Perspectives of competitive position and future revival of the Finnish sawmilling industry

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211708
Title: Perspectives of competitive position and future revival of the Finnish sawmilling industry
Author: Rytkönen, Antti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2010
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211708
http://hdl.handle.net/10138/17121
Thesis level: master's thesis
Discipline: Marknadsföring av skogsprodukter
Forest Products Marketing
Puumarkkinatiede
Abstract: Finnish sawmill industry's competitiveness has recently been poor due to the worsen economic situation, collapsed demand and the inactivity on the timber market. The sawmill industry has attempted to operate as domestic business by creating a long-term welfare for the Finnish society. However, this attempt requires, that the domestic sawmilling industry can operate in conditions, which is enabling profitable business. The market share of Finnish sawmill industry in Europe and the world is so small that it has no practical ability to determine the level of prices in international markets. Therefore it must adapt to the prevailing world market prices and demand fluctuations. Sawmill industry is in a turning point, which led to the examination of the current state and industry-related perspectives. The theoretical framework bases on McGahan (2004) book How Industries Evolve. It is a descriptive framework for the trajectory of industry change. The descriptive framework is combined with Porter's Diamond model (1990), which he introduced in his book “The Competitive Advantage of Nations” (Porter 1990). The aim of the Diamond is to describe the business environment, where the Finnish sawmilling industry is operating in. Resource based view by Barney (Barney 1991) will describe the corporate environment and resources of the sawmilling companies. SWOT analysis was used to evaluate the results. The study was conducted as a qualitative work. Primarydata was acquired by expert interviews and secondarydata consists of the literature, publications and internet sources. According to the results in order to improve the competitiveness of Finnish sawmilling industry a common understanding needed of a number of related changes. Attempts to improve the competitiveness should be implemented so that all the factor conditions are effective and try to regenerate. When the factor conditions are functioning, there is demand for wood products, prices are adequate and wood markets operate in balance. It is noteworthy that it was the sawmill industry pays more than 70% of the income for private forest owners, which is ensuring employment for the rural localities and creating economic welfare. Globalization will also modify business environment of the Finnish sawmilling industry therefore the state as a legislator needs to influence the industry's changing needs. Political decisions should be encouraging the industry to create new production possibilities so that industry can maintain their competitiveness in relation to other competing countries. The use of forests and wood can respond to the many challenges in the future. Finnish sawmilling will be supporting the targets of the Finnish government as well as the EU's priority areas: sustainable development, climate change adaptation and welfare development of the rural areas.Suomen sahateollisuuden kilpailukyky on viimeaikoina vallinneesta taloustilanteesta, kysynnän romahtamisesta ja puumarkkinoiden toimimattomuudesta johtuen ollut heikkoa. Sahateollisuuden pyrkimyksenä on ollut toimia kotimaisena toimialana luoden pitkäjänteisesti hyvinvointia maassamme. Tämä pyrkimys edellyttäisi, että sille luotaisiin kilpailukykyiset toimialaolosuhteet, jotta kannattava toiminta olisi mahdollista. Suomen sahateollisuuden markkinaosuus Euroopassa ja maailmalla on kuitenkin niin pieni, että sillä ei ole käytännössä mahdollisuuksia määrätä hintatasoa kansainvälisillä markkinoilla, vaan sen on mukauduttava kulloinkin vallitseviin maailmanmarkkinahintoihin ja kysynnän vaihteluihin. Sahateollisuustoimiala on rakennemuutoksessa, jonka vuoksi sen nykytilan ja toimialaan liittyvien perustekijöiden tutkiminen on ajankohtaista. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii McGahan (2004) teoksen ”How industries evolve” pohjalta muokattu toimialan kehityskulkua kuvaava kehys. Kehityskulkua kuvaava kehys on yhdistetty Porter (1990) teoksen kansakunnan edun perustekijöitä kuvaavaan timantti-malliin, joka havainnollistaa toimialan makroympäristöä. Resurssipohjainen malli (Barney 1991) puolestaan kuvaa alalla toimivien yritysten voimavaroja niiden kehityksen kannalta. Tulosten arviointimenetelmänä käytetään viitekehykseen liitettyä SWOT-analyysiä. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisenä työnä. Primääridata hankittiin asiantuntijahaastatteluin ja sekundääridata koostuu alan kirjallisuudesta, ajankohtaisjulkaisuista sekä internet lähteistä. Tulosten mukaan sahateollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi tarvitaan yhteisymmärrystä useista alaan liittyvien perustekijöiden muutoksista. Pyrkimykset kilpailukyvyn parantamiseksi tulisi toteuttaa siten, että kaikki perustekijät ovat tehokkaita ja pyrkivät uudistumaan. Perustekijöiden ollessa tehokkaassa käytössä puutuotteille on kysyntää, puusta valmistetuista tuotteista saadaan markkinoilta riittävä hinta ja puumarkkinat toimivat tasapainossa. Huomionarvoista on, että juuri sahateollisuus maksaa yli 70 % metsänomistajien puunmyyntituloista huolehtien samalla maaseutupaikkakuntien työllistymisestä sekä niiden taloudellisesta hyvinvoinnista. Koska globalisaatio muokkaa myös sahateollisuuden toimintaympäristöä, on myöskin valtiovallan lainsäätäjän ominaisuudessa pyrittävä vaikuttamaan teollisuuden muuttuviin tarpeisiin. Poliittisten päätösten tulisi olla toimialaa kannustavia siten, että toimialalle voisi esimerkiksi syntyä uusia tuotantomahdollisuuksia tai aputoimialoja, jotta teollisuus voi siten suhteessa kilpailijamaihin säilyttää elinvoimaisuutensa. Metsiin ja puun käyttöön perustuvalla sahateollisuuden toimialalla pystytään vastaamaan moniin tulevaisuuden haasteisiin. Sahateollisuuden toiminta oikealla tavalla kannustettuna tukee siten Suomen valtiovallan, sekä myös EU:n painopistealueita: kestävää kehitystä, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja maaseudun hyvinvoinnin kehitystä.
Subject: globalization
sawmilling
competitive advantage
globalisaatio
sahateollisuus
kilpailukyky


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu Antti Rytkönen.pdf 451.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record