Ikääntyneiden arjen toimijuus teknologiavälitteisessä yhteiskunnassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273661
Title: Ikääntyneiden arjen toimijuus teknologiavälitteisessä yhteiskunnassa
Author: Kulmala, Emmi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273661
http://hdl.handle.net/10138/169845
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sociology
Sosiologia
Sociologi
Abstract: Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten teknologiat ovat osana ikääntyneiden arkea. Tämän hetken ikääntyneet ovat elämänsä aikana nähneet teknologioiden kehityksen ja joutuneet sopeutumaan muuttuvaan maailmaan. Kaikki eivät ole joutuneet työssään käyttämään tietokoneita, eivätkä muutenkaan välttämättä tottuneet teknologisoituneisiin toimintoihin. Samalla, kun teknologiat kehittyvät yhä edelleen, kasvaa ikääntyneiden määrä väestössä. Palvelut sähköistyvät ja ikääntyneiden arkeen pyritään tuomaan teknologiaratkaisuja, jotka parantavat heidän itsenäistä suoriutumista ja hyvinvointia. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia ikääntyneiden arjen toimijuutta teknologiavälitteisessä ympäristössä. Uudet sekä vanhat teknologiat mahdollistavat ja osittain myös rajaavat ikääntyneiden toimintaa. Samalla kun teknologiat mahdollistavat ikääntyneen toimintakykyä, ne muokkaavat toimijuutta. Toimijuudesta on tullut siis erilaisten teknologioiden välittämää. Tutkimuksen aineisto on kerätty haastattelemalla yhdeksää yli 65-vuotiasta pääkaupunkiseudulla asuvaa henkilöä. Haastateltavien joukossa on kotona asuvia sekä palvelutalossa asuvia. Haastatteluilla kartoitettiin ikääntyneiden teknologiasuhteita, sitä minkälaisia teknologiota heillä on käytössä ja miksi. Aineisto on analysoitu Jyrki Jyrkämän teoreettis-metodologisen toimijuuskäsityksen avulla. Tutkimuksessani toimijuutta tarkastellaan modaliteettien avulla, jotka ovat osata, kyetä, haluta, täytyä, voida ja tuntea. Analyysissa tarkastellaan myös teknologisen imperatiivin ja ruumiillisuuden vaikutuksia. Teknologisella imperatiivilla tarkoitetaan yhteiskunnassa vallitsevia kulttuurisia ja sosiaalisia paineita teknologian käyttöön otosta. Analysoin miten kulttuuriset, sosiaaliset ja arjen paineet näkyvät teknologioiden ja ikääntyneiden välisessä suhteessa sekä miten näihin paineisiin vastataan. Liitän ruumiillisuuden osaksi tutkimustani, koska ikääntyneen tuomat muutokset liitetään vahvasti ruumiillisiin muutoksiin. Teknologioiden käyttäminen vaatii ja olettaa ruumilta tietynlaisia toimintoja, joka voi tuottaa haasteita ikääntyneille. Analyysin perusteella ikääntyneiden toimijuus erilaisissa teknologisissa ympäristöissä on hyvin yksilöllistä. Selkeimmän eron pystyy tekemään kotona asuvien ja palvelutalossa asuvien välille. Kotona asuvat nuoremmat haastateltavat ovat aktiivisempia uuden teknologian käyttäjiä ja heille niiden käyttö linkittyy vahvasti yhteiskunnan osallisuuteen. Kulttuuriset ja sosiaaliset paineet ovat vahvasti vaikuttaneet heidän arkeensa. Vanhempien kotona asuvien arki ei ole yhtä vahvasti kietoutunut teknologioiden ympärille, vaikka erilaisia teknologioita käytetäänkin. Palvelutalossa asuvien toimijuus kietoutuu vahvasti taas teknologioihin, jotka tukevat heidän arjen toimintaa, kuten liikkumisen apuvälineet. Heille teknologiat liittyvät siihen, että ne tekevät arjesta mukavampaa ja helpompaa. Teknologioiden hankintaan vaikuttaa se koetaanko ne itselle tarpeelliseksi vai ei. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että ikääntyneiden toimijuuteen on vaikuttanut yhteiskunnan rakenteet ja se, minkälaiseen ajalliseen kohtaan oma elämänkulku on sijoittunut. Kaikkien haastateltavien teknologiaympäristöt ja niihin suhtautuminen linkittyy siis elämänkulkuun ja erityisesti työelämään. Työelämällä on ollut suuri vaikutus siihen, miten teknologiota omaksutaan osaksi arkea. Tämän lisäksi oma asenne ja oppimishalukkuus vaikuttavat osaltaan myös. Teknologioilla on vaikutusta ikääntyneiden hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Teknologioiden avulla ikääntyneet tuntevat itsensä osallisiksi yhteiskuntaan, pystyvät toimimaan itsenäisesti, pitämään sosiaalisia suhteita yllä sekä saavat mukavuutta arkeen.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record