“We are Attila’s grandchildren and Árpád’s children!” : Constructing the Jobbikian nationhood during the Hungarian national day gatherings

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273678
Title: “We are Attila’s grandchildren and Árpád’s children!” : Constructing the Jobbikian nationhood during the Hungarian national day gatherings
Author: Hyttinen, Anniina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273678
http://hdl.handle.net/10138/169865
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sociology
Sosiologia
Sociologi
Abstract: This thesis examines Hungarian radical right-wing party Jobbik’s gatherings organized during three Hungarian national days in 2013-2014. It studies how the 'Jobbikian nationhood' is constructed, articulated and performed during the gatherings by using visual, ritual and verbal means. The gatherings are approached from a holistic, multisensory and performative perspective, during which collective memory is produced, reproduced and rearticulated. The Durkheimian understanding of national days as rituals claims that they possess an ability to create solidarity. This thesis investigates the accuracy of this claim in the politically fragmented Hungarian society. Previous studies of Jobbik have focused mainly on the rise of the party’s popularity, the characteristics of its electorate and the online networks and subculture it is closely linked to. This thesis, however, approaches the party and the political gatherings with the help of ethnographic methods. The primary method used is participant observation, with special emphasis on visual ethnography. In addition, Jobbik leader Gábor Vona’s speeches are analysed through thematic reading, which focuses on instrumental presentism i.e. conscious manipulation of past for present purposes, building political frontier and change in Jobbik’s rhetoric. The material includes field notes, photos and short videos as well as two transcribed speeches of Gábor Vona. In addition, Hungarian media sources presenting both mainstream and radical-right perspectives are used to support the analysis. The analysis of the field material focuses on the use of visual symbols, slogans and ritualistic elements such as marching, singing, greetings, oaths, balloon release and flag ceremony. Symbols and rituals are first placed into their historical context and then analysed in their current social and performative context formed by the national days. The study reveals that Jobbik supporters participate actively in creating the symbolic and ritual content of the events. The Jobbikian nationhood is constructed simultaneously 'from below' by the supporters and 'from above' by the party elite. The visual sphere is more open for meaning making than the verbal side, which is primarily reserved for the party leadership. The collection of the research material happened during a time, when the party leadership had made a decision to abandon the radical rhetoric, which had an influence on the expressions of nation and national identity. This led to a certain disparity between the verbal and visual expression. Things that cannot be said, can still be shown with the help of ambiguous symbols. The findings of this study show that Jobbik’s gatherings have rich repertoire of symbolic and ritualistic elements, which primarily communicate Hungary’s mythical heroic past and revisionism that is connected to xenophobic and anti-Semitic mentality. Although all Jobbik supporters are unlikely to be deeply aware of the origins of the symbols and the meanings attached to them, they still carry a certain 'historical weight', which is essential part of the nature of the events. The modern rituals I have studied are located somewhere between the 'banal' and 'hot' nationalism, but they have maintained the ability to mobilize people through past events. Jobbik is able to utilize the strong emotional potential condensed in the symbols through ritual enactment. Jobbikian nationalism creates Durkheimian solidarity among the participants and emphasises oneness, but this unity does not mean inclusion and consensus, but drawing the lines between 'us' and 'them' and exclusion.Tutkielmassa tarkastellaan äärioikeistopuolue Jobbikin Unkarin kolmen kansallispäivän yhteydessä vuosina 2013–2014 järjestämiä yleisötilaisuuksia. