin tutkielmaani varten yhdeksää työntekijää, jotka toimivat ikääntyneiden TVT-opetusta sekä oppimista ja osallisuutta edistävissä tehtävissä. Haastattelut toteutettiin yksilöittäin teemahaastatteluina alkuvuodesta 2015. Käytin aineiston analysoinnissa laadullista sisällönanalyysia. Tutkielman päätulokset osoittivat, että sosiaalinen tuki, erityisesti vertaisen ohjaus, edistää ikääntyneiden TVT:n oppimista merkittävästi. Negatiiviset tunteet ja pystyvyyskokemukset asettavat haasteita oppimiselle ja myös tästä syystä sosiaalisen tuen merkitys korostuu. Muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä uusien taitojen kuten kriittisen arvioinnin ja monilukutaidon tarve jokapäiväisessä elämässä kasvaa. Lisäksi ikääntyneiden tapa omaksua uutta käyttökulttuuria vaihtelee eikä heille tarjolla oleva teknologia vastaa aina täysin heidän tarpeitaan tai ole saavutettavaa. Johtopäätöksenä tuloksista voidaan sanoa, että TVT:n oppimista edistävässä toiminnassa on huomioitava yksilöllisyys ja sosiaaliset tekijät. Lisäksi ikääntyneille olisi luotava mahdollisuus jatkuvaa oppimista ja digitaalisia taitoja tukevaan toimintaan erilaisissa ympäristöissä sekä aikuisille suunnattuun mediakasvatukseen.
Subject: oppiminen
tieto- ja viestintäteknologia
sosiokulttuurinen teoria
ikääntyminen
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro_gradu_kasvatustiede_Mia_Niemi.pdf 1.455Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record