Sanahakutilanteet keskivaikeaa Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden keskustelupuheessa

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611153041
Titel: Sanahakutilanteet keskivaikeaa Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden keskustelupuheessa
Sekundär titel: Word finding difficulties in conversational interaction of people with moderate Alzheimer's disease
Författare: Laakso, Milja
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2016
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611153041
http://hdl.handle.net/10138/169738
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Logopedics
Logopedia
Logopedi
Abstrakt: Objectives. Studies have shown that word finding difficulties form a significant trouble source in speech of individuals with moderate Alzheimer's disease (AD). However systematic research has focused typically in naming tests even though managing in test situations does not reveal how word finding difficulties really affect in conversational interaction. Analysis of conversation have shown that continuing word finding difficulties complicates person's possibilities to participate in an interaction. The aim of this study is to report what kind of word searches appear in a conversational interaction of individuals with moderate AD. Using conversation analytic approach this study focuses on what kind of traits typically appear in word searches and how speakers deal with word searches. Methods. Participants of this study were four individuals with moderate AD who participated in a conversation group. Database was formed from two filmed appointments and the total duration was 70 minutes 16 seconds. Conversation group appointments were held by two speech and language therapist students and their instructor. Appointments were transcribed and word searches were identified by using verbal and nonverbal traits that indicates word search. Using conversation analytic approach word searches were analyzed and each indicating trait was classified. Results and conclusions. Nearly three thirds of all word searches found in this data were solved successfully. Approximately half of them were solved by the speaker with AD himself and a bit less than fifth of word searches were solved in co-operation with the communication partner. However solution was not always completing target word but reformulating the trouble source or elaboration made by the communication partner. Around fourth of word searches were left unsolved and persons with AD had great difficulties to handle the trouble source. This study has given knowledge about conversational interaction of individuals with moderate AD and results highlights the significance of conversation partner in maintaining a conversation.Tavoitteet. Alzheimerin tautia (AT) sairastavien henkilöiden puheen ongelmatilanteita ja itsekorjauksia tutkimalla on havaittu, että sananlöytämisvaikeudet muodostavat merkittävän puheen ongelmaryhmän AT:n keskivaikeassa vaiheessa. Sananlöytämisvaikeuksien systemaattinen tutkimus on kuitenkin tyypillisesti keskittynyt nimeämisen taitojen testaamiseen, vaikka tehtävissä suoriutuminen ei paljasta, miten sananlöytämisvaikeudet näkyvät AT:a sairastavien henkilöiden keskustelupuheessa. Keskustelutilanteita analysoidessa on havaittu, että jatkuvat sananlöytämisvaikeudet vaikeuttavat vuorovaikutustilanteisiin osallistumista monilla tavoilla. Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitetään keskustelunanalyysin viitekehystä käyttämällä, millaisia sanahakutilanteita ilmenee keskivaikeaa AT:a sairastavien ihmisten keskustelupuheessa sekä millaisin piirtein sanahakutilanteet ilmenevät, ja miten puhujat käsittelevät syntyneitä sanahakutilanteita. Menetelmät. Tutkimushenkilöinä olivat neljä keskivaikeaa AT:a sairastavaa henkilöä, jotka osallistuivat vuorovaikutusta tukevaan keskusteluryhmään. Tutkimusaineiston kesto oli yhteensä 70 minuuttia 16 sekuntia ja se koostui kahdesta videoidusta keskusteluryhmän tapaamisesta. Keskusteluryhmän tapaamiset ohjasi kaksi puheterapeuttiopiskelijaa sekä heidän ohjaajansa. Tapaamiskerrat litteroitiin ja tutkimushenkilöiden tuottamat sanahakujaksot tunnistettiin sanahakua ilmaisevien verbaalisten ja nonverbaalisten piirteiden perusteella. Sanahakutilanteiden rakentumista analysoitiin keskustelunanalyysin viitekehyksessä, ja jokaisesta hakujaksosta eriteltiin sanahakua ilmaisevat piirteet. Tulokset ja johtopäätökset. Lähes kolme neljästä aineiston sanahakutilanteesta ratkaistiin onnistuneesti. Noin puolessa kaikista sanahakutilanteista muistisairas henkilö pystyi ratkaisemaan sanahakutilanteen itsenäisesti, ja vajaassa viidesosassa tilanteista keskustelijat pystyivät yhteistoiminnallaan ratkaisemaan sanahaun. Sanahaun ratkaisuna ei kuitenkaan aina ollut yksittäisen kohdesanan täydentäminen, vaan ongelmallisen ilmauksen uudelleen muotoilu tai keskustelukumppanin tekemä tarkennus sanahakujaksosta. Noin neljäsosa sanahakutilanteista jäi ratkaisematta, ja AT:a sairastavilla henkilöillä oli usein vaikeuksia käsitellä ongelmallista vuoroa. Tämä tutkimus on antanut tietoa keskustelutilanteiden sujumisesta ja tulokset korostavat terveen keskustelukumppanin asemaa keskustelun ylläpitäjänä.
Subject: Alzheimerin tauti
sananlöytämisvaikeudet
keskustelunanalyysi


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post