Kehitystä tai demokratiaa : kansalaisjärjestöjen tuottama vastadiskurssi neoliberaalille politiikalle EPA-neuvotteluiden kontekstissa

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Economic and Political Studies en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi och politik sv
dc.contributor.author Lamminpää, Leea Eveliina
dc.date.accessioned 2010-06-22T12:14:16Z
dc.date.available 2010-06-22T12:14:16Z
dc.date.issued 2010-06-22T12:14:16Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/17156
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tutkimukseni tarkoitus on selvittää, minkälaista on kansalaisjärjestöjen tuottama vastadiskurssi neoliberaalille talouspolitiikalle Economic Partnership Agreements -neuvotteluiden kontekstissa. Economic Partnership Agreements -sopimukset (EPA-sopimukset) ovat Euroopan Union neuvottelemia kauppasopimuksia Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden (AKT-maat) kanssa. Päämääränä ovat WTO-yhteensopivat, vastavuoroiset vapaakauppasopimukset edellisten kauppasopimusten tilalle, jotka tarjosivat AKT-maille yksipuoleisia etuuksia kaupassa EU:n kanssa. Sopimusneuvottelut on aloitettu vuonna 2003, ja alkuperäisestä vuoden 2008 aikarajasta huolimatta neuvottelut ovat yhä (kevät 2010) kesken. Kiistaa neuvotteluissa ovat aiheuttaneet muun muassa sopimusten kattamat kaupan alat, sopimusten vaikutus AKT-maiden taloudelliseen kehitykseen ja AKT-maiden keskinäiseen integraatioon. Tutkimuksessani olen kiinnostunut kansalaisjärjestöjen tuottamasta vastadiskurssista neoliberaalille talouspolitiikalle näiden kauppaneuvotteluiden kontekstissa. Tutkin sitä, miten vastadiskurssi muodostuu ja mitä se kertoo hegemonisen prosessin tilasta neoliberalismin suhteen. Aiemman tutkimuksen mukaan EPA-sopimuksia pidetään osoituksena neoliberalismin leviämisestä maailmassa, joten niiden kontekstissa tuotettu vastadiskurssi neoliberalismille on kiinnostava tapaus neoliberalismin vastustamisen laajasta kentästä. Teoreettisena taustana tutkimukselleni toimii Ernesto Laclaun ja Chantal Mouffen kehittämä teoria hegemonian rakentumisesta diskursseissa. Laclaun ja Mouffen teoria nojaa vahvasti gramscilaiseen ajatteluun hegemoniasta prosessina, jossa yhteen nimittäjään pyritään liittämään mahdollisimman monia merkityksiä ja näin häivyttämään poliittisia rajoja. Laclaun ja Mouffen teoria liittää hegemonian luomisen diskursseihin, ja se onkin leimallisesti osa diskurssianalyysin monipuolista kenttää. Laclaun ja Mouffen teoria on postmarxilainen, poststrukturalistinen ja postmoderni. Tutkimus on suoritettu diskurssianalyyttisin menetelmin ja siinä käytetään hyväksi diskurssianalyysia varten luotuja käsitteitä diskurssien muotoutumisesta ja eri osien roolista niissä. Aineistona tutkimuksessa toimivat kansainvälisesti toimivien kansalaisjärjestöjen julkiset kannanotot neuvotteluihin liittyen. Neuvotteluita ja tulevia todennäköisiä sopimuksia on tutkittu paljon siitä näkökulmasta, mitä vaikutuksia niillä tulee olemaan AKT-maille. Diskurssianalyyttistä tutkimusta niistä on kuitenkin tehty hyvin vähän. Tutkimuksessani käy ilmi, että kansalaisjärjestöjen vastadiskurssi neoliberaalille talouspolitiikalle EPA-neuvotteluiden kontekstissa on jakautunut kahtia. Toisaalta neoliberalismia kritisoidaan siksi, että se ei edesauta kehitystä kehitysmaissa. Toisaalta sitä kritisoidaan siitä lähtökohdasta, että neoliberaalit uudistukset kaventavat demokraattisen päätöksenteon alaa kehitysmaissa. Kansalaisjärjestöt eivät tutkimukseni mukaan ole kyenneet yhdistämään näitä kriittisiä lähtökohtiaan yhteen diskurssiin. Kun vastadiskurssi hajoaa, heikentyvät mahdollisuudet luoda omasta positiosta hegemonista. Neoliberalismin hegemoninen tila on tutkimukseni perusteella kohtalaisen vahva mutta ei kuitenkaan täydellistynyt, koska poliittinen kamppailu siitä on edelleen käynnissä.
dc.language.iso fi
dc.subject uusliberalismi fi
dc.subject diskurssi fi
dc.subject hegemonia fi
dc.subject kansalaisjärjestöt fi
dc.subject kansainvälinen kauppa fi
dc.title Kehitystä tai demokratiaa : kansalaisjärjestöjen tuottama vastadiskurssi neoliberaalille politiikalle EPA-neuvotteluiden kontekstissa fi
dc.date.updated 2010-05-03T13:00:38Z
dc.identifier.laitoskoodi H725
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text fi
dc.subject.discipline Political Science, World Politics en
dc.subject.discipline Yleinen valtio-oppi, maailmanpolitiikan tutkimus fi
dc.subject.discipline Allmän statslära, forskning i världspolitik sv
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract-fin.pdf 5.153Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record