"Se opetus on vähän semmosta silmänlumetta" : Noviisiluokanopettajien kokemia haasteita ja selviytymiskeinoja työuran alussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611153029
Title: "Se opetus on vähän semmosta silmänlumetta" : Noviisiluokanopettajien kokemia haasteita ja selviytymiskeinoja työuran alussa
Author: Kärnä, Aino
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611153029
http://hdl.handle.net/10138/169740
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aim of this study is to find out, describe and interpret the novice classroom teachers' perceptions of the challenges they encounter in their job in the elementary school and how they cope with them. The main research question is: what kind of professional challenges and coping methods novice classroom teachers have at the beginning of their career. To help answer this question there were two subquestions: which factors are challenging at the beginning of the career according to novice teachers and which factors help coping with the challenges and, therefore, help the novice teachers at their job. The gap between the university studies and the actual work, the induction phase of a novice teacher and the challenging nature of the profession from a novice teacher's perspective have all been previously studied and the studies have proven that the induction is hard and strenuous on the novice. The previous studies as well as my own experience as a novice teacher formed the theoretical context and basis for this study. The material for this study was gathered from seven novice classroom teachers who worked in the Helsinki region and who had experience in teaching no less than one and no more than three years. I interviewed each novice teacher individually. I analyzed the interviews with the help of content analysis based on previous theories. I looked for themes in the interviews: what kinds of challenges and coping methods were mentioned. The interviews provided information on which factors are considered challenging and which support the novices' work and how. Novice teachers mentioned multiple challenges at the beginning of their career. Some of the challenges overlapped with each other and they concerned the number of different tasks and roles a teacher has, the pupils, the work community and the difficulties in collaboration, the everyday aspects of being a teacher, the school practices, teaching, the community outside the school, and the collaboration with parents. The coping methods and factors supporting the work concerned a well-functioning work community, peer support, pupils and their parents, the balance between work and free time, the novice's own attitude, and feeling that the work is meaningful. A few factors, for example the work community and the pupils, were in some cases a challenge and in other cases something that supported the novices in their work. The results of my study could be utilized in the induction phase, making it easier, and at the final stage of the university studies, when the teacher students are being prepared to start their teaching careers.Tutkimukseni tarkoitus on selvittää, kuvata ja tulkita noviisiluokanopettajien itsensä käsityksiä työuransa alun haasteista ja työtä tukevista tekijöistä. Päätutkimuskysymyksiä on yksi: minkälaisia ammatillisia haasteita ja ratkaisuja noviisiopettajat esittävät jaksamiselleen työuran alussa. Tähän kysymykseen etsittiin vastausta kahden alakysymyksen avulla: mitkä tekijät ovat noviisiopettajien mukaan haastavia työuran alussa ja mitkä tekijät auttavat selviämään haasteista ja tukevat noviisiopettajia heidän työssään. Kuilua opintojen ja työmaailman välillä, noviisiopettajan induktiovaihetta sekä työuran alun haasteellisuutta noviisiopettajien näkökulmasta on tutkittu aiemmin, ja siirtymävaihe on todettu raskaaksi ja kuormittavaksi. Käytin sekä näitä aiempia tutkimuksia että omaa työkokemustani lähtökohtana tälle tutkimukselle. Tutkimukseen osallistui seitsemän pääkaupunkiseudulla työskentelevää noviisiluokanopettajaa, joilla oli yhdestä kolmeen vuotta kokemusta alasta. Tein puolistrukturoidun yksilöhaastattelun kullekin noviisiopettajalle. Analysoin aineiston käyttäen metodina teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Käytin litteroitujen haastatteluiden analysointitapana teemoittelua: etsin aineistossa esiintyviä teemoja eli mitä haasteita ja selviytymiskeinoja mainittiin. Haastattelut antoivat tietoa siitä, mitkä asiat koetaan haastavina ja mitkä taas työtä tukevina ja millä tavoin. Noviisiopettajat mainitsivat lukuisia haasteita uransa alussa. Haasteet olivat osittain päällekkäisiä ja ne liittyivät opettajan tehtävien ja eri roolien määrään, oppilaisiin, työyhteisöön ja yhteistyön haasteisiin, opettajan perusarkeen, koulun käytänteisiin, opetustyöhön, ulkopuoliseen yhteiskuntaan ja yhteistyöhön kodin kanssa. Selviytymiskeinot ja työtä tukevat tekijät liittyivät hyvään työyhteisöön, vertaistukeen, oppilaisiin ja heidän vanhempiinsa, työn rajaamiseen ja vapaa-aikaan, omaan asennoitumiseen sekä työn kokemiseen mielekkäänä. Muutamat tekijät kuten työyhteisö ja oppilaat olivat joissain tapauksissa haaste ja joissain taas työtä tukeva tekijä. Tutkimukseni tuloksia voisi käyttää hyödyksi induktiovaiheen helpottamisessa sekä yliopisto-opintojen loppuvaiheessa valmistettaessa luokanopettajaopiskelijat käytännön työelämään.
Subject: noviisiopettaja
induktiovaihe
haasteet
selviytymiskeinot
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record