Kutsuplus älyliikenneinnovaatio pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen kilpailuetuna

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251026
Julkaisun nimi: Kutsuplus älyliikenneinnovaatio pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen kilpailuetuna
Tekijä: Blom, Henri
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Geotieteiden ja maantieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geovetenskaper och geografi
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2016
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251026
http://hdl.handle.net/10138/170157
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Regional Studies
Aluetiede
Regionvetenskap
Tiivistelmä: Intelligent transport systems 'ITS' are becoming more common within city traffic. Urban transport has historically relied heavily on use of private cars during the past decades which transport planning and transport policy decisions have supported. The aim of the new transport policy has been to strive for public transport`s and light traffic`s modal shares of growth. However, the policies do not change quickly. Intelligent transport innovations shape citizens` preferences of the different modes of transport and by the introduction of them it is seeked, inter alia, safer and more environmentally friendly urban transport. I examine in this thesis the KutsuPlus intelligent transport service carried out by HSL in 2012-2015 and, more generally, intelligent transport innovations that have been in use in the metropolitan area of Helsinki. The research question is whether an individual intelligent transport innovation, like Kutsuplus here can affect people's choice of transport mode in the urban space and thus increase the competitiveness of public transport.Älyliikenteen sovellukset ovat yleistymässä kaupunkiliikenteessä. Kaupunkiliikenne on perinteisesti menneiden vuosikymmenien aikana tukeutunut vahvasti yksityisautoiluun, jota liikennesuunnittelu ja liikennepoliittiset ratkaisut ovat tukeneet. Uudessa liikennepolitiikassa on alettu tavoittelemaan joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kulkutapaosuuksien kasvua. Käytännöt eivät kuitenkaan muutu nopeasti. Älyliikenneinnovaatiot muokkaavat asukkaiden mieltymyksiä eri liikkumistavoista ja niillä tavoitellaan muun muassa entistä turvallisempaa ja ympäristöystävällisempää kaupunkiliikennettä. Tarkastelen tässä tutkielmassa HSL:n vuosina 2012-2015 toteuttamaa Kutsuplus älyliikennepalvelua ja yleisemmin pääkaupunkiseudulla toteutuneita ja käytössä olevia älyliikenneinnovaatioita. Tutkimuskysymyksenä on voiko yksittäinen älyliikenneinnovaatio, tässä Kutsuplus vaikuttaa ihmisten kulkutapavalintoihin kaupunkitilassa ja kasvattaa siten joukkoliikenteen kilpailukykyä.


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot