FLEGT and REDD+ synergies and impacts in the Congo Basin : lessons for global forest governance

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2816-4
Title: FLEGT and REDD+ synergies and impacts in the Congo Basin : lessons for global forest governance
Author: Tegegne, Yitagesu Tekle
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, metsatieteiden laitos
Helsingfors universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Unigrafia
Date: 2016-12-16
Language: eng
Belongs to series: Tropical Forestry Reports - URN:ISSN:0786-8170
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2816-4
http://hdl.handle.net/10138/169117
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: In the past four decades, a range of policies and governance mechanisms have been created to deal with complex problems associated with the use of the world s forests. Two of the most recent international policies are the European Union s Action Plan on Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) and its bilaterally negotiated Voluntary Partnership Agreements (VPAs), and the United Nations mitigation policy on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). The emergence of these policies with some overlaps brings into question the success of these policies: do they build effective and enduring forest governance in isolation or in coordination? Focusing on the Congo Basin countries of Cameroon and the Republic of the Congo, this doctoral research explored the synergies between and the impacts of FLEGT VPA and REDD+ processes. The key lessons for the global forest governance mechanisms are discussed in this dissertation. Theories and methods from the fields of forestry, social sciences and political sciences were used to answering the research questions. Comparative analysis was employed to study the interactions between FLEGT VPA and REDD+ under varying socio-political conditions. Various methods were used during data collection, including in-depth expert interviews, content analysis of policy documents, and focus group discussions with local communities and indigenous peoples. The study results suggest that institutional and policy factors, especially political culture (e.g. corruption and vested interests), are the most important and difficult to address causes of deforestation and forest degradation (paper I). Subsistence and commercial agriculture and legal and illegal logging remain important drivers of deforestation and forest degradation. To successfully address deforestation and forest degradation, policymakers must recognize the conflicting interests (conservation vs conversion) that the governments of the countries are facing. This research found 13 cases of interactions and potential synergies between FLEGT VPA and REDD+ (paper II). Both processes can support each other in areas such as safeguard mechanisms, information transparency, ensuring multi-stakeholder participation, monitoring and reporting and addressing drivers of forest loss (papers II & IV). The possibilities for the synergies between and potential impacts of FLEGT VPA and REDD+ will eventually be limited by domestic political processes, institutional silos and the vested interests of powerful actors (papers III & IV). Thus, 1) transformational change is required to achieve multilevel coordination across all sectors that affect land use (from global to local); 2) national state and non-state actors as well as global proponents (e.g. EU, World Bank, UNREDD) and donors of the processes should adopt a holistic rather than a silos approach; and 3) the processes should look beyond timber legality and reducing CO2 emission to recognize the significant role of tropical forests in providing non-carbon benefits. The results point to the conclusion that fundamental governance reform and a change in incentive structures and enforcement will be needed for FLEGT and REDD+ to effectively contribute to the global efforts of reducing tropical deforestation. FLEGT and REDD+ and other global policies to reduce deforestation should be mainstreamed into national economic strategies to help tropical countries shift away from extractive scenarios, otherwise the processes will have only a marginal overall impact on protecting and conserving tropical forests.Viimeisten neljän vuosikymmenen