Startup Complexity : Tracing the Conceptual Shift Behind Disruptive Entrepreneurship

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2582-8
Title: Startup Complexity : Tracing the Conceptual Shift Behind Disruptive Entrepreneurship
Author: Hyrkäs, Antti
Other contributor: Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för socialvetenskaper
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies, Department of Social Research
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-12-20
Language: en
Belongs to series: Publications of the Faculty of Social Sciences - URN:ISSN:2343-2748
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2582-8
http://hdl.handle.net/10138/170030
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This dissertation examines the rise of startup entrepreneurship as a cultural phenomenon, and builds a model for understanding the systemic logic behind this culture. While proceeding with the empirical research, the dissertation develops conceptual tools for modeling cultures as whirlpools that condition the transitions between different contextual rationalities. The empirical research answers the following questions: Why has this specific form of new venture creation developed such a popular sub-culture, jargon and identity? Why does it display counter-cultural tendencies in relation to the business world in general? What does it enable, as a differentiated cultural form and as a worldview, for the entrepreneurs and for the world around them?  Observing popular startup success stories, startup methodologies and articles from various business magazines, the research traces the general patterns of startup stories as well as the conceptual reservoir of startup entrepreneurship. Based on these investigations, the dissertation constructs a model that visualizes startup culture as a whirlpool of different systemic logics, and as a solution for a specific dissonance between these contexts. The findings suggest that startup culture is as much a culture of speculation as it is a culture of entrepreneurship. It has appropriated venture capital s perspective on potential markets and on venture financing, and turned these into everyday entrepreneurial jargon. In this culture, two levels of speculation are kept methodically separate: the technological speculation with problems and their solutions, and the economic speculation with possible business models and with the valuation of the startup. Startup culture can be said to condition this dissonance between the two forms of speculation. For the startup, this division creates obvious room for innovativeness, as the system of economy appears as culturally distant. At the same time, startup culture has opened a new popular form of inclusion into economy: the entrepreneur as a technological speculator, who is himself a token of speculation for venture capitalists.  Along with the empirical research, the dissertation offers new ideas on how to model culture while doing qualitative analysis. If we accept that new cultural forms develop in a mostly self-organizing fashion, then we must accept that they have their own logic separate from the logic of the actors. Thus, the theoretical interest of this dissertation is how to model and visualize the inner logic of cultures. The proposed solution draws heavily from the systems theoretical sociology of Niklas Luhmann and its later applications. Specifically, the suggested approach to modeling combines Dirk Baecker s ideas on how to model complex forms of communication in society with Niels Åkerstrom-Andersen s ideas on Luhmann s semantic analytical strategy for doing conceptual history. When combined, and slightly modified, these two applications of Luhmannian systems theory can act as a basis for an empirical approach to modeling subcultures as complex semantic forms of communication. Here, the analogy of a whirlpool is a fitting one: as opposing currents sometimes create a whirlpool, it is a steady state forming inside a non-equilibrium. In a similar fashion, cultures emerge out of the opposing contextual logics in society. When we model culture in this