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka 'jobbiklaista' kansakuntaa ja kansallista identiteettiä konstruoidaan, artikuloidaan ja esitetään näissä tilaisuuksissa symbolisin, rituaalisin ja sanallisin keinoin. Tilaisuuksia tarkastellaan kokonaisvaltaisesti eri aisteihin vaikuttavina ja toiminnallisina kokonaisuuksina, joissa kollektiivista muistia tuotetaan, uusinnetaan ja uudelleenmuotoillaan. Durkheimilainen teoria näkee kansallispäivät rituaaleina, joilla on kyky luoda solidaarisuutta yhteisössä. Tutkielmassa selvitetään, miten tämä oletus toteutuu poliittisesti eriytyneessä unkarilaisessa yhteiskunnassa. Aikaisempi Jobbikia koskeva tutkimus on kohdistunut pääasiassa puolueen kannatuksen lisääntymiseen, kannattajakunnan koostumukseen ja sitä lähellä oleviin internet-verkostoihin ja alakulttuureihin. Tässä tutkimuksessa puoluetta ja sen tilaisuuksia lähestytään sen sijaan etnografisia menetelmiä hyödyntäen. Pääasiallinen menetelmä on osallistuva havainnointi sekä visuaalinen etnografia. Lisäksi on sovellettu temaattista luentaa Jobbikin johtajan Gábor Vonan puheisiin ja analysoitu niissä esiintyvää instrumentaalista presentismiä, toisin sanoen nykyhetken tarpeista lähtevää menneisyyden tietoista manipulointia, rintamalinjojen luomista sekä Jobbikin retoriikassa tapahtunutta muutosta. Tutkielman aineistona ovat kenttämuistiinpanot, valokuvat, videot ja Gábor Vonan litteroidut puheet. Analyysin tausta-aineistona on lisäksi käytetty sekä valtavirtaa että äärioikeistoa edustavia unkarilaisia medialähteitä. Kenttämateriaalin analyysi keskittyy visuaalisiin symboleihin, sloganeihin sekä ritualistisiin elementteihin (esim. kulkueet, laulut, tervehdykset, valat, lippuseremoniat). Symbolit ja rituaalit on ensin asetettu historialliseen kontekstiinsa ja sitten analysoitu kansallispäivien muodostamassa sosiaalisessa ja toiminnallisessa kontekstissa. Tutkimus osoittaa, että Jobbikin kannattajat osallistuvat aktiivisesti tapahtumien symbolis-rituaalisen sisällön luomiseen. 'Jobbiklaista kansallista identiteettiä' rakennetaan samanaikaisesti 'alhaalta' kannattajien ja 'ylhäältä' puolue-eliitin toimesta. Visuaalinen ulottuvuus on avoimempi erilaisten merkitysten muodostumiselle kuin verbaalinen puoli, joka on pääasiassa varattu puoluejohdolle. Tutkimusaineiston kerääminen tapahtui ajankohtana, jolloin puoluejohto oli tehnyt päätöksen luopua radikaalista retoriikasta, mikä vaikutti sen kansakuntaa ja kansallista identiteettiä koskeviin ilmauksiin. Tämä johti tiettyyn 'eriparisuuteen' verbaalisten ja visuaalisten ilmaisujen välillä. Asiat, joita ei voida sanoa, voidaan kuitenkin näyttää monitulkintaisten symbolien avulla. Tutkimus osoittaa, että Jobbikin tilaisuuksissa on käytössä hyvin rikas symbolien ja rituaalisten elementtien valikoima, joka ensisijaisesti viestii Unkarin myyttis-herooisesta menneisyydestä ja revisionismista, joka on kytköksissä ksenofobiseen ja antisemitistiseen mentaliteettiin. Vaikka kaikki Jobbikin kannattajat tuskin ovat syvällisesti tietoisia symbolien alkuperästä ja niihin liitetyistä merkityksistä, niihin latautunut 'historian paino' on hyvin olennainen näiden tilaisuuksien luonteeseen vaikuttava tekijä. Tutkimani nykyaikaiset rituaalit sijoittuvat 'banaalin' ja 'kuuman' nationalismin välimaastoon, mutta ovat säilyttäneet kykynsä mobilisoida ihmisiä menneisyyden avulla. Jobbik pystyy hyödyntämään symboleihin rituaalisen käytön myötä tiivistyneen voimakkaan emotionaalisen potentiaalin. Jobbiklainen nationalismi luo durkheimilaista solidaarisuutta paikallaolijoiden keskuuteen ja korostaa kansallista yhtenäisyyttä, mutta yhtenäisyys ei tarkoita yhteisymmärryksen hakemista vaan rajojen piirtämistä 'meidän' ja 'heidän' välille, poissulkemista.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hyttinen_Sosiologia.pdf 3.983Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record