Ponnisteluiden ja palkkioiden välisen epäsuhdan yhteys luokanopettajien alanvaihtoaikeisiin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611153039
Title: Ponnisteluiden ja palkkioiden välisen epäsuhdan yhteys luokanopettajien alanvaihtoaikeisiin
Author: Melin, Marianna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611153039
http://hdl.handle.net/10138/169735
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Objectives. Teacher attrition and the possible lack of qualified teachers has been a topic of public discussion for many years and has also raised concern in Finland. This has raised a need to examine teacher stress and the reasons behind teacher attrition. The aim of this study was to investigate how work stress, estimated by Siegrist's (1996) Effort – Reward Imbalance model (ERI model), affects class teachers' intention to leave teaching career. The main hypothesis was that high effort combined with low rewards predicts intention to leave teaching career. In addition it was investigated how different levels of effort, reward and overcommitment effect on intention to leave the profession. Methods. The data for this study were collected with a questionnaire in 2013-2014. The subjects were 1-6 grade teachers from randomly picked schools in Helsinki metropolitan area. Altogether 74 teachers from 34 schools participated to this study. The age of the participants was 43,5 years on average (range 25-63 years). Work stress was measured with ERI-questionnaire. Results. The effort-reward imbalance predicted teachers' intention to leave the profession. Also lower rewards predicted teacher's intention to leave the profession. Closer examination of the data showed that the lack of 'esteem' was the only variable that caused the connection between low rewards and intention to leave teaching. High effort or overcommitment didn't predict teachers' intention to leave the profession. Conclusions. This study shows that ERI model can predict Finnish school teachers' intention to leave teaching. Moreover this study demonstrates the importance of 'esteem' at the work environment when predicting teachers' well-being and intention to leave the profession.Tavoitteet. Maailmalla pidemmän aikaa puhuttanut opettajakato sekä Suomessakin käyty keskustelu uhkaavasta opettajapulasta ovat herättäneet tarpeen tutkia opettajien kokemaa työstressiä ja alanvaihdon syitä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää työstressin yhteyttä luokanopettajien alanvaihtoaikeisiin. Työstressiä mitattiin Siegristin (1996) ponnisteluiden ja palkkioiden epäsuhdan mallilla (engl. Effort-Reward Imbalance, ERI-malli). Tutkimuksen päähypoteesina oli, että korkeat ponnistelut yhdessä matalien palkkioiden kanssa ennustavat luokanopettajien alanvaihtoaikeita. Lisäksi tutkittiin ponnisteluiden tason, palkkioiden tason ja ylisitoutumisen tason vaikutuksia opettajien alanvaihtoaikeisiin. Menetelmät. Tutkimusaineistona on vuosina 2013–2014 pääkaupunkiseudun luokanopettajille (luokat 1-6) suunnattu kyselytutkimus. Tutkimukseen poimittiin satunnaisotannalla pääkaupunkiseudun kouluja. Tähän tutkimukseen osallistui yhteensä 74 luokanopettajaa 34 eri koulusta. Luokanopettajien iät vaihtelivat 25 ja 63 ikävuoden välillä, keski-iän ollessa 43,5 vuotta. Työstressin mittarina käytettiin ERI-kyselyä. Tulokset ja johtopäätökset. Ponnisteluiden ja palkkioiden epäsuhta oli yhteydessä luokanopettajien alanvaihtoaikeisiin. Alhaiset palkkiot olivat myös yhteydessä alanvaihtoaikeisiin. Tarkempi tarkastelu osoitti, että työssä koettu arvostus oli palkkioiden osatekijöistä se, joka selitti tätä yhteyttä. Korkeilla ponnisteluilla tai ylisitoutumisella ei vaikuttanut olevan itsenäistä yhteyttä opettajien alanvaihtoaikeisiin. Tämä tutkimus osoittaa ERI-mallin toimivuuden opettajien alanvaihdon harkintaa ennustettaessa. Ennen kaikkea se kuitenkin osoittaa esimiesten ja työtovereiden osalta välittyvän arvostuksen merkityksen työssä viihtyvyyteen ja alalla pysymiseen.
Subject: työstressi
luokanopettajat
alanvaihto
ERI-malli


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Marianna Melin Gradu.pdf 733.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record