Impact of land use on breeding bird populations a case study of Vuosaari harbour construction

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2632-0
Title: Impact of land use on breeding bird populations a case study of Vuosaari harbour construction
Alternative title: Maankäytön vaikutus pesiviin lintuihin : tapaus Vuosaaren satamahanke
Author: Yrjölä, Rauno
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Department of Biosciences, Department of Biosciences, Ecology and Evolutionary Biology
Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, biotieteiden laitos
Helsingfors universitet, bio- och miljövetenskapliga fakulteten, biovetenskapliga institutionen
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-11-25
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2632-0
http://hdl.handle.net/10138/168480
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Urbanization in general and the spread of industrial construction into natural areas can seriously reduce animal populations. In this thesis, I used breeding birds to investigate the impacts of the construction of Vuosaari harbour, ship channel and road connections on bird populations of nearby area. We monitored bird populations in Natura 2000 area and seabird breeding islets during the construction of the new Vuosaari harbour (Helsinki, Finland) in 2001 2011. The harbour was built less than 300 m from Natura 2000 area. We compared the bird populations before, during and after construction to evaluate whether the changes observed were linked with the construction work in the nearby harbour area. Our results indicate that in the Österängen agricultural area the number of species and territories increased during and after construction, with more territories located closer to the road than before the road was constructed. Thus, road construction resulted in at least a momentary positive impact on bird populations. New grass and bush areas and even large rocky outcrops clearly benefited some species such as the threatened northern wheatear. The bird populations declined slightly several years later, probably the as a result of habitat succession. In the forest areas, the population trends of 23 boreal forest bird species were significantly positively correlated with population changes in wider areas in southern Finland. Although the population trends were slightly weaker in the Natura 2000 sites compared with the general situation of southern Finland, this difference was not statistically significant. In the Natura 2000 wetlands he numbers of species and territories varied between years and subareas, but we found no clear impacts of harbour construction on bird population trends. The bird population changes in nearest bay, Porvarinlahti, were not more negative in comparison with those of the two other bays. We found that the waterfowl reproduction success was very poor, and that the number of small predators may be reason for that. The more predators were hunted, the less waterfowl nestlings were observed at the same year. The archipelago seabird study revealed that the population trends of most species showed no substantial differences between the monitored islets near the construction area and the reference islets. In conclusion, the numbers of species and territories varied between years and subareas, but we found no clear impacts of harbour construction on bird population trends. Although the population trends were slightly lower in the Natura 2000 sites compared with the general situation of southern Finland, this difference was not statistically significant. Our results indicate that despite the construction work demolished bird populations at the construction site, the impact of the harbour construction work had only limited impact on population trends of birds in the Natura 2000 site. Perhaps other more general factors such as climate and changes in the non-breeding grounds were likely a more important driver of local bird dynamics. This monitoring project has shown how difficult it is to estimate possible negative impacts caused by a single construction project. Before the project started, biologists said that severe negative impacts are possible, and according to the so called precautionary principle construction of Vuosaari harbour should not be allowed. Monitoring lasted ten years, and we couldn t see any clear significant negative impacts caused by construction.Kaupungistuminen ja rakentamisen leviäminen luonnontilaisille alueille voi vakavasti vähentää eläinpopulaatioita. Tässä työssä tutkittiin Vuosaaren sataman ja laivaväylän mahdollisia vaikutuksia pesimälinnustoon sataman lähellä. Satama rakennettiin alle 300 metrin päähän Natura 2000 alueesta. Linnustoa seurattiin vuosina 2001-2011 tekemällä laskentoja metsä- ja peltoalueilla, merenlahdilla sekä saaristossa. Vertasimme lintukantojen muutoksia eri alueilla, ja arvioimme mikä vaikutus sataman rakentamisella oli mahdollisiin muutoksiin. Tuloksemme osoittavat, että Österängenin peltoalueella lintulajien lukumäärä ja parimäärät kasvoivat erityisesti pellon halki rakennetun tien läheisyydessä. Tien reunoille syntyi uudenlaista elinympäristöä joka ainakin hetkellisesti hyödytti joitakin lajeja. Harvalukuisista lajeista kivitasku hyötyi tien reuna-alueiden kivikasoista. Metsäalueilla vertasimme 23 lajin kannankehitystä niiden vastaavan ajan kannankehitykseen Etelä-Suomen alueella. Pääosin muutokset olivat samansuuntaisia, mikä viittaa siihen että muut tekijät kuin sataman rakentaminen olisivat merkittävämpiä lintukantojen muutoksissa. Kosteikkoalueilla satamaa lähinnä olevan lahden, Porvarinlahden; lintukannat eivät heikentyneet verrattuna kauempana olleisiin lahtiin. Sataman rakentamisella ei ollut selkeää vaikutusta kosteikkolintujen kannanvaihteluihin. Huomasimme, että vesilintujen poikastuotto oli huono, ja että pienpetojen määrä korreloi negatiivisesti poikasmääriin: mitä enemmän pienpetoja oli alueella, sitä vähemmän vesilintujen poikasia havaittiin samana vuonna. Pienpetojen määrää kuvasi samana vuonna alueelta metsästettyjen pienpetojen määrä. Saaristolintukantojen seuranta osoitti, että eri lajien kannankehitykset olivat pääosin samanlaiset seurantaluodoilla ja kauempana sijaitsevilla vertailuluodoilla, eikä sataman rakentamisen voitu osoittaa olevan merkittävä tekijä saaristolintukantojen muutoksissa. Vaikka lintukannat olivat sataman viereisellä Natura 2000 alueella keskimäärin hieman alemmalla tasolla verrattuna koko Etelä-Suomen aineistoon, ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Tuloksemme osoittavat, että vaikka sataman rakennustyöt muuttivat paikallisesti ympäristöä ja rakentamisen alta tuhoutui lintujen pesimäpaikkoja, rakentamisella oli vain vähäinen vaikutus viereiselle Natura 2000 alueelle. Lintukantojen muutoksiin vaikuttivat ehkä monet muut tekijät, kuten ilmaston lämpeneminen, pienpedot tai ympäristön muutokset lintujen muuttomatkan varrella. Vuosaaren sataman rakentamisen seurantaprojekti on osoittanut, kuinka vaikeaa on arvioida yksittäisen rakennushankkeen mahdolliset negatiiviset vaikutukset lintupopulaatioihin. Ennen projektin aloittamista arvioitiin, että vakavat kielteiset vaikutukset olisivat mahdollisia, ja varovaisuusperiaatteen mukaisesti satamaa ei pitäisi rakentaa. Seuranta kesti kymmenen vuotta ja emme voineet havaita selkeästi sataman rakentamisesta aiheutuneita merkittäviä kielteisiä vaikutuksia lintupopulaatioissa. On kuitenkin muistettava, että erityisesti harvalukuisista lajeista aineisto on niin pieni, että se ei monen lajin osalta riitä tilastolliseen tarkasteluun. Toisaalta pelkkä lintupopulaation muutoksen seuranta ei kerro esimerkiksi siitä, kuinka hyvin populaatio lisääntyy alueella, ja mikä merkitys on muualta tulevilla yksilöillä. Jos alueen oma poikastuotanto on heikko, mutta muualta tulee jatkuvasti uusia yksilöitä alueelle, populaatiossa ei havaita muutosta ja rakentamisen vaikutus jää huomaamatta.
Subject: ekologia ja evoluutiobiologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Impactof.pdf 1.865Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record