Tehostetusta nuoruudesta kohti arvokasta ja inhimillistä nuoruutta : Nuoriin kohdistuva itsevastuullistamisen politiikka uusliberalistisessa eetoksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611153031
Title: Tehostetusta nuoruudesta kohti arvokasta ja inhimillistä nuoruutta : Nuoriin kohdistuva itsevastuullistamisen politiikka uusliberalistisessa eetoksessa
Author: Väisänen, Kia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201611153031
http://hdl.handle.net/10138/169748
Thesis level: master's thesis
Abstract: The objective of my study was to examine the policy of youth self-responsibilitation in neoliberal ethos. Young people and youth have been in part of societal debate which focus on society adhesion and concerns about social exclusion. There have been also expectations and demands by society to young people, but at the same time social exclusion is seen self-responsibility-based problem. In this study I asked how youth is located and how the ideal youth is produced by the political programs. The policy of youth self-responsibilitation is examined by how it is appearing and what meanings it takes in political programs. The perspective of this study is based on neoliberal ethos and societal change. The study data consist of two political programs about youth policy which one represents the ministry of education and culture in Finland and the other is European union youth policy report. I examined these reports with the critical discursive research. The analysis based on critical thinking, challenging conventional way and highlights that things can be done and said in "other way". In the political programs youth were located with tensions, conflicts and problem-orientation. The ideal youth was produced by targets of active citizenship, participation and management one's own life. The self-responsibilitation of youth was appearing the way that focus to individually-based in young people, whose ability and capacity should be improved and utilized. At the same time the structural conversation was minimal and shallow. Social and societal problems, such as unemployment, were dealt individually by blaming young people. The self-responsibilitation of youth were meaningful as part of diversity politics. There were many different youth policies which were specified and listed, but young people situation as a whole and profound were not represented. This study concludes that young people and youth should be seen more dignified and humane way which means the transition to youth intensification to dignified and humane youth.Tarkastelin pro gradu -tutkielmassani nuoriin kohdistuvaa itsevastuullisuuden politiikkaa uusliberalistisessa eetoksessa. Nuoret ja nuoruus ovat herättäneet yhteiskunnallista keskustelua, jossa on korostunut yhteiskuntaan kiinnittyminen ja huoli syrjäytymisestä. Yhteiskunnan taholta nuoriin on kohdistunut odotuksia ja vaatimuksia, kuitenkin samalla syrjäytyminen on näyttäytynyt yksilön vastuulla olevana asiana. Tässä tutkielmassa kysyin, millaisena nuorten paikantaminen ja ideaali nuoruus tuotetaan poliittisissa ohjelmissa. Nuoriin kohdistuvaa itsevastuullisuutta tarkastelin kysymällä, kuinka se näyttäytyy ja merkityksellistyy poliittisissa ohjelmissa. Tutkimuksen näkökulmaa määrittää uusliberalistinen eetos ja yhteiskunnallinen muutos. Tutkimusaineistoni rajasin kahteen nuoria koskevaan poliittiseen ohjelmaan, joista toinen edustaa opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisua ja toinen on Euroopan unionin nuorisoalan raportti. Tarkastelin kyseisiä poliittisia ohjelmia kriittisellä diskursiivisella lähestymistavalla. Analyysini perustui kriittisyyteen, totunnaisuuksien kyseenalaistamiseen, ja sen korostamiseen, että asioita voidaan tehdä ja sanoa "toisin". Poliittisissa ohjelmissa nuoria paikannettiin jännitteiden, ristiriitojen ja ongelmakeskeisyyden kautta. Ideaali nuoruus tuotettiin aktiivisen kansalaisuuden, osallisuuden ja arjenhallinnan -tavoitteissa. Nuoriin kohdistuva itsevastuullisuus näyttäytyi suuntaamalla huomio yksilökeskeisesti nuoriin, joiden kykyjä ja ominaisuuksia tulisi parantaa ja hyödyntää. Samaan aikaan rakenteellinen tarkastelu jäi vähäiseksi ja pintapuoliseksi. Yhteiskunnallisia ja sosiaalisia ongelmia, kuten työttömyyttä, tarkasteltiin nuorista vikoja paikantamalla. Nuoriin kohdistuva itsevastuullisuus merkityksellistyi osana nuoriin kohdistuvia eriytyviä poliittisia toimenpiteitä. Nuoriin kohdistettiin paljon erilaisia toimintapolitiikkoja, joita eriteltiin ja lueteltiin useita, mutta nuorten tilanteen kokonaisvaltaista ja syvällistä tarkastelua ei tuotu esille. Johtopäätöksenä ehdotan nuorten ja nuoruuden käsittelemistä arvokkaammin ja inhimillisemmin, joka tarkoittaa siirtymistä tehostetusta nuoruudesta kohti arvokasta ja inhimillistä nuoruutta.
Subject: nuoret
itsevastuullisuus
syrjäytyminen
uusliberalistinen eetos
tehostettu nuoruus
kriittisyys
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
vaisanen-kia-pro-gradu-tutkielma-syyskuu 2016.pdf 938.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record