Why share? : Motivational Predictors of Individual Knowledge Sharing in Expert Work

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2572-9
Title: Why share? : Motivational Predictors of Individual Knowledge Sharing in Expert Work
Author: Stenius, Minna
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies, Department of Social Research
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-12-12
Language: eng
Belongs to series: URN:ISSN:2343-2748
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2572-9
http://hdl.handle.net/10138/169204
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: An ever larger share of organizations depend on knowledge for success. It can, however, only be utilized if individuals engage in sharing their knowledge; and hence, knowledge sharing is considered a critical employee behavior in expert work. While it is collectively desirable to share knowledge, for an individual knowledge sharing is a discretionary behavior, and one that may entail risks and costs. Hence, the aim of the present study was to shed light on the predictors of knowledge sharing with a focus on motivation to share, and its quality. This aspect has not been well covered in prior research. The model of knowledge sharing motivation by Gagnè (2009), which combines the Theory of Planned Behavior (TPB) and Self-Determination Theory (SDT), was used as a research framework. Knowledge sharing was investigated in two different work contexts. In terms of methods, the study included both a qualitative belief elicitation study (n=18), and a survey based quantitative study with a prospective design (T1 n=200; T2 n=95). The data was collected from a public sector expert organization. Study I established that the elicited shared outcome beliefs reflected the different knowledge sharing contexts. Furthermore, outcome beliefs (attitudes), subjective norms, and perceived behavioral control predicted knowledge sharing intentions, which, together with perceived behavioral control, predicted actual knowledge sharing in work meetings, lending support for the utility of elicitation studies. The same essentially applied to knowledge sharing in informal personal interactions. Study II established that the sense of personal importance and value congruence, labelled identified regulation, was the best motivational quality to predict knowledge sharing both in work meetings and in informal personal interactions, as well as tacit knowledge sharing. External regulation to share was positively, and identified regulation to share negatively associated with knowledge withholding. Studies III and IV lent empirical support for Gagné s model. Attitudes, autonomous motivation, and subjective norms predicted knowledge sharing intentions, which predicted knowledge sharing two months later (R2=.42; R2=.41). When autonomous motivation was replaced by identified regulation, the model improved. The study demonstrated that identified regulation was the best motivational quality to predict knowledge sharing, but it was also a better predictor than outcome beliefs and subjective norms. Treating knowledge sharing as a context-embedded behavior seemed justified. Elicitation study was deemed an effective way to generate information of shared underlying behavioral beliefs.Yhä useamman organisaation menestys on tiedosta, tietämyksestä ja osaamisesta (tämän jälkeen tieto ) riippuvaista. Jotta tietoa voidaan tehokkaasti hyödyntää, se edellyttää, että yksilöt aktiivisesti jakavat tietoa ja siksi tiedon jakamista pidetään kriittisen tärkeänä käyttäytymisenä asiantuntijatyössä. Tämä työyhteisön kannalta tärkeä ja toivottava käyttäytyminen on kuitenkin yksilölle harkinnanvaraista ja siihen voi liittyä riskejä ja kustannuksia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena olikin lisätä ymmärrystä tiedon jakamista ennustavista tekijöistä kohdentamalla huomio eritoten yksilön motivaatioon ja sen laatuun. Tätä ei ole aiemmassa tutkimuksessa katettu kovin hyvin. Viitekehyksenä oli Gagnén (2009) tiedon jakamisen motivaation malli, joka yhdistää suunnitellun käyttäytymisen teorian (TPB) ja itsemääräämisteorian (SDT). Tiedon jakamista tutkittiin kahdessa eri työkontekstissa. Menetelmällisesti tutkimus sisälsi sekä laadullisen uskomusten elisitointitutkimuksen (n=18) että kvantitatiivisen, prospektiiviseen kyselyaineistoon perustuvan tutkimuksen (T1 n=200; T2 n=95). Aineisto kerättiin julkisen sektorin asiantuntijaorganisaatiolta. Osa-tutkimus I osoitti, että elisitoiden identifioidut jaetut seuraususkomukset heijastivat tiedon jakamisen kontekstia. Seuraususkomukset (asenteet), subjektiiviset normit ja havaittu käyttäytymisen kontrolli ennustivat tiedonjakamisaikomuksia, jotka yhdessä havaitun käyttäytymisen kontrollin kanssa ennustivat tiedon jakamista työkokouksissa, antaen tukea elisitaatiotutkimuksen hyödyllisyydelle. Sama päti oleellisesti tiedon jakamiseen epämuodollisissa vuorovaikutustilanteissa. Osatutkimus II osoitti, että tunne tekemisen henkilökohtaisesta tärkeydestä ja arvoihin sopivuudesta, ns. samaistunut motivaatio (identified regulation), ennusti motivaatiotyypeistä parhaiten tiedon jakamista sekä työkokouksissa että epämuodollisissa vuorovaikutustilanteissa, kuin myös hiljaisen tiedon jakamista. Ulkoinen motivaatio (external) jakaa tietoa korreloi positiivisesti ja samaistunut motivaatio negatiivisesti tiedon panttaamisen kanssa. Osatutkimukset III ja IV antoivat empiiristä tukea Gagnén mallille. Asenteet, autonominen motivaatio ja subjektiiviset normit ennustivat tiedonjakamisaikomuksia, jotka puolestaan ennustivat tiedon jakamista kaksi kuukautta myöhemmin (R2=.42; R2=.41). Korvattaessa autonominen samaistuneella motivaatiolla malli parani. Tutkimus osoitti, että samaistunut motivaatio ennusti tiedon jakamista muita motivaatiotyyppejä paremmin ja paremmin kuin seuraususkomukset ja normatiiviset paineet. Tiedon jakamisen mieltäminen kontekstisidonnaiseksi käyttäytymiseksi osoittautui perustelluksi ja elisitaatiotutkimus hyväksi tavaksi tuottaa tietoa jaetuista taustauskomuksista.
Subject: sosiaalipsykologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
WHYSHARE.pdf 1.002Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record