Vigo-yrityskiihdyttämöohjelma sidosryhmien näkökulmasta : kiihdyttämökentän legitimiteetin tarkastelua

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273644
Title: Vigo-yrityskiihdyttämöohjelma sidosryhmien näkökulmasta : kiihdyttämökentän legitimiteetin tarkastelua
Author: Kuusisto, Ina-Maria
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273644
http://hdl.handle.net/10138/168507
Thesis level: master's thesis
Discipline: Political Science, Administration and Organisations
Yleinen valtio-oppi, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja
Allmän statslära, förvaltnings- och organisationsforskning
Abstract: Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tutkia työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2009 käynnistämää Vigo-yrityskiihdyttämöohjelmaa sidosryhmien näkökulmasta. Ohjelman tavoitteena on ohjelmasta toteutetun väliarvioinnin mukaan institutionaalisesta perspektiivistä katsottuna luoda Suomen kasvuyritysekosysteemiin itseään ylläpitävä kiihdyttämökenttä. Tämän kentän vakiintumiselle sanotaan olevan tärkeää, että se onnistuu luomaan sidosryhmiinsä nähden legitimiteettiä. Käsillä olevassa tutkimuksessa selvitetäänkin tästä lähtökohdasta käsin sidosryhmien näkemyksiä ohjelman myötä syntyneestä kiihdyttämökentästä. Tutkielman teoreettinen viitekehys pohjaa ohjelman väliarvioinnin käyttämään ajatukseen kiihdyttämöistä uutena organisaatiokenttänä, ja Vigo-ohjelmaa tarkastellaan tutkimuksessa tämän kentän luomisen prosessina. Koska legitimiteetin saavuttamisen on todettu olevan kiihdyttämökentälle olennaista, hyödynnetään tutkimuksessa lisäksi Aldrichin ja Fiolin organisaatiotutkimuksen parissa kehittämiä kognitiivisen ja sosiopoliittisen legitimiteetin käsitteitä. Tutkielman aineiston muodostavat kuusi teemahaastattelua, jotka suoritettiin talvella 2016. Haastateltavat edustavat kuutta eri kasvuyrityskentällä toimivaa organisaatiota. Aineiston analyysissa hyödynnetään laadullista teoriaohjaavaa sisällönanalyysia,jossa teoria ja aikaisempi tutkimus tuovat näkökulmia ja lähtökohtia, mutta jossa analyysi pohjaa selkeästi aineistoon. Aineiston analyysissä käytetään lisäksi apuna teemoittelua. Aineiston pohjalta selviää, että Vigo-ohjelmaa pidetään positiivisella tavalla uudenlaisena julkisen sektorin työkaluna. Ohjelman vahvuutena ja onnistumisia selittävänä tekijänä pidetään sitä, että yksityisen sektorin toimijoilla on ohjelmassa keskeinen rooli. Ohjelmaan onkin haastateltavien mukaan saatu houkuteltua kokeneita yksityisen sektorin yrityskehittämisen ammattilaisia. Kiihdyttämöillä nähdään olevan oma, tosin joidenkin haastateltavien mukaan melko marginaalinen, vaikutuksensa pääomasijoitusmarkkinoiden ja kasvuyrityskentän viime vuosien positiiviseen kehitykseen. Suurimmiksi kiihdyttämökentän legitimiteettiä mahdollisesti uhkaaviksi tekijöiksi nousevat sweat equityn käyttöön ja kiihdyttämöiden kohdeyrityksiltään saamiin palkkioihin liittyvät ristiriitatilanteet ja haasteet. Kiihdyttämöille puolestaan aiheuttaa ongelmia selkeän ansaintamallin syntymättömyys. Haastatteluista selviää myös, etteivät kiihdyttämöt olleet onnistuneet yhtä lukuunottamatta yhdessä ohjelman alkuperäisistä tavoitteista eli toimivan kokoisten pääomasijoitusrahastojen nostamisessa. Haastatteluista käy ilmi, etteivät kaikki haastatellut sidosryhmien edustajat ole täysin tietoisia kiihdyttämökentän toteutuneista toimintatavoista. Lisäksi ohjelman tuloksia toivotaan mitattavan entistä tarkemmin ja laajemmin. Ohjelman ja kiihdyttämökentän legitimiteetin kannalta näyttäisikin olevan tärkeää jatkossakin ylläpitää aktiivista kommunikointia sidosryhmien ja laajemman yleisön suuntaan niin toimintatapoihin kuin saavutettuihin tuloksiin liittyen.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record