Sanahakutilanteet keskivaikeaa Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden keskustelupuheessa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Laakso, Milja
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201611153041
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/169738
dc.description.abstract Objectives. Studies have shown that word finding difficulties form a significant trouble source in speech of individuals with moderate Alzheimer's disease (AD). However systematic research has focused typically in naming tests even though managing in test situations does not reveal how word finding difficulties really affect in conversational interaction. Analysis of conversation have shown that continuing word finding difficulties complicates person's possibilities to participate in an interaction. The aim of this study is to report what kind of word searches appear in a conversational interaction of individuals with moderate AD. Using conversation analytic approach this study focuses on what kind of traits typically appear in word searches and how speakers deal with word searches. Methods. Participants of this study were four individuals with moderate AD who participated in a conversation group. Database was formed from two filmed appointments and the total duration was 70 minutes 16 seconds. Conversation group appointments were held by two speech and language therapist students and their instructor. Appointments were transcribed and word searches were identified by using verbal and nonverbal traits that indicates word search. Using conversation analytic approach word searches were analyzed and each indicating trait was classified. Results and conclusions. Nearly three thirds of all word searches found in this data were solved successfully. Approximately half of them were solved by the speaker with AD himself and a bit less than fifth of word searches were solved in co-operation with the communication partner. However solution was not always completing target word but reformulating the trouble source or elaboration made by the communication partner. Around fourth of word searches were left unsolved and persons with AD had great difficulties to handle the trouble source. This study has given knowledge about conversational interaction of individuals with moderate AD and results highlights the significance of conversation partner in maintaining a conversation. en
dc.description.abstract Tavoitteet. Alzheimerin tautia (AT) sairastavien henkilöiden puheen ongelmatilanteita ja itsekorjauksia tutkimalla on havaittu, että sananlöytämisvaikeudet muodostavat merkittävän puheen ongelmaryhmän AT:n keskivaikeassa vaiheessa. Sananlöytämisvaikeuksien systemaattinen tutkimus on kuitenkin tyypillisesti keskittynyt nimeämisen taitojen testaamiseen, vaikka tehtävissä suoriutuminen ei paljasta, miten sananlöytämisvaikeudet näkyvät AT:a sairastavien henkilöiden keskustelupuheessa. Keskustelutilanteita analysoidessa on havaittu, että jatkuvat sananlöytämisvaikeudet vaikeuttavat vuorovaikutustilanteisiin osallistumista monilla tavoilla. Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitetään keskustelunanalyysin viitekehystä käyttämällä, millaisia sanahakutilanteita ilmenee keskivaikeaa AT:a sairastavien ihmisten keskustelupuheessa sekä millaisin piirtein sanahakutilanteet ilmenevät, ja miten puhujat käsittelevät syntyneitä sanahakutilanteita. Menetelmät. Tutkimushenkilöinä olivat neljä keskivaikeaa AT:a sairastavaa henkilöä, jotka osallistuivat vuorovaikutusta tukevaan keskusteluryhmään. Tutkimusaineiston kesto oli yhteensä 70 minuuttia 16 sekuntia ja se koostui kahdesta videoidusta keskusteluryhmän tapaamisesta. Keskusteluryhmän tapaamiset ohjasi kaksi puheterapeuttiopiskelijaa sekä heidän ohjaajansa. Tapaamiskerrat litteroitiin ja tutkimushenkilöiden tuottamat sanahakujaksot tunnistettiin sanahakua ilmaisevien verbaalisten ja nonverbaalisten piirteiden perusteella. Sanahakutilanteiden rakentumista analysoitiin keskustelunanalyysin viitekehyksessä, ja jokaisesta hakujaksosta eriteltiin sanahakua ilmaisevat piirteet. Tulokset ja johtopäätökset. Lähes kolme neljästä aineiston sanahakutilanteesta ratkaistiin onnistuneesti. Noin puolessa kaikista sanahakutilanteista muistisairas henkilö pystyi ratkaisemaan sanahakutilanteen itsenäisesti, ja vajaassa viidesosassa tilanteista keskustelijat pystyivät yhteistoiminnallaan ratkaisemaan sanahaun. Sanahaun ratkaisuna ei kuitenkaan aina ollut yksittäisen kohdesanan täydentäminen, vaan ongelmallisen ilmauksen uudelleen muotoilu tai keskustelukumppanin tekemä tarkennus sanahakujaksosta. Noin neljäsosa sanahakutilanteista jäi ratkaisematta, ja AT:a sairastavilla henkilöillä oli usein vaikeuksia käsitellä ongelmallista vuoroa. Tämä tutkimus on antanut tietoa keskustelutilanteiden sujumisesta ja tulokset korostavat terveen keskustelukumppanin asemaa keskustelun ylläpitäjänä. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject Alzheimerin tauti fi
dc.subject sananlöytämisvaikeudet fi
dc.subject keskustelunanalyysi fi
dc.title Sanahakutilanteet keskivaikeaa Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden keskustelupuheessa fi
dc.title.alternative Word finding difficulties in conversational interaction of people with moderate Alzheimer's disease en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Logopedics en
dc.subject.discipline Logopedia fi
dc.subject.discipline Logopedi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201611153041

Files in this item

Files Size Format View
Milja_Laakso_pro_gradu_2016.pdf 907.2Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record