Vigo-yrityskiihdyttämöohjelma sidosryhmien näkökulmasta : kiihdyttämökentän legitimiteetin tarkastelua

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi sv
dc.contributor.author Kuusisto, Ina-Maria
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201703273644
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/168507
dc.description.abstract Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tutkia työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2009 käynnistämää Vigo-yrityskiihdyttämöohjelmaa sidosryhmien näkökulmasta. Ohjelman tavoitteena on ohjelmasta toteutetun väliarvioinnin mukaan institutionaalisesta perspektiivistä katsottuna luoda Suomen kasvuyritysekosysteemiin itseään ylläpitävä kiihdyttämökenttä. Tämän kentän vakiintumiselle sanotaan olevan tärkeää, että se onnistuu luomaan sidosryhmiinsä nähden legitimiteettiä. Käsillä olevassa tutkimuksessa selvitetäänkin tästä lähtökohdasta käsin sidosryhmien näkemyksiä ohjelman myötä syntyneestä kiihdyttämökentästä. Tutkielman teoreettinen viitekehys pohjaa ohjelman väliarvioinnin käyttämään ajatukseen kiihdyttämöistä uutena organisaatiokenttänä, ja Vigo-ohjelmaa tarkastellaan tutkimuksessa tämän kentän luomisen prosessina. Koska legitimiteetin saavuttamisen on todettu olevan kiihdyttämökentälle olennaista, hyödynnetään tutkimuksessa lisäksi Aldrichin ja Fiolin organisaatiotutkimuksen parissa kehittämiä kognitiivisen ja sosiopoliittisen legitimiteetin käsitteitä. Tutkielman aineiston muodostavat kuusi teemahaastattelua, jotka suoritettiin talvella 2016. Haastateltavat edustavat kuutta eri kasvuyrityskentällä toimivaa organisaatiota. Aineiston analyysissa hyödynnetään laadullista teoriaohjaavaa sisällönanalyysia,jossa teoria ja aikaisempi tutkimus tuovat näkökulmia ja lähtökohtia, mutta jossa analyysi pohjaa selkeästi aineistoon. Aineiston analyysissä käytetään lisäksi apuna teemoittelua. Aineiston pohjalta selviää, että Vigo-ohjelmaa pidetään positiivisella tavalla uudenlaisena julkisen sektorin työkaluna. Ohjelman vahvuutena ja onnistumisia selittävänä tekijänä pidetään sitä, että yksityisen sektorin toimijoilla on ohjelmassa keskeinen rooli. Ohjelmaan onkin haastateltavien mukaan saatu houkuteltua kokeneita yksityisen sektorin yrityskehittämisen ammattilaisia. Kiihdyttämöillä nähdään olevan oma, tosin joidenkin haastateltavien mukaan melko marginaalinen, vaikutuksensa pääomasijoitusmarkkinoiden ja kasvuyrityskentän viime vuosien positiiviseen kehitykseen. Suurimmiksi kiihdyttämökentän legitimiteettiä mahdollisesti uhkaaviksi tekijöiksi nousevat sweat equityn käyttöön ja kiihdyttämöiden kohdeyrityksiltään saamiin palkkioihin liittyvät ristiriitatilanteet ja haasteet. Kiihdyttämöille puolestaan aiheuttaa ongelmia selkeän ansaintamallin syntymättömyys. Haastatteluista selviää myös, etteivät kiihdyttämöt olleet onnistuneet yhtä lukuunottamatta yhdessä ohjelman alkuperäisistä tavoitteista eli toimivan kokoisten pääomasijoitusrahastojen nostamisessa. Haastatteluista käy ilmi, etteivät kaikki haastatellut sidosryhmien edustajat ole täysin tietoisia kiihdyttämökentän toteutuneista toimintatavoista. Lisäksi ohjelman tuloksia toivotaan mitattavan entistä tarkemmin ja laajemmin. Ohjelman ja kiihdyttämökentän legitimiteetin kannalta näyttäisikin olevan tärkeää jatkossakin ylläpitää aktiivista kommunikointia sidosryhmien ja laajemman yleisön suuntaan niin toimintatapoihin kuin saavutettuihin tuloksiin liittyen. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Vigo-yrityskiihdyttämöohjelma sidosryhmien näkökulmasta : kiihdyttämökentän legitimiteetin tarkastelua fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Political Science, Administration and Organisations en
dc.subject.discipline Yleinen valtio-oppi, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja fi
dc.subject.discipline Allmän statslära, förvaltnings- och organisationsforskning sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201703273644

Files in this item

Files Size Format View
Kuusisto_Yleinen valtio-oppi.pdf 953.0Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record