Concepts of tense

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2693-1
Title: Concepts of tense
Author: Uusikoski, Risto
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-12-02
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2693-1
http://hdl.handle.net/10138/168741
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The dissertation examines the concepts of tense. There is not and cannot be one true concept for any linguistic phenomenon as there are no "true", language-independent linguistic phenomena. This means that studies employ concepts that differ from each other. However, the concepts should not differ from each other randomly; the concepts cannot be "right" or "wrong", but they can be more or less appropriate. Yet, it is not enough to just build or use an appropriate concept. It is also important to be explicit on the choices made to prevent further misunderstandings and to make the results of the study easier to understand and to compare; the results are always dependent on the theoretical background, yet the composition of concepts is too often too implicit. The dissertation is metatheoretical in its nature: I examine twelve already existing concepts of tense: I have broken their structure down into individual components, which may have several different values. I have compared this theoretical data with a typological data of 193 tense markers from 62 languages and evaluated how each component value affects the possible data, the analysis and the results of any given study (typological or other). The objectives of the dissertation are to make past and future tense research more comparable, to examine how the choice of concept affects the data, the analysis and the results, to help in building appropriate concepts that best serve the research question and to highlight the importance of making concepts and their component values explicit. The work has been structured in such a way that the central ideas are easy to transfer to the study of other linguistic phenomena as well. The results show that carefully considering the concept is indeed an essential part of any linguistic study: Using different component values as a part of the concept results in different types of data that may be more or less suitable for a given purpose. These effects are individually illustrated with the typological data and the studies used as examples. The results also include a detailed list of components and their values relevant for tense as well as an analysis of their frequency, centrality and canonicity in regard to the concepts of tense. The typological data also serves as a typological study of tense in its own right. This means that in addition to addressing the main objectives the dissertation also provides answers to the questions "what is typically considered as tense in the literature" and "what tense markers are typically like". The dissertation also provides methodology for the systematic analysis of concepts in general.Väitöskirja tarkastelee tempuksen konseptia. Millekään kielelliselle ilmiölle ei voi olla olemassa yhtä "oikeaa" konseptia, sillä ei ole olemassa kielistä riippumattomia "oikeita" kielellisiä ilmiöitä. Tämä tarkoittaa, että tutkimukset käyttävät toisistaan eroavia konsepteja. Nämä konseptit eivät kuitenkaan eroa toisistaan sattumanvaraisesti; konseptit eivät voi olla "oikeita" tai "vääriä", mutta ne voivat olla enemmän tai vähemmän tarkoituksenmukaisia. Siltikään tarkoituksenmukaisen konseptin luominen tai käyttäminen ei vielä riitä. On myös tärkeää tuoda tehdyt valinnat eksplisiittisesti ilmi, jotta tulevilta väärinkäsityksiltä vältyttäisiin ja tutkimuksen tulokset olisivat helposti ymmärrettävissä ja vertailtavissa; tulokset ovat aina riippuvaisia tutkimuksen teoreettisesta taustasta, mutta konseptien rakenne jätetään silti usein implisiittiseksi. Väitöskirja on luonteeltaan metateoreettinen: Tarkastelen kahtatoista olemassaolevaa tempuksen konseptia: olen hajoittanut niiden rakenteen yksittäisiksi komponenteiksi, joilla voi olla erilaisia arvoja. Olen vertaillut tätä teoreettista aineistoa 193 tempusmuodosta koostuvaan typologiseen aineistoon, joka on kerätty 62 kielestä (ja joka on analysoitu samaan tapaan). Olen analysoinut kuinka yksittäiset komponenttien arvot vaikuttavat tutkimusten (niin typologisten kuin muidenkin) aineistoon, analyysiin ja tuloksiin. Väitöskirjan tavoitteina on tehdä mennyt ja tuleva tempustutkimus vertailukelpoisemmaksi, tutkia kuinka konseptin valinta vaikuttaa aineistoon, analyysiin ja tuloksiin, ohjata luomaan tarkoituksenmukaisia konsepteja, jotka parhaiten palvelevat tutkimuskysymystä ja korostaa konseptien ja niiden komponenttien arvojen eksplisiittistä esilletuontia. Työ on jäsennelty siten, että keskeiset ideat ovat helposti hyödynnettävissä myös muiden kielellisten ilmiöiden tutkimuksessa. Tulosten mukaan konseptien huolellinen pohdinta on keskeinen osa mitä tahansa kielitieteellistä tutkimusta: Erilaisten komponenttiarvojen käyttäminen konseptin osana johtaa luonteeltaan erilaisiin aineistoihin, jotka ovat enemmän tai vähemmän soveltuvia tarkoituksiinsa. Tätä olen havainnollistanut typologisen aineiston ja esimerkkeinä käytettyjen tutkimusten avulla. Tuloksiin lukeutuu myös yksityiskohtainen tempukselle relevanttien komponenttien ja niiden arvojen lista, sekä niiden yleisyyden, keskeisyyden ja kanonisuuden arviointi. Typologinen aineisto on myös itsessään typologinen tutkimus. Pääasiallisten tavoitteiden lisäksi työ tarjoaa siis vastauksen myös kysymyksiin "mitä yleensä pidetään tempuksena kirjallisuudessa" sekä "millaisia tempusmuodot yleensä ovat". Väitöskirja tarjoaa myös metodologiaa konseptien systemaattiseen analyysiin.
Subject: yleinen kielitiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Concepts.pdf 1.384Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record