aikana on kehitetty lukuisia toimintaperiaatteita ja hallinnon mekanismeja, joiden avulla on pyritty ratkaisemaan maailman metsien käyttöön liittyviä monimutkaisia kysymyksiä. Kaksi viimeisintä kansainvälistä poliittista prosessiaovat Euroopan unionin (EU) Action Plan on Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) toimintasuunnitelma ja sen kahdenkeskisesti neuvoteltavat vapaaehtoiset puun kauppaan liittyvät sopimukset (Voluntary Partnership Agreements, VPA), sekä Yhdistyneiden kansakuntien REDD+-mekanismi (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation). Näiden osittain päällekkäisten välineiden syntyminen herättää kysymyksen niiden toimintakyvystä: Rakennetaanko niillä tehokasta ja kestävää metsien hallintotapaa eristyksissä toisistaan, vai koordinoidusti yhdessä? Tämä väitöstutkimus etsi synergioita FLEGT-VPA- ja REDD+-prosessien vaikutusten välillä Kamerunissa ja Kongon tasavallassa. Tutkimus esittelee keskeisimpiä ongelmia maailmanlaajuisen metsien hallintotavan kannalta. Tutkimusongelmaa lähestyttiin metsätalouden teorioiden ja menetelmien sekä yhteiskunta- ja valtiotieteiden näkökulmista. FLEGT-VPA:n ja REDD+:n välisiä yhteyksiä eri sosiopoliittisissa olosuhteissa tutkittiin vertailevan analyysin avulla. Aineiston keräämisessä käytettiin lukuisia eri menetelmiä, mm. yksityiskohtaisia asiantuntijahaastatteluja, virallisten asiakirjojen sisältöanalyysia, sekä paikallisten yhteisöjen ja alkuperäisasukkaiden fokusryhmähaastatteluja. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että institutionaaliset ja poliittiset tekijät, erityisesti poliittinen kulttuuri (esimerkiksi korruptio ja omat intressit) ovat tärkeimmät ja vaikeimmin torjuttavissa olevat metsien hävittämisen ja niiden tilan heikentymisen syyt (tutkimus 1). Toimeentulon niukkuus, kaupallinen maanviljely sekä laillinen että laiton puunhakkuu ovat myös tärkeitä tekijöitä metsien hävittämisen ja niiden tilan heikentymisen kannalta. Jotta ongelmiin voitaisiin puuttua tehokkaasti, päätöksentekijöiden on tunnistettava alueen valtioiden kohtaamat vastakkaiset intressit (metsien suojelu vastaan käyttö muihin tarkoituksiin). Tässä tutkimuksessa löytyi 13 tapausta FLEGT-VPA:n ja REDD+:n välisistä yhteyksistä ja mahdollisista synergioista (tutkimus II). Molemmat prosessit voivat tukea toinen toistaan esimerkiksi mekanismien varmentamisessa, tiedonkulun läpinäkyvyydessä, sidosryhmien osallistumisen varmistamisessa sekä metsäkatoa aiheuttavien tekijöiden valvonnassa, raportoinnissa ja niiden kohtaamisessa (tutkimukset II ja IV). FLEGT-VPA:n ja REDD+:n välisiä mahdollisia synergioita ja niiden vaikutuksia tulevat rajoittamaan sisäpoliittiset prosessit, tiedonkulun puute valtion eri instituutioiden välillä, sekä valtaapitävien omat intressit (tutkimukset III ja IV). Siispä 1) tarvitaan suuria muutoksia, jotta saadaan aikaiseksi monitasoista koordinaatiota kaikkien maankäyttöön vaikuttavien tekijöiden välillä (maailmanlaajuisesta paikallistasoon); 2) kansallisten, niin valtiollisten kuin ei-valtiollistenkin toimijoiden sekä globaalien järjestöjen edustajien (esimerkiksi, EU, Maailmanpankki, UNREDD) ja rahallisten tukijoiden tulisi valita mieluummin holistinen kuin toisensa poissulkeva toimintatapa; ja 3) prosessien täytyisi katsoa puutavaran laillisuutta ja hiilidioksidipäästöjen vähentämistä pidemmälle ja tunnistaa trooppisten metsien elintärkeä rooli myös muiden kuin hiilensidontaan liittyvien hyötyjen kannalta. Tutkimuksen tulokset näyttäisivät johtavan siihen loppupäätelmään, että tarvitaan sekä perusteellinen hallintotapojen että kannustinrakenteiden ja niiden valvonnan muutos, jotta FLEGT ja REDD+ voivat tehokkaasti olla mukana vähentämässä trooppisten metsien katoa. FLEGT ja REDD+ sekä muut maailmanlaajuiset politiittisen prosessit joilla pyritään estämään metsäkatoa pitäisi ottaa osaksi kansallisia talouden strategioita. Muutoin näillä prosesseilla tulee olemaan vain marginaalinen vaikutus trooppisten metsien suojelussa. Lopuksi suositellaan, että globaaleissa metsien hallintomekanismeissa otettaisiin huomioon ja niitä muokattaisiin tieteellisten tutkimustulosten ja käytännön kokemuksien perusteella.
Subject: forest governance
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
FLEGTand.pdf 1.183Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record