Symbolit uskonnonopetuksessa : Peter Biehlin kriittinen symboliteoria

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2751-8
Title: Symbolit uskonnonopetuksessa : Peter Biehlin kriittinen symboliteoria
Author: Häkkänen, Martti
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Theology
Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, Uskonnonpedagogiikka, käytännöllinen teologia
Helsingfors universitet, teologiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017-01-14
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2751-8
http://hdl.handle.net/10138/169987
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: My thesis aims to open, clarify and explore the scientific bases of Peter Biehl's symbol pedagogical thinking and his symbol theory. In the study we look at the key concepts of Biehl's symbol pedagogical thinking and the resulting conclusions. The study explains what theological, philosophical and psychological starting points were key to the theory and which made the theory critical in relation to other symbol pedagogical interpretations. As a research method I use systematic analysis, which in this study means the theoretically oriented conceptual specification, interpretation and evaluation of written material. The aim is to identify the underlying factors and their interactions affecting the phenomenon under study. The study aims to find the general principles that are able to determine Biehl's theory and relate it to broader contexts. One of the study s fundamental questions is why did Biehl develop the critical theory? What was his aim in presenting his theory s criteria and in considering its practical application with symbols? In the study we also assess whether the basic ideas of his theory are relevant. Biehl's critical theory is based on all components of symbol-based teaching having all the necessary attributes for learning. According to Biehl, a person s basic emotions, experiences and symbols have mutual equivalency at different times. The theory focused on the symbols and their way of working in Christian education and religious teaching. The key factor in Biehl's symbol theory is the dynamic power associated with a symbol, which allows the transmission of the subject matter and its related experience to the learner with the help of a symbol. Biehl's symbol theory is also related to Hubertus Halbfas's understanding of human sensitivity and inner intuition in interpreting symbols. Biehl applied his theory with James Fowler s stepwise model of thinking, in which the religious development of a human is applied to different levels of understanding of the symbol and the development of its various phases. The transmission generated by a symbol centrally affects symbolisation, which means new interpretation and reinterpretation of the matter mediated by the symbol and understanding the message of the symbol in the area of another naivety . The symbol theory also applies the philosophy of Ricoeur, as symbol theory describes doctrine and its related symbols as a whole. Of all the symbols the cross is the centremost and most important of the Christian faith. In addition, the central symbols were metaphor, ritual, sacrament and community feasts, which often also had an eschatological dimension. Biehl's symbol theory enables a creative education alternative that is goal-oriented and respectful of children in day care early education. The application of symbol theory is also well suited to the Evangelical Lutheran Church's early education. Religious education implemented with Biehl's symbol theory is interactive, systematic and goal-oriented education, which also enhances cognitive learning. Symbol-based didactics encourages observations related to the symbol, the development of experiential learning and becoming aware of issues. It gives different students the space to interpret the learned issues in an independent and versatile way. The symbol theory encourages the use of suitable and creative methods and ways of working in religious education. Keywords: symbol, transmission, symbolisation, experience, observation, cross, Bible story, ritual, metapher, sacrament, celebration, doctrine.Väitöskirjan tavoitteena on avata, selvittää ja tutkia Peter Biehlin symbolipedagogisen ajattelun tieteellisiä lähtökohtia ja hänen symboliteoriaansa. Tutkimuksessa tarkastellaan Biehlin symbolipedagogisen ajattelun keskeisiä käsitteitä ja niistä seuranneita johtopäätöksiä. Siinä selvitetään, mitkä teologiset, filosofiset ja psykologiset lähtökohdat olivat keskeisiä ja tekivät teoriasta kriittisen suhteessa muihin symbolipedagogisiin tulkintoihin. Tutkimusmetodina käytän systemaattista analyysiä, joka tässä tutkimuksessa tarkoittaa kirjallisen aineiston teoreettisesti orientoitunutta käsitteellistä erittelyä, tulkintaa ja arviointia. Tavoitteena on saada selville tutkittavassa ilmiössä vaikuttavat perustekijät ja niiden keskinäinen vuorovaikutus. Tutkimuksessa pyritään saamaan selville yleiset periaatteet, joiden avulla kyetään selvittämään selvittämään Biehlin teoria ja liittämään se laajempiin yhteyksiin. Eräs tutkimuksen peruskysymys on, miksi Biehl kehitti kriittisen symboliteorian. Mihin hän pyrki esittäessään teoriansa perusteita sekä pohtiessaan siihen liittyvää käytännön soveltamista symbolien avulla? Tutkimuksessa arvioidaan myös sitä, ovatko hänen teoriansa kantavat ajatukset relevantteja. Biehlin kriittinen symboliteoria perustuu siihen, että kaikilla symbolilähtöisen opetuksen osatekijöillä oli oppimiselle tarvittavat ominaisuudet. Biehlin mukaan henkilön perustunteilla, kokemuksilla ja symboleilla on eri aikoina keskinäinen vastaavuus. Teoria keskittyi symboleihin ja niiden tapaan toimia kristillisessä kasvatuksessa ja uskonnonopetuksessa. Biehlin symboliteorian keskeinen tekijä on symboliin liittyvä dynaaminen voima, joka mahdollistaa opetettavan asian ja siihen liittyvän kokemuksen välittymisen symbolin avulla oppijalle. Biehlin symboliteoria liittyi myös Hubertus Halbfasin tulkintaan ihmisen herkkyydestä ja sisäisestä intuitiosta tulkita symboleja. Biehl sovelsi teoriaansa James Fowlerin portaittaista ajattelumallia, jossa ihmisen uskonnollisen kehityksen eri tasoja sovelletaan symbolin ymmärtämisen kehitykseen ja sen eri vaiheisiin. Symbolin aikaansaama välittyminen vaikuttaa keskeisesti symbolisoitumiseen, joka merkitsee symbolin välittämän asian uutta ja uudelleen tulkintaa ja symbolin sanoman ymmärtämistä toisen naiviteetin alueella. Symboliteoriassa sovelletaan myös Paul Ricoeurin filosofiaa, kun symboliteoriassa kuvataan uskonopin kokonaisuutta ja siihen liittyviä symboleja. Symboleista risti on kristillisen uskon keskeisin ja tärkein symboli. Sen lisäksi keskeisiä symboleja olivat metafora, rituaali, sakramentti ja yhteisölliset juhlat, joihin liittyi usein myös eskatologinen ulottuvuus. Biehlin symboliteoria mahdollistaa päivähoidon varhaiskasvatuksessa luovan vaihtoehdon lasta kunnioittavassa ja tavoitteellisessa kasvatuksessa. Symboliteorian soveltaminen sopii hyvin evankelisluterilaisten seurakuntien varhaiskasvatukseen. Biehlin symboliteoriaa toteuttava uskonnonopetus on vuorovaikutuksessa tapahtuvaa, suunnitelmallista ja tavoitteellista opetusta, joka edistää myös tiedollista asioiden oppimista. Symbolilähtöinen didaktiikka rohkaisee symboliin liittyvien havaintojen tekemiseen, kokemuksellisen oppimisen kehittämiseen ja asioiden oivaltamiseen. Se antaa erilaisille oppilaille tilaa tulkita opittua asiaa itsenäisesti ja monipuolisesti. Symboliteoria rohkaisee käyttämään uskonnonopetukselle soveltuvia, luovia menetelmiä ja työtapoja. Avainsanat symboli, välittyminen, symbolisoituminen, kokemus, havainnointi, risti, raamatunkertomus, rituaali, metafora, sakramentti, juhlat, uskonoppi.
Subject: uskonnonpedagogiikka
käytännöllinen teologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYMBOLIT.pdf 1.002Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record