Hiv-positiivisten huumeidenkäyttäjien erityispalvelujärjestelmä ja asiakaskontrolli

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273649
Title: Hiv-positiivisten huumeidenkäyttäjien erityispalvelujärjestelmä ja asiakaskontrolli
Author: Vänskä, Pasi Mikael
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273649
http://hdl.handle.net/10138/169853
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete
Abstract: Tutkimuksessani tarkastellaan asiakaskontrollin rakentumista hiv-positiivisille huumeidenkäyttäjille suunnatuissa erityispalveluissa työntekijähaastatteluiden valossa. Pääkaupunkiseudulla toimi haastatteluiden toteuttamishetkellä yksi paikka, joka oli suunnattu ainoastaan hiv-positiivisille huumeidenkäyttäjille, ja se oli Helsingin Diakonissalaitoksen ylläpitämä Munkkisaaren palvelukeskus. Tutkimustani varten haastattelin kuutta erityispalveluissa työskentelevää sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Jokainen haastateltavista oli työskennellyt haastatteluhetkellä näissä erityispalveluissa vähintään viisi vuotta. Haastateltavat olivat osallistuneet erityispalveluiden suunnitteluprosessiin ja he tekivät kohderyhmän kanssa päivittäin asiakastyötä, joten heidän asiantuntemuksensa erityispalveluiden toiminnasta perustui vahvaan kokemukseen. Haastateltavat edustivat eri ammattialoja, koska halusin saada tutkimuskohteestani mahdollisimman monipuolisen ja laajan käsityksen. Tutkimuksessani lähestytään hiv-positiivisille huumeidenkäyttäjille suunnatuissa erityispalveluissa rakentuvaa asiakaskontrollia eri sosiaali- ja terveydenhuollon ammattialoja edustavien työntekijöiden kuvausten kautta. Tutkimusten teoreettinen viitekehys nojaa kahden ranskalaisen yhteiskuntafilosofin, Michel Foucaultin ja Gilles Deleuzen, ajatuksiin. Kontrollin käsitettä lähestyn sekä Michel Foucaultin vuonna 1980 suomeksi ilmestyneessä Tarkkailla ja rangaista -teoksessa esiteltyjen kurivaltaan liittyvien pohdintojen kautta että Gilles Deleuzen vuonna 2005 suomeksi ilmestyneessä Jälkikirjoituksia kontrolliyhteiskuntiin -artikkelissa esitettyjen kontrollivaltaan liittyvien pohdintojen kautta. Tutkimuksessa olen nostanut esille näiden molempien yhteiskuntafilosofien yksilön kontrolliin liittyviä ulottuvuuksia siten, että olen voinut soveltaa niitä omassa tutkimuksessani. Tutkimukseni olen toteuttanut laadullisilla menetelmillä. Haastatteluaineiston olen kerännyt vuonna 2005, jolloin erityispalveluiden perustamisesta hiv-positiivisille huumeidenkäyttäjille oli kulunut viisi vuotta ja erityispalvelut olivat ehtineet vakiinnuttaa paikkansa pääkaupunkiseudun päihdepalvelujärjestelmässä. Aineisto koostuu kuudesta erillisestä teemahaastattelusta. Olen analysoinut aineiston teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Analysoinnin jälkeen olen suhteuttanut aineistosta nousseet teoreettiset yläkäsitteet aihealueeseen liittyvään teoriakirjallisuuteen. Tutkimustulosteni perusteella voidaan todeta, että hiv-positiivisille huumeidenkäyttäjille suunnatuissa erityispalveluissa vaikuttava asiakaskontrolli on monimuotoista ja kohdistuu laajasti asiakkaan elämänpiiriin. Olen hahmottanut Foucaultin kuvaamaa kurivaltaa mukailevat kontrollin ulottuvuudet yksilön toiminnan rajaamiseen, tunnistamiseen ja saavuttamiseen liittyvinä tapoina. Deleuzen kuvaamaa kontrolliyhteiskuntaa mukailevat kontrollin ulottuvuudet näyttäytyivät puolestaan kommunikaatioon liittyvänä rutiininomaisena, laajenevana ja tavoitteellisena toimintana. Erityispalveluissa yhdistyykin sekä Foucaultin kuvaaman kurivallan että Deleuzen kuvaaman kontrolliyhteiskunnan kontrollikäytännöt uudeksi kontrolliksi, jossa korostuu yksilön fyysinen rajaaminen ja työntekijäpuheen kautta tuotettu kontrolli.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record