manner, the logic behind cultural evolution becomes clear: culture fills the gaps between different subsystemic/contextual logics, thus enabling meaningful transitions between different forms of sense-making.Tämä väitöskirja tarkastelee uusille teknologioille perustuvaa startup-yrittäjyyttä alakulttuurisena ilmiönä, ja rakentaa mallin kuvaamaan tämän kulttuurin sisäistä logiikkaa. Samalla väitöskirja kehittää mallintamisen tekniikkaa, jossa alakulttuureja ja kulttuurisia muotoja havainnollistetaan tarkastelemalla niitä erilaisten merkityskontekstien pinoutumana. Empiirinen tutkimus vastaa seuraaviin kysymyksiin: Miksi startup-yrittäjyys on kasvuyrittäjyyden alalajina kehittänyt niin suositun alakulttuurin, jargonin ja identiteetin? Entä miksi se näyttäytyy toisinaan vastakulttuurina suhteessa perinteiselle liike-elämälle? Mitä funktioita tämä kulttuuri ja sen käsitteistö toteuttaa yrittäjien ja toisaalta muun yhteiskunnan näkökulmasta? Empiirisen tutkimuksen aineistona on käytetty startup-maailman suurimpia menestystarinoita, yhdysvaltalaisten bisneslehtien artikkeleita sekä tunnettuja startup-opaskirjoja. Tutkimus etenee kartoittamalla startup-menestystarinoiden toistuvuuksia ja startup-yrittäjyyden käsitteellistä työkalupakkia, ja tunnistamalla kulttuurin keskeiset painopisteet. Näihin perustuen tutkimus esittää mallin, joka auttaa havainnollistamaan startup-kulttuurin erityispiirteitä suhteessa muuhun yritysmaailmaan. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että startup-kulttuuri palvelee huomattavaa määrää erilaisia funktioita. Näistä huomattavin on järjestelmällinen etäisyyden ylläpitäminen suhteessa olemassa olevaan markkinajärjestykseen ja sen maailmankuvaan. Kulttuurista etäisyyttä markkinoihin otetaan niin käsitteissä, toimintatavoissa, tyypillisissä tiloissa kuin startup-yrittäjän identiteetissäkin. Etäisyys vallitsevaan markkinalogiikkaan mahdollistaa ainakin kaksi asiaa: ensinnäkin yrittäjyys näyttäytyy positiivisesti merkityksellisenä, vaikka se toimisi pitkiä aikoja ilman varsinaista liiketoimintaa, hypoteesiin liittyviä oletuksia testaten; toiseksi etäisyys auttaa pitämään huomion poissa markkinoiden nykytilasta, jossa kysyntä ja tarjonta pitävät ajattelun konventionaalisella tasolla. Tutkimustulokset antavat viitteitä siihen, että startup-yrittäjyydestä kannattaisi puhua spekulatiivisena kasvuyrittäjyytenä . Startup-kulttuuri on täynnä merkityksenantoa ja metodologiaa, jolla pidetään erillään teknologinen spekulaatio (ongelmat ja ratkaisut) taloudellisesta spekulaatiosta (liiketoimintamallit ja yrityksen arvon laskeminen). Ihanteellisesti startup spekuloi ensin tuotehypoteesilla, ja sitten itse yrityksen arvolla. Startup-kulttuuri on ominut rahoitusmaailman tavan tarkastella kasvuyrityksiä ja uusia markkinapotentiaaleja, ja tuonut tämän osaksi yrittäjien arkista kielenkäyttöä ja ymmärrystä. Empiirisen tutkimuksen rinnalla väitöskirja pyrkii kehittämään menetelmää, jonka avulla voitaisiin mallintaa ja visualisoida kulttuurien sisäistä logiikkaa. Jos hyväksymme, että kulttuurit ovat osin omalakisia kokonaisuuksia, niin meidän on hyväksyttävä, että niillä on myös oma logiikkansa. Väitöskirjassa ehdotettu mallintamisen tapa ammentaa vahvasti Niklas Luhmannin systeemiteoreettisesta sosiologiasta ja sen sovelluksista. Erityisen tärkeäksi näistä nousevat Dirk Baeckerin ajatukset kompleksisten muotojen mallintamisesta sekä Niels Åkerstrom-Andersenin kehittämä semanttis-analyyttinen strategia . Näitä lähestymistapoja yhdistelemällä ja muokkaamalla saamme empiirisesti painottuneen mallintamisen tavan, joka havainnollistaa kulttuureja kompleksisina kommunikaation muotoina. Pyörteen analogia muodostuu keskeiseksi: vesimassan vastakkaiset virtaukset synnyttävät toisinaan pyörteen, joka on hetkellisesti vakaa tila epävakaan tilan keskiössä. Kulttuurin suhde sen systeemiseen ympäristöön on vastaava se nousee eripuraisten systeemisyyksien välistä, ja sitoo nämä vastakkaiset virtaukset osaksi koheesia maailmankuvaa.
Subject: sociology
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
StartupC.pdf 3.925Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record