Vitamiinit ja kriittinen ajattelu : [Keskustelua]

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/170136

Citation

Hemilä , H & Antila , E 1993 , ' Vitamiinit ja kriittinen ajattelu : [Keskustelua] ' , Suomen lääkärilehti , Vuosikerta. 48 , Nro 31 , Sivut 3074-3075 . < http://www.laakarilehti.fi/ajassa/keskustelua/vitamiinit-ja-kriittinen-ajattelu >

Title: Vitamiinit ja kriittinen ajattelu : [Keskustelua]
Author: Hemilä, Harri; Antila, Erkki
Contributor organization: Harri Hemilä / Vastuullinen tutkija
Kansanterveystieteen osasto
Date: 1993
Language: fin
Number of pages: 2
Belongs to series: Suomen lääkärilehti
ISSN: 0039-5560
URI: http://hdl.handle.net/10138/170136
Abstract: Ol­li J. Hei­nosen (edellä) ja Mi­kael Fogel­holmin (1) kom­mentit sivuut­tavat varsi­naisen kri­tiik­kimme (2). Hei­nonen tarkas­telee pel­kästään karni­tii­ni­me­ta­boliaa, mi­kä ei ol­lut ko­vin kes­keinen ai­he kirjoi­tuk­ses­samme. Jo kauan sit­ten on osoi­tettu, et­tä C-vi­ta­miinin puu­toksen aiheut­tamat oi­reet joh­tuvat pal­jolti kolla­geenin valmis­tuksen häi­riöistä (3,4). Em­me kui­tenkaan us­ko, et­tä muu­tokset kolla­gee­ni­syn­tee­sissä on uskot­tavin ta­pa se­littää C-vi­ta­mii­ni­puu­tokseen liit­tyvä vä­symys ja alen­tunut suori­tus­kyky. Ajatus, et­tä C-vi­ta­miinin puu­tos hei­kentää suori­tus­kykyä juu­ri karni­tii­ni­syn­teesin kaut­ta, ei sil­ti ole mei­dän, ja viitta­sim­mekin asian yhtey­dessä El­wyn Hug­hesin katsaus-ar­tik­keliin (5). Kolla­gee­ni­syn­teesin muu­tokset ja karni­tii­ni­syn­teesin hidas­tu­minen ei­vät ole toi­siaan poissul­kevia vaihtoeh­toja. Karni­tii­ni­lisä pi­dentää keri­pukkia po­tevien mar­sujen eli­nikää, mi­kä viit­taa sii­hen et­tä keri­pukin oi­reet voi­vat osaksi joh­tua alen­tu­neesta karni­tiinin tuo­tosta (6). ...
Subject: 314 Terveystieteet
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
HH_SLL_1993bx.pdf 498.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record