Desorptioilmanpaine fotoionisaatio massaspektrometria (DAPPI-MS) bioanalytiikassa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Pharmacy en
dc.contributor Helsingfors universitet, Farmaceutiska fakulteten sv
dc.contributor.author Lindfors, Pia
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe20180115197
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/17184
dc.description.abstract The most important part in bioanalysis is the sample cleanup process which is usually the most laborious and time consuming part of the analysis and very susceptible to errors. A functional bioanalysis has to be quick, easily automated, sensitive, selective and stable. It also needs to be suitable for high throughput analysis. Desorption atmospheric pressure photoionization (DAPPI) is a novel direct desorption/ionization technique for mass spectrometry that enables direct analysis of solids from surfaces or liquid samples from a suitable sample plate often without any sample preparation. The suitability of DAPPI-MS for biological samples was investigated by measuring the limits of detection for selected opioids and benzodiazepines and screening them from authentic urine samples. Limits of detection were measured for standard solutions and spiked urine. Opioids and benzodiazepines were analyzed from post mortem urine samples with an optimized DAPPI-MS method. Post mortem urine samples were analyzed with and without sample preparation. Sample preparation improved the sensitivity of the method remarkably. About 50 % of the analytes were detected without sample preparation and almost 100 % after sample cleanup. It is however difficult to estimate the suitability of DAPPI-MS as a screening method because not all analyte concentrations of the urine samples were known. Therefore we cannot be certain weither the results obtained without sample preparation are caused by the suppression of the urine matrix or if the concentrations of the analytes are below the limits of detection. The reliability of the method can further be improved by investigating the metabolites of the analytes and improving the system towards automation. On grounds of this research DAPPI-MS should be used cautiously as a screening method for urine samples without sample preparation and with only high enough analyte concentrations. DAPPI-MS shows promise as a screening method for opioids and benzodiazepines from urine when the sample cleanup is used before the analysis. en
dc.description.abstract Bioanalyysin tärkein vaihe on näytteen käsittely. Näytteenkäsittelyvaihe on useimmiten työläin, eniten aikaa vievä sekä virheille altis prosessi. Toimivalta bioanalyysiltä edellytetään nopeutta, automaatiomahdollisuutta, herkkyyttä ja selektiivisyyttä, soveltuvuutta suurten näytemäärien tutkimiseen sekä vakautta. DAPPI eli ilmanpaineessa tapahtuva desorptiofotoionisaatio on uusi ionisaatiomenetelmä, joka mahdollistaa kiinteiden aineiden analysoinnin pinnoilta sellaisenaan ja nestemäisten näytteiden analysoinnin sopivalta näytealustalta usein ilman edeltävää näytteen esikäsittelyä. DAPPI-MS:n soveltuvuutta biologisille näytteille testattiin määrittämällä havaintoalarajat ja seulomalla opioideja ja bentsodiatsepiineja virtsasta. Yhdisteille määritettiin havaintoalarajat standardiliuoksista sekä spiikatusta virtsasta. Optimoidulla DAPPI-MS-menetelmällä analysoitiin opioideja sekä bentsodiatsepiineja post mortem-virtsanäytteistä. Post mortem-virtsanäytteet tutkittiin sellaisinaan täysin käsittelemättöminä sekä esikäsiteltyinä. DAPPI-MS:n todettiin toimivan ilman esikäsittelyä virtsanäytteitä tutkittaessa, joskin menetelmän herkkyyttä on mahdollista parantaa huomattavasti esikäsittelemällä näytteet ennen mittausta. Ilman esikäsittelyä tutkituista analyyteistä havaittiin vain n. 50 % ja esikäsittelyn jälkeen lähes 100 %. DAPPI-MS:n luotettavuutta seulontamenetelmänä on kuitenkin hankalaa arvioida, koska nyt tutkituista virtsanäytteistä ei kaikkien yhdisteiden pitoisuuksia ollut määritetty. Ei siis voida olla varmoja, johtuvatko ilman esikäsittelyä saadut tulokset pelkästään virtsamatriisin aiheuttamasta suppressiosta, vai jäätiinkö joidenkin yhdisteiden osalta vain alle niiden havaintoalarajan. Menetelmän luotettavuutta voidaan todennäköisesti parantaa entisestään tutkimalla yhdisteiden metaboliitteja ja niiden vaikutusta analyysiin sekä kehittämällä laitteistoa automatisoitavaan suuntaan. Tämän tutkimuksen perusteella DAPPI-MS:aa tulisi käyttää virtsanäytteiden seulonnassa suoraan ilman esikäsittelyä vain harkiten ja vain riittävän suuria analyyttipitoisuuksia analysoitaessa. Esikäsiteltäessä virtsanäytteet DAPPIMS vaikuttaa lupaavalta seulontamenetelmältä tutkituille yhdisteille. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject mass spectrometry en
dc.subject desorption en
dc.subject atmospheric pressure en
dc.subject photoionization en
dc.subject bioanalysis en
dc.subject urine en
dc.subject opioids en
dc.subject benzodiazepine en
dc.subject massaspektrometria fi
dc.subject desorptio fi
dc.subject ilmanpaine fi
dc.subject fotoionisaatio fi
dc.subject bioanalyysi fi
dc.subject virtsa fi
dc.subject opioidit fi
dc.subject bentsodiatsepiinit fi
dc.title Desorptioilmanpaine fotoionisaatio massaspektrometria (DAPPI-MS) bioanalytiikassa fi
dc.title.alternative Desorption Atmospheric Pressure Photoionization Mass Spectrometry in Bioanalysis en
dc.type.ontasot pro gradu -avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Farmaceutisk kemi sv
dc.subject.discipline Pharmaceutical Chemistry en
dc.subject.discipline Farmaseuttinen kemia fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe20180115197

Files in this item

Files Size Format View
Pro_Gradu_Pia_Lindfors_2010.pdf 1.683Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record