Oppimisen itsesäätelytaidot ja kognitiivis-attributionaaliset strategiat opintojen alkuvaiheen jälkeen sekä opiskelijaprofiilien väliset erot opintomenestyksen suhteen

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Alavilo, Suvi
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201611153036
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/169736
dc.description.abstract Previous studies have shown that both self-regulated learning and cognitive-attributional strategies are related to academic success and proceeding in studies. It seems that student's skills in self-regulation could be weaker in the beginning of studies in higher education rather than in the master degree studies. However there is still too little information regarding different phases of studies. In this study my intention was to investigate the self-regulation skills and cognitive-attributional strategies of students in the faculty of humanities. My focus was in two type of study phase that is bachelor students whose studies are delayed compared to how they should have proceeded. And another group was students in master degree. I also used cluster analysis in order to form student profiles based on their values on self-regulation and cognitive-attributional strategies. My interest was also to find out how masters and bachelors were situated in these profiles. Each profiles study success was evaluated according to GPA. The questionnaire and given data was produced by The Helsinki University Centre for Research and Development of Higher Education along with the Faculty of Humanities in the University of Helsinki. The questionnaire included statements regarding self-regulated learning and cognitive-attributional strategies. There is no statistically significant difference in self-regulated learning between masters and bachelors. However masters seem to use more optimistic strategy and less self-handicapping strategy compared to bachelors. Following profiles were based on self-regulated learning and cognitive-attributional strategies: A) Task avoidant and skillful students in self-regulation B) Optimistic and skillful students in self-regulation C) Optimistic and students who have weak skills in self-regulation and D) Task avoidant and students who have weak skills in self-regulation. The majority of masters situated in profile B and majority of bachelors situated in profile A. According to results in this study students in profile B were most successful in their studies and less successful were students in profile D. Using optimistic strategy does not compensate the lack of skills in self-regulation and on the other hand those who have good skills in self-regulation don't seem to have best benefit from them if they use self-handicapping strategy and not optimistic strategy. Support should be focused not only in improving skills in self-regulation but also in helping those students who seem to use self-handicapping strategy even though they would have good skills in self-regulation. en
dc.description.abstract Sekä oppimisen itsesäätelytaitojen että kognitiivis-attributionaalisten strategioiden on aiemman tutkimuksen valossa tunnistettu olevan yhteydessä opiskelijoiden menestymiseen ja edistymiseen opinnoissaan. On myös havaittu, että opintojen alkuvaiheessa olevien opiskelijoiden itsesäätelytaidot ovat heikommat kuin maisterivaiheen opiskelijoiden, mutta muuten aiempaa tutkimustietoa opiskelijoiden itsesäätelytaidoista eri opintovaiheissa on vähän. Tässä tutkimuksessa tavoitteenani oli tarkastella Humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden oppimisen itsesäätelytaitoja ja kognitiivis-attributionaalisia strategioita. Tarkasteltavana olivat laskennallisesti tutkinnon suoritusvauhdista viivästyneet kandivaiheen opiskelijat ja maisterivaiheen opiskelijat. Toinen tavoitteeni oli yksilölähtöisesti klusterianalyysin avulla tarkastella, millaisia oppimisen itsesäätelytaitojen ja kognitiivis-attributionaalisten strategioiden muodostamia kombinaatioita muodostuisi. Profiilien eroja opintomenestyksen suhteen tarkastelen sen jälkeen keskiarvotiedon perusteella. Käytettävissäni oli Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikön yhteistyössä Helsingin yliopiston Humanistisen tiedekunnan kanssa kerätty kyselyaineisto. Kysely sisälsi itsesäätelytaitoja ja kognitiivis-attributionaalisia strategioita mittaavia väittämiä. Tutkintovaiheiden välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa itsesäätelytaitojen suhteen, mutta maisterit käyttivät kandeja enemmän optimistista strategiaa ja vähemmän itseä vahingoittavaa strategiaa. Oppimisen itsesäätelytaitojen ja kognitiivis-attributionaalisten strategioiden perusteella muodostetut profiilit olivat: A) Tehtävää välttelevät, itsesäätelytaitoiset opiskelijat B) Optimistiset, itsesäätelytaitoiset opiskelijat C) Optimistiset, heikot itsesäätelytaidot omaavat opiskelijat D) Tehtävää välttelevät, heikot itsesäätelytaidot omaavat opiskelijat. Näistä maisterien enemmistö sijoittui profiiliin B ja kandien profiiliin A. Tulosten perusteella parhaiten opinnoissa menestyvät profiilin B opiskelijat ja heikoiten profiilin D opiskelijat. Opintomenestyksen kannalta optimistisen strategian käyttö ei kuitenkaan korvaa puutteita itsesäätelytaidoissa ja toisaalta itsesäätelytaitoiset itseä vahingoittavaa strategiaa käyttävät eivät saa parasta hyötyä irti verrattuna siihen, että käytössä olisi optimistinen strategia. Jatkossa opiskelijoiden opintojen tukemisessa olisi hyvä tukea niitä, joilla itsesäätelytaidot ovat puutteelliset ja niitä, joilla on havaittavissa itseä vahingoittavan strategian käyttöä, vaikka itsesäätelytaidot olisivat hyvät. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject self-regulated learning en
dc.subject cognitive-attributional strategies en
dc.subject academic studies en
dc.subject study success en
dc.subject oppimisen itsesäätely fi
dc.subject kognitiivis-attributionaaliset oppimisstrategiat fi
dc.subject yliopisto-opiskelu fi
dc.subject opintomenestys fi
dc.title Oppimisen itsesäätelytaidot ja kognitiivis-attributionaaliset strategiat opintojen alkuvaiheen jälkeen sekä opiskelijaprofiilien väliset erot opintomenestyksen suhteen fi
dc.title.alternative Self-regulated learning and cognitive-attributional strategies later on in academic studies and the differences between student profiles in reference to study success en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201611153036

Files in this item

Files Size Format View
suvi_alavilo_pg_2016.pdf 788.7Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record