Onko C-vitamiinitableteilla fysiologisia vaikutuksia : [Keskustelua]

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/170134

Citation

Hemilä , H 1995 , ' Onko C-vitamiinitableteilla fysiologisia vaikutuksia : [Keskustelua] ' , Suomen lääkärilehti , Vuosikerta. 50 , Nro 22-23 , Sivut 2360-2362 . < http://www.laakarilehti.fi/ajassa/nakokulmat/onko-c-vitamiinitableteilla-fysiologisia-vaikutuksia >

Title: Onko C-vitamiinitableteilla fysiologisia vaikutuksia : [Keskustelua]
Author: Hemilä, Harri
Contributor organization: Kansanterveystieteen osasto
Date: 1995
Language: fin
Number of pages: 3
Belongs to series: Suomen lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
URI: http://hdl.handle.net/10138/170134
Abstract: "Väite, et­tä C-vi­ta­mii­nilla on vaiku­tusta ai­noastaan keri­pukin hoi­toon ja eh­käisyyn on usein tois­tettu fraasi, jol­le ei ole esi­tetty teoreet­tisia ei­kä kokeel­lisia perus­teita. Va­paassa yhteis­kun­nassa ku­kin saa us­koa mi­hin tah­too, mut­ta ei vai­kuta asial­li­selta, et­tä virka-aseman an­taman arvo­vallan suo­jissa esi­tellään pelk­kiä usko­muksia ja ennak­ko­luu­loja tieteel­li­sinä totuuk­sina". Har­ri He­milä kri­tisoi kansa­ne­lä­ke­lai­toksen, kansan­ter­veys­lai­toksen ja lääke­lai­toksen työ­ryhmän ra­porttia antiok­si­danttien vaiku­tuk­sista. [Tähän kommenttiin ei tullut vastinetta]
Subject: 314 Terveystieteet
Peer reviewed: No
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
HH_SLL_1995x.pdf 740.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record